Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 27.5.2022, od 16:30 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 s výrokem bez výhrad seznámilo se se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje zveřejněný návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 vyjadřuje ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2021 bez výhrad.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje vydání kladného stanoviska ke zřízení NN přípojky elektřiny, vedené ze stávající trafostanice na p.p.č. 148/6, mimo jiné přes p.p.č. 919, p.p.č.: 226/17 a to na pozemek p.p.č.197/3, vše v k.ú. Bořetín, a zřízení příslušných věcných břemen vedení této inženýrské sítě a souvisejících zatížení a tedy uzavření příslušných smluv s oprávněnými z takového věcného břemene.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje záměr směnit tyto pozemky v k.ú. Bořetín: p.p.č. 226/17 za p.p.č. 790 ve vlastnictví Miroslavy Cimbůrkové s doplatkem ze strany obce Bořetín za větší nabývanou výměru 100,- Kč. Záměr bude dle § 39 odst. 1 zákona o obcích zveřejněn.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

Dále byla účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 / 2022, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno s jejich obsahem. Nebyly vzneseny žádné námitky. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

Byla podána zpráva o kontrole veřejného vodovodu ze dne 16.3.2022 a zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem o jejím průběhu a výsledcích. Nebyly vzneseny žádné námitky.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo fakturaci OSA za TV v místním hostinci za rok 2022.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce z r. 2019, přičemž jeho schválená změna, týkající se rozvoje hasičské činnosti, je přílohou tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo proplácení náhrad obědů 120,-Kč/1 oběd a cestovních náhrad 4,-Kč/1 km projetý osobním automobilem v rámci výkonu práce Antonínu Hamerlindlovi. 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a prozatím zamítlo opravu kbelu v Kuberově sádce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo aktualizovaný Plán obnovy vodovodu a kanalizace a související dokumenty, které byla předloženy VOKA Humpolec s.r.o..

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo umístění záložního vrtu zdroje vody pro obec dle posudku Mgr. Mičkeho č. 31/22, s jehož obsahem se seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo konání poutě 24 - 26.6.2022 v Bořetíně s obdobným programem a náklady jako naposledy v roce 2021.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyplacení daru trvale hlášeným seniorům ve výši 500,-Kč/1 osoba na setkání seniorů dne 28.5.2022.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti v dotačním programu Venkovské služby 2022.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo fakturaci firmy Duffek za prodej hasičského vybavení a rozdělení nákladů mezi obec a SDH Bořetín, s tím, že SDH Bořetín ponese část nákladů ve výši 29.743,-Kč za zakoupení zásahových helem.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo fakturaci M.Jedličky za zhotovení dlažby na návsi ve výši 050,-Kč a celkové náklady akce POVV 2022 ve výši cca 212.000,-Kč, které zahrnují i uvedenou fakturaci. Z toho krajská dotace činí 127.000,-Kč.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o postupu prací na akci zahuštění EON Bořetín.

 

Byla podána zpráva o postupu prací na projektu ČOV ke stavebnímu povolení.

 

Byla podána zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

 

J.Vrzalem byla podána zpráva o postupu likvidace polomů v Hájku a Bukovci.

 

Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

 

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Aktualizovaná část Strategického rozvojového plánu obce

Zápis byl vyhotoven dne 2.6.2022 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 2.6.2022:………………………..

Stanislav Zíka dne 2.6.2022:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 2.6.2022:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT