Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 20.2.2019, od 19:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo za­hájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Mgr. Stanislavem Koukalem, MBA, dr.h.c. (dále jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona              o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 10 denní lhůty pro podání ná­vrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ode dne vyhlášení výsledků voleb ve Sbírce zákonů dne 29.1.2019 (lhůta uplynula dne 8.2.2019, žádný návrh nebyl podán), a dále konstatoval, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 13.2.2019 do 20.2.2019.

Dále předsedající konstatoval, že ve volbách zvolený zastupitel Jakub Trčka dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. rezignoval dne 12.2.2019 na svůj mandát dopisem předaným starostovi obce pod č.j. 32/2/K 2019 a současně náhradník č. 1 na místě č. 4 volební strany Bořetínského sdružení nezávislých kandidátů kandidátní listiny z kandidátní listiny téže volební strany Karel Uhlík rezignoval sejným způsobem (dopisem předaným starostovi obce ) pod č.j. 34/2/K téhož dne také na svůj mandát ve smyslu § 57 písm. b) cit. zákona. Na jejich místo tedy ze zákona  ve smyslu § 56 cit. zákona nastoupil další náhradník č. 2 z místa č. 5 kandidátní listiny volební strany Bořetínského sdružení nezávislých kandidátů kandidát Pavel Koukal a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu výše uvedeného zastupitele a postavení výše uvedeného náhradníka.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnáše­níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Tyto skutečnosti přítomní zastupitelé potvrdili.

Zasedání se konalo za přítomnosti veřejnosti z řad občanů obce Bořetín.

2.

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.  

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědo­mí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bořetín a jejích ob­čanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, což by mělo za následek zánik mandátu dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Při složení slibu bylo členům zastupitelstva obce předsedajícím předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

3.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

4.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění:

a)

Volit nejprve starostu obce a poté místostarostu obce, nikoli – jak bylo uvedeno v návrhu programu – nejprve místostarostu obce a poté teprve starostu obce.

b)

Bod 10 v informaci navrženého programu: „Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.“ vypustit z programu a přesunout na nejbližší příští zasedání zastupitelstva.

Před hlaso­váním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín schvaluje program ustavujícího zase­dání ve znění zveřejněné informace a jeho změny uvedené výše v bodu 4. písm. a) a b).

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

6.

Volba starosty a místostarosty

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými čle­ny zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k před­nesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány a volba tedy proběhla veřejně.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: Členové zastupitelstva Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda a Jan Cimbůrek shodně navrhli zvolit do funkce starosty zastupitele Jana Cimbůrka. Před hlasováním byla dána možnost zastupi­telům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí starostou obce Bořetín zastupitele Jana Cimbůrka, nar. 17.2.1974, bytem 394 70 Bořetín 73.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden opět jako „předse­dající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba mís­tostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místosta­rosty. Byl podán následující návrh: Členové zastupitelstva Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda a Jan Cimbůrek shodně navrhli zvolit do funkce místostarosty zastupitele Zdeňka Dandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupi­telům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí místostarostou obce Bořetín zastupitele Zdeňka Dandu, nar. 12.12.1979, bytem 394 70 Bořetín 2.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

7.

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obec­ního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní vý­bor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba dva vý­bory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci před­sedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Cimbůrek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru zastupitele Jiřího Vrzala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným obča­nům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí předsedou finančního výboru zastupitele Jiřího Vrzala.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předse­dy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Cimbůrek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitele Stanislava Koukala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným obča­nům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Stanislava Koukala.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrol­ního výboru a finančního výboru.

Byly podány následující návrhy: Členové zastupitelstva Jan Cimbůrek a Stanislav Koukal navrhli zvolit členem finančního výboru zastupitele Pavla Koukala a občanku obce Alenu Bidmonovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy finančního výboru zastupitele Pavla Koukala a občanku obce Alenu Bidmonovou.

Byly podány následující návrhy: Členové zastupitelstva Jan Cimbůrek a Stanislav Koukal navrhli zvolit členem kontrolního výboru zastupitele Stanislava Štroufa a občana obce Jana Peštu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy kontrolního výboru zastupitele Stanislava Štroufa a občana obce Jana Peštu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

8.

Zřízení kulturního výboru a určení počtu jeho členů

Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli, aby zastupitelstvo ve smyslu § 117 odst. 1 zákona o obcích zřídilo kulturní vý­bor, přičemž bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín zřizuje kulturní výbor. Výbor bude tříčlenný.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů kulturního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli zvolit členem kulturního výboru občanky obce: Irenu Dandovou, Moniku Hálovou, s tím, že předsedkyní výboru bude Irena Dandová. Třetí člen výboru bude zvolen dodatečně z důvodu nedostatku kandidátů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy kulturního výboru občanky obce: Irenu Dandovou, Moniku Hálovou. Za předsedkyni výboru volí občanku obce Irenu Dandovou. Třetí člen výboru bude zvolen dodatečně z důvodu nedostatku kandidátů.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

9.

Zřízení sociálního výboru a určení počtu jeho členů

Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli, aby zastupitelstvo ve smyslu § 117 odst. 1 zákona o obcích zřídilo sociální vý­bor, přičemž bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín zřizuje sociální výbor. Výbor bude tříčlenný.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů sociálního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálního výboru. Byly podány následující návrhy: Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli zvolit členem sociálního výboru občanky obce: Romanu Kuberovou, Jaroslavu Janotovou, Janu Trčkovou, s tím, že předsedkyní výboru bude Romana Kuberová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy sociálního výboru občanky obce: Romanu Kuberovou, Jaroslavu Janotovou, Janu Trčkovou. Za předsedkyni výboru volí občanku obce Romanu Kuberovou.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

10.

Diskuse

V diskuzi dosavadní starosta obce Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c. vyjádřil přesvědčení, že bude v novém zastupitelstvu bude probíhat plodná spolupráce a popřál novému zastupitelstvu hodně úspěchů. Na to navázal nový starosta obce, poděkoval dosavadnímu zastupitelstvu za jeho činnost a shodně vyjádřil naději, že spolupráce a vzájemná komunikace bude probíhat věcně a konstruktivně. Dále byl domluven termín dalšího zasedání zastupitelstva od 17:00 v úterý 5.3.2019, kde budou řešeny další naléhavé věci.

11.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 24.2.2019

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne .........................2019:………………………..

Stanislav Zíka dne ..............................2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne ……………………2019:……………………

Razítko obce:

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT