Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Výroční zpráva za rok 2020

o činnosti obce Bořetín v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • počet žádostí o informace dle InfZ, které obec obdržela v roce 2020: 0
  • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  • žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2020 vydán

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  • výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

  • počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

  • obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT