Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 28.6.2022, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Pavel Koukal, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Byla podána zpráva o povinné registraci obce Bořetín k placení daně z přidané hodnoty od 1.6.2022.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměnu oprávněného obce Bořetín z věcných břemen uložení plynárenského zařízení a plynového potrubí na celém území obce, zřízená v rámci akce Plynofikace obce Bořetín za oprávněného vlastníka této inženýrské sítě. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti
 2. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje uzavřít směnnou smlouvu o směně těchto pozemků v k.ú. Bořetín: p.p.č. 226/17 ve vlastnictví obce za p.p.č. 790 ve vlastnictví Miroslavy Cimbůrkové s doplatkem ze strany obce Bořetín za větší nabývanou výměru v celkové výši 100,- Kč. Záměr byl dle § 39 odst. 1 zákona o obcích zveřejněn.

Dále bylo účetní obce vypracováno rozpočtové opatření č. 4/2022, které bylo na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno s jeho obsahem. Nebyly vzneseny žádné námitky. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 1. Zastupitelstvo projednalo a zamítlo koupi vedení kanalizace dle přiloženého GP 206-2085/2022 Ing. Hegera.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu prodeje palivového dřeva samovýrobou v obecních lesích ve výši 200,-Kč za jeden metr. Jednáním s jednotlivými zájemci a kontrolou jejich práce je pověřen zastupitel J-Vrzal.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo o fakturaci J.Čamry za těžbu v posledním čtvrtletí, která je přílohou tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo dle § 67 zákona o obcích o počtu členů zastupitelstva obce Bořetín na příští volební období, které vzejde z voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24.9.2022 dle § 17 odst. 2. zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů: Počet členů zastupitelstva činí 7.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o přijetí zaměstnance na částečný úvazek v důsledku nabídky dotace ze strany Úřadu práce Pelhřimov. Starosta obce je pověřen vyhledáním vhodné osoby a uzavřením pracovní smlouvy.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.  

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo koupi mrazáku do místní prodejny prostřednictvím firmy Kovář.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

 

Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

 

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • GP 206-2085/2022 Ing. Hegera
 • Podklady fakturace J.Čamrovi z dubna 2022

Zápis byl vyhotoven dne 8.7.2022 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 8.7.2022:………………………..

Stanislav Zíka dne 8.7.2022:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 8.7.2022:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT