Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den 24.2.2021 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o zaměření žádosti v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2021 vzhledem k podané žádosti o dotaci z MMR ČR č.výzvy 1/2021/117D8210

 

 1. Projednání a rozhodnutí o dodatečném schválení rozpočtového opatření č. 9,10/2020
 2. Projednání a rozhodnutí o hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle směrnice obce do dne schválení rozpočtu obce na rok 2021
 3. Projednání a rozhodnutí o návrhu rozpočtu na rok 2021.
 4. Projednání a rozhodnutí o návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 – 2024.
 5. Projednání a rozhodnutí o nové darovací smlouvě o darování mzdy starosty obce obci z důvodu navýšení jeho minimální mzdy dle nařízení č. 338/2019 Sb. a tedy došlo k navýšení daru obci
 6. Projednání a rozhodnutí o odpisu pohledávky ve výši 17.699,-Kč
 7. Projednání a rozhodnutí o uzavření smluv v systému D2D a to smlouvy o výpůjčce nádob s DSO SOMPO a smluv o výpůjčce s občany

 

 1. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s P.Koukalem ohledně zvýšení nájemného za užívání bytu v budově OÚ
 2. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít nájemní smlouvu se Z.Dandou ohledně zvýšení nájemného za užívání dílny v objektu č.p. 35

 

 1. Projednání a rozhodnutí o jmenování třetího člena inventurní komise
 2. Projednání a rozhodnutí o výsledcích fyzické inventury za rok 2020 a zprávě inventurní komise

 

 1. Projednání a rozhodnutí o provedení těžby p.Salabou
 2. Projednání a rozhodnutí o koupi víceúčelového stroje na čištění komunikací a jiné činnosti a zpráva S.Zíky
 3. Projednání a rozhodnutí o umístění traktůrku do staré hasičárny z důvodu možnosti výjezdu v zimě
 4. Projednání a rozhodnutí o limitech množství odložených komunálních odpadů na shromažďovací místa v obci a vedení příslušné evidence Z.Kůrkou
 5. Projednání a rozhodnutí o změně úředních hodin OÚ od 1.3. do 31.12.2021.
 6. Projednání a rozhodnutí o nájmu Černých sádky dle žádosti p.Horáka a p.Kubů
 7. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci z programu EU prostřednictvím ÚP Pelhřimov na VPP J.Janotové a uzavření nového pracovního poměru s tímto pracovníkem od 1.4.2021 a výši jeho mzdy.

 

 1. Zpráva J.Vrzala o postupu výsadeb a zalesnění v obecních lesích
 2. Zpráva o postupu odstraňování kůrovcové kalamity v obecních lesích a projednání a rozhodnutí o schválení fakturace J.Čamrovi za těžbu v Mostkách a Losech a o slevě za palivové dřevo
 3. Zpráva Z.Dandy o postupu revize, repase a plombování vodoměrů odběratelů vody v obci.
 4. Podání zprávy Z.Dandy o úpravách v místní vodárně
 5. Zpráva P.Koukala o svozech odpadů v obci a revizi WAW v klubovně a dopravních opatřeních v obci
 6. Zpráva S.Štroufa o projednávání obhospodařování přilehlých zem.pozemků k obci z důvodu hrozícího splavu půdy a lokálních povodní
 7. Zpráva S.Zíky o nákupu betonových lavic a stolu k místnímu hostinci

 

 1. Projednání a rozhodnutí o svatebním obřadu na pláži koupaliště 12.6.2021
 2. Projednání a rozhodnutí o žádosti M.Kubery o vyčištění nánosů v Novém rybníce z obecní kanalizace
 3. Projednání a rozhodnutí o prořezávce v Mostkách a probírce v Hájku – les v poli
 4. Zpráva o situaci v místní knihovně a ukončení činnosti paní Dvořáčkové
 5. Zpráva o novém rozhodnutí o vypouštění odpadních vod
 6. Zpráva o novém rozhodnutí o odběru podzemních vod
 7. Zpráva o dotačním programu Venkovská prodejna
 8. Zpráva o postupu ohledně akce EON zahuštění Bořetín
 9. Zpráva o postupu projektových prací na ČOV Bořetín
 10. Zpráva o novele zákona o místních poplatcích a nutnosti přijmout během letošního roku nové obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místním poplatku za systém
 11. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 12. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 13. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 14. Diskuse
 15. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 15.2.2021:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 16.2.2021 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT