Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 18.3.2022, od 17:30 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Pavel Koukal, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2022 ve znění jeho zveřejněného návrhu.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 až 2027 ve znění jeho zveřejněného návrhu.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky fyzické inventury za rok 2021 a předloženou zprávu inventurní komise z této inventury.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

Dále byla účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 8, 9/2021, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno s jejich obsahem. Nebyly vzneseny žádné námitky. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o kontrole činnosti obce za rok 2021 provedené kontrolním výborem obce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2021 provedené finančním výborem obce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru č. 976 544 99 ze dne 25.6.2007 s Českou spořitelnou a.s. v souvislosti se zánikem zástavního práva České spořitelny a.s. k nemovitostem v majetku obce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 03541 53 469, ze dne 30.8.2012 s Českou spořitelnou a.s. v souvislosti se zánikem zástavního práva České spořitelny a.s. k nemovitostem v majetku obce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření pracovní smlouvy s A.Hamerlindlem a jeho platového výměru.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2022. Směrnice bude zveřejněna na úřední desce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo umístění mokřadu na pozemku parc.č. 205/12 v k.ú. Bořetín. Umístění v příloze zápisu. Na zřízení mokřadu bude poskytnuta dotace.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Byla podána zpráva o průběhu plnění POVV 2022 – položení dlažby a zpráva o budování spojovací lávky u nového hostince. Nebyly vzneseny žádné námitky.
 2. Byla podána zpráva o změně cen elektřiny a plynu a sdružených služeb odebíraných obcí, dále zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a zpráva o platbách z účtu a pokladny obce a zpráva o postupu výsadeb a zalesnění v obecních lesích. Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

 

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Zákres umístění mokřadu

Zápis byl vyhotoven dne 28.3.2022 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 28.3.2022:………………………..

Stanislav Zíka dne 28.3.2022:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 28.3.2022:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT