Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 

Povinně zveřejňované informace o obci Bořetín

dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ( - dále jen: InfZ )

1.

Název

Obec Bořetín

2.

Důvod a způsob založení

Obec Bořetín jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto

právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 

3.

Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 7 členů

-          Kontrolní výbor – 3 členové

-          Finanční výbor – 3 členové

-          sociální výbor – 2 členové

-          kulturní výbor – 2 členové

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní údaje obce

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Bořetín

Bořetín 69, 394 70

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Bořetín

Bořetín 69, 394 70

4.3

Úřední hodiny

Pátek 19:00h – 20:00h

 

4.4

Telefonní čísla

Obecní úřad                                   565 437 036

Starosta                                          606 735 707

Místostarosta                                777 654 953

4.5

Čísla faxu

Obec nemá fax

4.6

Adresa internetové stránky

www.boretin.cz

4.7

Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8

Další elektronické adresy

Datová schránka: 33xbfzj

5.

Případné platby lze poukázat

8826261/0100 Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6.

004 76 439

7.

DIČ

CZ00476439

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Rozpočtový výhled obce

Program rozvoje obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2

Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2021

Rozpočet obce na rok 2020

- rozpočtové opatření č. 1 až 10

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky,

bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ. 

 

§16

Odvolání

 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

 

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

 

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno

rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

a) postup povinného subjektu potvrdí,

 

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně

předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

 

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

 

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

 

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li

o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

 

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12.

Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny na www.boretin.cz  

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení

životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

14.

Předpisy

 

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce na www.boretin.cz

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata. 

 

16.

Licenční smlouvy

 

16.1

Vzory licenčních smluv

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu

16.2

Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

 

 

 

 

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT