Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 1.10.2021, od 17:15 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Pavla Koukala a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Zastupitelstvo usneslo provést následující majetkové změny. Výměna pozemků na hrázi koupaliště za přilehlé pozemky. Zadní cesta v severní části obce je částečně na soukromých pozemcích a obec je musí vykoupit. Pozemky obce v zahradách je zase nutno převést na vlastníky těchto zahrad. Cesta před kravínem patří částečně soukromé osobě, je nutno vyměnit za dále uvedené pozemky. Cesta směrem k vodárně je zčásti na soukromých pozemcích, je nutno ji vykoupit. Plochy na návsi vymění obec za výše uvedenou plochu pod cestou u kravína a za plochu pod cestou směrem do Chválkova. Vytýčení hranice pozemku u horního chodníku.

 

 1. Schvaluje se záměr provést tyto majetkové dispozice ohledně pozemků v k.ú. a obci Bořetín:
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 470/2, 974/1, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 473/2, 473/3, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731-2021, 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 443/52, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 893/5, 895/3 za p.p.č. 893/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 195-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 39/2, 902/23, 906/2, 928/3 za p.p.č.: 364/2, 365/5, 365/7, 973, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 192-1532/2020, 199-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 902/24, 918/15, za p.p.č.: 892/6, 974/16, 974/19 spoluvlastnický podíl 2/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 196-1731/2021, 197-1731/2021, 199-1731/2021,
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/17 za p.p.č.: 974/18, spoluvlastnický podíl 1/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/5, 974/12, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/14, 974/15, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/11, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/7, 974/9, 974/10, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/13, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/6, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/12, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/18 za p.p.č.: 974/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/2, 974/3, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/11 vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Dále byla účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 3 až 5/2021, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 

 1. Schvaluje se uzavření veřejnoprávní smlouvy s D.Bidmonem jejímž předmětem je podpora 000,-Kč ze strany obce tomuto stavebníkovi rodinného domu v obci. S obsahem smlouvy se zastupitelstvo seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Pelhřimov o zajištění přestupkové agendy. S obsahem smlouvy se zastupitelstvo seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se uzavření dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření PP v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. PEA-V-27/2021 pro Jindřicha Petrů. S obsahem smlouvy se zastupitelstvo seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se zvýšení odměny Z.Kůrkovi na 1.750,-Kč měsíčně čistého za zajišťování provozu odpadového hospodářství obce související činnosti.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se fakturace za opravy obecních cest č. 202 111 95 60 z 20.9.2021 na částku 96.281,-Kč. Rozsah dodávky je znám starostovi obce. S obsahem fakturace se zastupitelstvo seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o dalším odmítnutí žádosti o dotaci PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – projektová příprava čističky odpadních vod ve stavebním řízení  z Fondu Vysočina.

 

 1. Schvaluje se uzavření smlouvy o dílo s VOKA Humpolec, jejímž předmětem je projektová příprava čističky odpadních vod ve stavebním řízení a vyřízení stavebního povolení k této stavbě za cenu 80.000,-Kč včetně DPH. S obsahem smlouvy se zastupitelstvo seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Byla úspěšně podána žádost o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 z Fondu Vysočina. V této souvislosti byl schválen záměr pronajmout místní obchod a přilehlé prostory Heleně Kamišové a uzavřít zcela novou nájemní smlouvu a darovací smlouvu, s jejímž obsahem se zastupitelstvo seznámilo. Zastupitelstvo schvaluje uzavření uvedené nájemní a darovací smlouvy.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Byla odmítnuta žádost obce o dotaci z MMR ČR č.výzvy 1/2021/117D8210. Schvaluje se podat žádost znovu v programu DT 117d8210H, kde je podporováno vybudování dětského hřiště a zbylé části projektu jako je dlažba, ohniště, lávka, podstavec pod skluzavku a výsadby, financovat z vlastních zdrojů.  

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích, postupu přípravy na náhradní výsadby.

 

 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výstupy z harvestoru, elektronickými přejímkami dřevní hmoty a výší navrhované kupní ceny J.Čamry za těžbu v druhém a třetím čtvrtletí 2021 v Losech a Mostkách, jde o těžbu o objemu 745 m3, která bude postupně fakturována, schvaluje se tato kupní cena, postup fakturace a faktura č. 3/2021 na částku 250.000,-Kč.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Hlasování se zdržel                         starosta obce. Nikdo nehlasoval proti.

 

 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s navazující asanací ze strany Servis traktorů s.r.o., zajištěné ve spolupráci se Z.Dandou, kterému je znám rozsah asanace, bylo fakturováno fa č. 210100059 na částku 42.545,-Kč včetně DPH a fa č. 210100062 na částku 20.134,-Kč včetně DPH. Schvaluje se výše uvedená fakturace. Dále se schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek č. 22142/2021-v.1 na hospodaření v lesích o objemu 74.000,-Kč, s obsahem žádosti se zastupitelstvo seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Hlasování se zdržel                       starosta obce. Nikdo nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se podání žádosti o finanční příspěvek č. 27685/2021-v.1 na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020, s obsahem žádosti se zastupitelstvo seznámilo.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se provedení a úhrada nákladů na nezbytné práce k provedení úklidu, výsadby, oplocení, následné údržby a péče po shora uvedené a předchozí těžbě na lesních pozemcích obce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 

 1. Schvaluje se kladné stanovisko ke zřízení oplocení na pozemku D.Němcové.  

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Dále Z.Danda podal zprávu o místní vodárně a prováděných opravách. Bylo vyměněno čerpadlo ve vrtu, sondy ve vrtu, plováky ve vodárně, filtr na železo ve vodárně, vodoměr a kohout ve vodárně, Z.Danda je seznámen s rozsahem prací. 

 1. Schvaluje se fakturace za výše uvedené práce J.Kotrče ve výši 105.470,-Kč včetně DPH.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o odpadovém hospodářství obce. Svoz nebezpečných odpadů bude na příštím zasedání zastupitelstva probrán se Z.Kůrkou.

 

 1. Schvaluje se objednávka traktůrku zn. SECO P5 nebo P6 Starjet, s příslušenstvím zejména: uni závěs přední, mulčer, radlice a zametací kartáč, s odhadovanými náklady cca do 250t. Kč. Zajistí St. Štrouf.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se provedení oplocení obecního vrtu dle obecně závazných norem.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se obstarání nabídky na odbahnění náveského rybníka a vyřízení potřebné dokumentace k povolení prací a příprava žádosti o příslušnou dotaci.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se vestavba průtokových per do obecní komunikace kolem Tisů 1 ks a na Chválkov 2 ks. Zajistí J.Vrzal.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se provedení oprav některých obecních účelových komunikací navezením štěrku k Bukovci od Tisů, na křižovatce tamtéž, za Zíků.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o osetí cesty na Vlkosovice travou a výsadbě cibulovin u kapličky a hortenzií na svahu u kontejneřiště na návsi, aby se nemuselo síct.

 

P.Koukal prověří možnosti nákupu nového stanu pro obec o rozměrech cca 12 x 6m.

 

J.Vrzal promluví s P.Horákem o odvozu koupeného palivového dřeva od koupaliště.

 

 1. Zastupitelstvo zamítlo nákup vánoční výzdoby za cca 15t.Kč. Věc bude znovu projednána na zasedání zastupitelstva v prosinci.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce vyjma starosty, který hlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se konání setkání občanů a obyvatel Bořetína dne 23.10.2021 v místním hostinci starších 60ti let s příslušným doprovodem a poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč každému občanu Bořetína staršímu 60ti let. Občerstvení bude na náklady obce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se termín konání oslavy Mikuláše 3.12, vánočního zpívání 17.12. Schvaluje se konání oslavy přivítání nově narozených občánků obce v posledních letech. Termín bude ještě stanoven.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se oprava komína u dílny č.p. 35 dle nabídky J.Šváchy. Zajistí Z.Danda.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce. Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

 

 

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 11.10.2021 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Pavel Koukal dne 11.10.2021:………………………..

Stanislav Zíka dne 11.10.2021:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 11.10.2021:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT