Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 5.3.2019, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno v 17:00 hodin starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 26.2.2019 do 5.3.2019.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva): Stanislav Zíka Jiří Vrzal, Stanislav Štrouf, Stanislav Koukal, Pavel Koukal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnáše­níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Tyto skutečnosti přítomní zastupitelé potvrdili.

Zasedání se konalo za přítomnosti veřejnosti.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

3.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny.

4.

a)

Projednání a schválení nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 1 písm. g)  zákona o místních poplatcích a § 10 písm. d) zákona o obcích a související věci.

Vyhláška byla projednána a zastupitelstvem schválena ve znění zaslaném zastupitelům před konáním zasedání a vyvěšeném na úřední desce. Bude vyvěšena po dobu 15 dnů dle § 12 odst. 1 zákona o obcích a zaslána ke kontrole Ministerstvu vnitra dle § 12 odst. 6 zákona o obcích.

Pro informaci: Vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2019 a odpad bude možno platit tedy v úředních hodinách v pátek 5.4.2019 18h až 20h. Cena pro občany zůstává na rok 2019 stejná 350,-Kč na trvale hlášenou osobu a pro chalupáře 481,-Kč za objekt a rok.

b)

Starosta dále informoval zastupitelstvo, že došlo k přistoupení k dobrovolnému svazku obcí SOMPO za účelem získání dotace na pořízení nádob na třídění odpadu ke každému objektu v obci, zejména na plast a papír. Přistoupení bylo zastupitelstvem schváleno.

c)

Dále bylo zastupitelstvem schváleno pořízení 3 kontejnerů na plast, 1 kontejneru na papír a 1 kontejneru na sklo. Důvodem je nedostatečná kapacita stávajících nádob na odpad, kdy se odpadky povalují kolem nich. Umístění nových nádob bude určeno dodatečně zastupitelstvem. Nádoby buď budou pořízeny z dotace POVV, pokud to bude možné, jinak na náklady obce.

5.

Zastupitelstvo schválilo pronájem nového hostince na den sobotu 16.3.2019 a související dobu za účelem pořádání soukromé oslavy kulatých narozenin na základě podané žádosti Petrou Peterkovou ml. za částku 500,-Kč dle rozhodnutí zastupitelstva z minulých let.

Zastupitelstvo schválilo pronájem starého hostince na den středu 6.3.2019 a související dobu za účelem pořádání soukromé oslavy kulatých narozenin na základě podané žádosti Jiřím Šimečkem z Annovic ( - Caperova, čtvrť městyse Drunče ) za částku 200,-Kč dle rozhodnutí zastupitelstva z minulých let.

6.

Projednání výše místního poplatku za odběr pitné vody a držení psa na rok 2019 a související věci 

a)

Výše místního poplatku za odběr pitné vody a psa zůstává stejná jako minulý rok, platí platná obecně závazná vyhláška a poplatek byl již částečně vybrán.

b)

Zastupitelstvo schválilo výměnu filtru vody ve vodárně z důvodu jeho opotřebení a spínacích sond ve vrtu z téhož důvodu.

c)

Ohledně cenotvorby a aktualizace vyhlášky obce, aby byla v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb. se některý zastupitel zúčastní semináře firmy VOKA v dubnu.

7.

Zastupitelstvo schválilo:

a)

Úřední hodiny obecního úřadu jsou v každý pátek 19-20h. Důvodem je mimo jiné možnost pro chalupáře, aby mohli vyřídit své záležitosti.

b)

Zastupitelstvo zasedá každý první pátek v měsíci od 18h. V dubnu je změna kvůli rozšířeným úředním hodinám v pátek a zastupitelstvo bude zasedat ve čtvrtek 4.4 od 18h.

 

 

c)

Obecní knihovna po dohodě s knihovnicí paní Dvořáčkovou a čtenáři bude mít otevřeno v každou sobotu od 17-19h v zimním čase a od 18-20h v letním čase.

8.

Projednání konání auditu a předání obecního majetku a dokumentace novému vedení obce dosavadním vedením obce.

a)

Audit byl zahájen v pondělí 4.3. pracovnicí společnosti Brázda audit. Zatím není dokončen. Jedná se standardní přezkoumání hospodaření obce dle § 42 zákona o obcích. Na příští rok je předjednáno přezkoumání touto společností také.

b)

Předání některých movitých věcí a některé dokumentace v obecním majetku proběhlo v úterý 5.3. 9h až 15:30 mezi dosavadním a novým starostou za přítomnosti dosavadního a nového místostarosty. O tom byl sepsán písemný protokol, který je k nahlédnutí na obecním úřadu.

9.

Zastupitelstvo schválilo vydávání obecního zpravodaje obcí Bořetín pro občany a pověřilo jeho redakcí starostu obce. Zpravodaj bude vydáván čtvrtletně vždy v měsíci po uplynutí kalendářního čtvrtletí ( duben, červenec, říjen, leden ), formát A4, částečně barevný, bude k vyzvednutí v místním obchodě, příspěvky do něj lze obci předkládat vždy do 20.: března, června, září a prosince. Bude uhrazen režijní paušál za jeho výrobu dle schválení zastupitelstva, pokud nebude zpracováván na obecní kancelářské technice, která však nyní není způsobilá zpravodaj takto vyrobit.

10.

Projednání rozpočtu obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2019 byl rozeslán předem zastupitelům a projednán bez námitek. Bude vyvěšen na úřední desce 15 dnů před jeho schválení dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. a po jeho schválení na příštím zasedání zastupitelstva bude do 30 dnů vyvěšen na úřední desce, vždy s odkazem na to, že na obecním úřadu je možno nahlédnout do jeho listinného a podrobného členění. Občané mohou k rozpočtu uplatnit připomínky do dne jeho schválení. Jinak jde spíše o formalitu, kdy skutečný průběh hospodaření bude upravován rozpočtovými opatřeními.

11.

Projednání a schválení pracovněprávních vztahů mezi stávajícími pracovníky a obcí, včetně stanovení odměny za výkon práce a dalších náležitostí a souvisejících věcí, zejména úklidových  a udržovacích prací v obci, provozu obecní knihovny a úklidu na obecním úřadě.

a)

Bylo schváleno uzavření dohody o provedení práce s paní Uhlíkovou za provádění úklidu na obecním úřadu a společných a souvisejících prostor. Úklid je prováděn vzorně. Odměna činí 100,-Kč hrubého za hodinu práce. Předpokládaný rozsah úklidu je 12 h měsíčně.

 

b)

Bylo schváleno pokračování dohody o pracovní činnosti s paní Dvořáčkovou za komplexní zajištění provozu obecní knihovny, což je prováděno vzorně a zahrnuje zejména vedení všech předepsaných asi deseti druhů různých evidencí, přijímání a odesílání knižních zásilek, řazení knih a zajištění komunikace a schůzek se čtenáři. Odměna činí 2000,-Kč hrubého za měsíc včetně hotových výdajů.

c)

Bylo schváleno pokračování dohody o provedení práce s obecními pracovníky, kteří zajišťovali práce venku, jako je úklid a sečení apod., jakmile to bude možné a zahájení vyřizování příslušných dotací z Úřadu práce.

d)

Starosta obce byl pověřen uzavírat s pracovníky obce dohody o provedení práce s odměnou až do výše 130,-Kč za hodinu práce hrubého z důvodu vedení účetnictví a pružnosti při rozhodování z důvodu náhlé potřeby. Poté bude dohoda dodatečně projednána v zastupitelstvu.

12.

Projednání a schválení pracovněprávních vztahů členů výborů, včetně stanovení odměny za výkon práce a dalších náležitostí a souvisejících věcí. Zastupitelstvo schválilo:

a)

Členové finančního výboru předseda výboru Jiří Vrzal, Alena Bidmonová, Pavel Koukal vykonávají tuto funkci bez odměny. Finanční výbor musí být zřízen ze zákona.

b)

Členové kontrolního výboru předseda výboru Stanislav Koukal, Stanislav Štrouf a Jan Pešta vykonávají tuto funkci bez odměny. Kontrolní výbor musí být zřízen ze zákona.

c)

Členové kulturního výboru: předsedkyně výboru Irena Dandová má odměnu 1.000,-Kč hrubého za rok a členka výboru Monika Hálová 500,-Kč hrubého za rok, tj. ve stejné výši jako dosud. Třetí místo ve výboru zatím zůstává neobsazeno, není o něj zájem.

d)

Členové sociálního výboru: předsedkyně výboru Romana Kuberová má odměnu 1.000,-Kč hrubého za rok a členka výboru Jaroslava Janotová 500,-Kč hrubého za rok, tj. ve stejné výši jako dosud. Třetí místo ve výboru zatím zůstává neobsazeno, není o něj zájem, na posledním zasedání zvolená členka Jana Trčková místo odmítla.

13.

Projednání konání oslavy MDŽ a setkání seniorů v obci.

a)

Oslavu MDŽ není možné již stihnout zorganizovat, když svátek je za 3 dny. Zastupitelstvo tedy schválilo jako náhradu konání  Setkání žen z Bořetína na den sobotu 6.4.2019 od 15:00 v místním novém hostinci. Tento den by již měla být otevřena nová hospoda. Občerstvení bude převážně na náklady obce. Pozvány budou všechny místní ženy včetně chalupářek, se svým doprovodem. Hrát bude kapela pana Svitáka z Vlkosovic.

b)

Zastupitelstvo dále schválilo konání setkání seniorů na den sobotu 25.5.2019 od 15h v místním novém hostinci. Tento den by již měla být otevřena nová hospoda. Občerstvení bude převážně na náklady obce. Pozvány budou všichni místní senioři v důchodovém věku včetně chalupářů se svým doprovodem. Hrát bude kapela pana Svitáka z Vlkosovic.

14.

Projednání odchodného dosavadního starosty Mgr. Stanislava Koukala MBA, dr.h.c..

Projednání odchodného dosavadního místostarosty Pavla Lukše.

a)

Bylo projednáno odchodné dosavadního starosty Mgr. Stanislava Koukala MBA, dr.h.c., které činí 108.000,-Kč hrubého.

Na odchodné je nárok vůči obci ze zákona a nelze ho měnit a je ve výši 1 odměna, která činila za měsíc leden 2019 18.000,-Kč hrubého a k tomu 5 odměn za 5 a více let ve funkci, tj. 6x 18.000,-Kč. Odchodné bude v této výši vyplaceno.

b)

Bylo projednáno odchodné dosavadního místostarosty Pavla Lukše které činí 24.000,-Kč hrubého. Na odchodné je nárok vůči obci ze zákona a nelze ho měnit a je ve výši 1 odměna, která činila za měsíc leden 2019 6.000,-Kč hrubého a k tomu 3 odměny za 3 a více let ve funkci, tj. 4x 6.000,-Kč. Odchodné bude v této výši vyplaceno.

15.

Rozhodnutí dle § 71 odst. 1 zákona o obcích o tom, zda členství v zastupitelstvu a další funkce budou vykonávány jako uvolněné.

Rozhodnutí o odměňování za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a neuvolněného starosty a místostarosty dle § 72 odst. a odst. 4 zákona o obcích

Rozhodnutí o cestovních náhradách a jiných souvisejících náhradách při výkonu funkcích neuvolněných členů zastupitelstva a neuvolněného starosty a místostarosty dle § 79 a 81 zákona o obcích

Zastupitelstvo schválilo:

a)

Žádné členství a funkce v zastupitelstvu nebudou vykonávány jako uvolněné.

b)

Žádné členství a funkce v zastupitelstvu budou vykonávány bezplatně.  

c)

Funkce místostarosty bude vykonávána bezplatně.

 

 

d)

Funkce starosty bude vykonávána bezplatně. Neuvolněný starosta má ze zákona nárok na minimální mzdu 11.716,-Kč hrubého a nelze ho rozhodnutím zastupitelstva měnit. Obec proto musí odvádět z této částky daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění, což je krajem kontrolováno. Čistou odměnu 9.268,-Kč daruje starosta každý měsíc zpět obci. O tom byla uzavřena darovací smlouva, která bude vyvěšena na úřední desce.

Důvodem výše uvedených rozhodnutí je snaha uspořit nemalé prostředky obci.

e)

Na vyplácení cestovních náhrad je nárok ze zákona a nelze ho rozhodnutím zastupitelstva obce měnit. Cestovní náhrady budou uplatňovány přiměřeně s přihlédnutím k finančním možnostem obce. Příkaz k pracovní cestě vydává starosta obce s určením podmínek pracovní cesty a na jeho základě budou cestovní náhrady propláceny. Starosta obce cestovní náhrady nebude uplatňovat.

16.

Projednání podmínek, za kterých bude pronajat nový hostinec případnému zájemci o jeho provoz.

a)

Zastupitelstvo schválilo, že zájemci o provoz obecního nového hostince bude hrazena spotřeba vody a elektřiny, TV poplatků, revize a náplně hasicích přístrojů, vyvezení septiku, svoz komunálního odpadu, připraveno na náklady obce palivo do krbu a poskytnuty cestovní náhrady 1.000,-Kč měsíčně. Důvodem je skutečnost, že hostinec je důležitou součástí společenského dění v obci a jeho provoz na takto malé obci není ekonomicky příliš výdělečný.

b)

Bylo schváleno pronajmutí hostince za těchto podmínek hostinskému, který již provozuje hostinec v Mnichu od 1.4.2019, který jediný projevil z mnoha oslovených zájem. Otevřeno bude nejprve v úterý a poté po zajištění potřebného brigádníka by mělo být otevřeno i v pátek.

c)

Je třeba provést revize hasicích přístrojů v hostinci a sepsat jeho inventář.

17.

Projednání změny dispozičního oprávnění v bankách kde má obec veden účet, zřízení nového přístupu do mailu, Czechpointu

a)

Obec má veden účet v Komerční bance na běžné platby, v České spořitelně na placení úvěrů a v České národní bance. K účtu KB a ČS má oprávnění účetní obce Ludmila Dušková a dosavadní starosta, k účtu ČNB pouze dosavadní starosta. Zastupitelstvo schválilo ponechání oprávnění k výše uvedeným účtům pro dosavadní účetní a pro starostu a místostarostu, tak aby byli zastupitelní a to u všech tří výše uvedených bank. Jiná oprávnění budou zrušena.

b)

Zastupitelstvo schválilo, že nový starosta a místostarosta zřídí přístupy do datové schránky obce a Czechpointu a zruší stará oprávnění, vyjma přístupu do datové schránky pro účetní obce.

18.

Projednání věcí ohledně vozidla hasičské jednotky obce: STK, garanční prohlídka, referenční školení, zdravotní prohlídka

a)

Je nutno provést STK vozidla.

Je nutno provést garanční prohlídku vozidla. Vozidlo má najeto 770km.

b)

Velitel hasičské výjezdové jednotky JPO V jan Hála bude absolvovat velitelské cyklické školení a referenční školení pro přepravu osob.

c)

Členové JPO V musí vyřídit povinné lékařské prohlídky, jak ukládá zákon.

19.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru 500,-Kč na dětský karneval Mateřskou školkou v Mnichu.

20.

Zastupitelstvo schválilo opravu nebezpečné díry v kanálu před novou hasičárnou.

21.

Zastupitelstvo schválilo pozvání projektanta EONU za účelem posílení rozvodů elektřiny v obci a projednání cesty nového vedení.

22.

Diskuse

Byl dohodnut příští termín zastupitelstva 4.4.2019 čtvrtek od 18h.

23.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 10.3.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne .........................2019:………………………..

Stanislav Zíka dne ..............................2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne ……………………2019:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT