Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 7.7.2020, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Pavel Koukal, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Obec je jako vlastník místních komunikací povinna dle § 9 odst. 2, 6 zákona o pozemních komunikacích a § 5 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. vést jejich evidenci ve formě pasportu. Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. Se zpracováním pasportu byl osloven J.Liška, který totéž dělal pro obec Mnich. Během měsíce vše připravil. Pasport bude zveřejněn na webu obce.

 

 1. Schvaluje se pořízení pasportu místních komunikací v předložené podobě v souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., která je na webu boretin.cz zveřejněnou přílohou č. 1 zápisu. Schvaluje se úplata za pořízení pasportu 13.700,-Kč. Zahajuje se řízení na základě podání obce Bořetín u obecního úřadu Bořetín jako příslušného silničního správního úřadu o změnách v síti místních komunikací dle § 3 zákona č. 13/1997 Sb. dle předmětného pasportu, podání je přílohou č. 2 zápisu. O těchto změnách a nové evidenci bude rozhodnuto vyhláškou na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Byla podána zpráva o nákladech na: výrobu schodů na náves ( 21t. Kč zámečnictví Z.Danda ), vyvážení dřeva M.Krejčou vytěženého M.Moravcem ( 22.237,-Kč ), opravu Růžičkovy cesty ( 19.500,-Kč, dále náklady na materiál – v r. 2020 cca 10-15t. Kč, P.Dvořák ), náklady na výsadby kolem sběrného dvora a Mostkovy kapličky 6.735,-Kč a 1.750,-Kč, na pouť: 0,-Kč zábava ( 5000,-Kč vstupné a 5000,-Kč kapela ) volejbal 2.300,-Kč, atrakce 3.800,-Kč, divadlo 6.000,-Kč, letní kino 500,-Kč M.Chaloupek, náklady na občerstvení nejsou zatím známy.

 

 1. Schvalují se výše uvedené náklady.

 

Vzhledem k letošnímu počasí ( střídaní deště a tepla ) významným způsobem roste tráva a to také kolem obecních cest, které obec musí udržovat. Proto bylo projednáno obsíkání cest bubnovou sekačkou, bude požádán o výpomoc P.Dvořák.

 

 1. Schvaluje se provedení sečení kolem obecních komunikací na náklady obce.

 

Obec se zapojila do dobrovolného svazku obcí SOMPO za účelem prevence zvýšení nákladů na směsný odpad v budoucnu. Tomuto sdružení byla poskytnuta dotace ve výši desítek milionů Kč na koupi sběrných nádob na plast, papír a bio odpad ( žlutá, modrá a hnědá ), které budou zdarma distribuovány mezi občany členských obcí v druhém pololetí letošního roku. Tyto nádoby budou stát před každým domem trvale hlášeného občana- systém D2D ( door to door – ode dveří ke dveřím ). Tito občané budou mít nižší náklady na odvoz odpadu, protože poplatek za svoz nevytříděného odpadu bude na základě legislativy EU v příštích letech strmě růst. Systém již funguje v mnoha obcích a městech ČR. Podstatou tohoto navýšení bude zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládky ze současných 500 Kč/t během několika let téměř až na 2 000 Kč/t. Změny jsou navrženy MŽP, kvůli výraznému omezení skládkování do roku 2024. D2D zamezí nárůstu nákladů. Materiály jsou zveřejněny na webu obce.

 

 1. Schvaluje se realizace systému D2D v obci Bořetín v souladu s projektem DSO SOMPO.

 

Byla podána zpráva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL – 1067/2020/SML/402392 k pozemku parc.č. 954/3, jedná se o zřízení výpusti do potoka na předčišťovací stanici před vyhnívací rybníkem ČOV Bořetín. Jde o požadavek Povodí Vltavy a.s..  

 

 1. Schvaluje se uzavření výše uvedené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL – 1067/2020/SML/402392 k pozemku parc.č. 954/3, jedná se o zřízení výpusti do potoka na předčišťovací stanici před vyhnívacím rybníkem ČOV Bořetín ve prospěch Povodí Vltavy a.s.

 

Dále bylo projednáno vyjádření k návrhu pro územní řízení ke stavbě Bořetín, K133/20, ČOV – kabel NN. Opět jde o předčišťovací stanici před vyhnívacím rybníkem ČOV Bořetín na základě požadavku Povodí Vltavy a.s. na separaci fosforu, k čemuž je potřeba přípojka elektřiny.

 

 1. Schvaluje se kladné vyjádření návrhu pro územní řízení ke stavbě Bořetín, K133/20, ČOV – kabel NN.

 

Dále bylo projednáno zařazení obce do zájmového území MAS Via rustica z.s. na roky 2021-2027, což je organizace zajišťují dotace z evropských peněz pro obce na území Pelhřimovska. Pro obec z toho plyne pouze příležitost nějaké peníze případně získat.

 

 1. Schvaluje se zařazení obce do zájmového území MAS Via rustica z.s. na roky 2021-2027.

 

Bylo projednáváno, jakým způsobem zlikvidovat hromadu větví, kořenů, pařezů u koupaliště. Bagrem nelze tuto hmotu přepravit na obecní pozemek na druhé straně hráze. Proto bylo rozhodnuto o spálení tohoto odpadu na místě.

 

 1. Schvaluje se spálení dřevěného odpadu u koupaliště.

 

Byly projednány úpravy v místním obchodě. Bylo předjednáno, že se rozhodnutí o nich ponechá a až po provedení fasády bývalé školy, kdy bude známo kolik prostředků je k dispozici.

 

Dále bylo projednáno zřízení nového světla na spojovací komunikaci mezi cestou kolem potoka a cestou ke kravínu, kde žádné světlo není. Bylo projednáváno k žádosti P.Horáka, který je v obci trvale hlášen. Bylo předjednáno, že toto není vyloučeno a bude provedeno místní šetření za účasti P.Horáka.

 

Je zde možnost podat žádost k CETIN a.s. o posílení DSL internetu v obci. Bude pak zařazeno do plánu rozvoje této sítě.

 

 1. Schvaluje se podání výše uvedené žádosti.

 

Po kůrovcové těžbě je třeba provést náhradní výsadbu na vytěžených plochách, podat ohlášení, zajistit projekt, schválení projektu, výsadbu, oplocení, následnou údržbu, podání příslušných žádostí o příslušné dotace, aby tyto činnosti byly pokud možno z těchto dotací pokryty. J.Vrzal podal zprávu o postupu ve věci.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o provedení náhradní výsadby v obecních lesích a podání odpovídající žádosti o dotaci a provedení přípravných kroků.

 

Vzhledem k náročnosti dojednání různých termínů byly letos předjednány termíny obecních a jiných akcí dlouho dopředu, aby později nebyly komplikace.

 

 1. 11.2020 se koná veřejná schůze občanů Bořetína, 5.12.2020 setkání seniorů, 9.1.2021 je návrh termínu konání výroční schůze místních hasičů – musí schválit SDH Bořetín.

 

J.Janotové skončila doba trvání pracovního poměru dne 31.5.2020. Vzhledem k potřebě obce bylo trvání prodlouženo do 31.10.2020.

 

 1. Schvaluje se prodloužení pracovního poměru J.Janotové do 31.10.2020.

 

Dále bylo účetní obce vypracováno rozpočtové opatření č. 4/2020, které byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje rozpočtové opatření obce č. 4/2020.

 

Byla podána informace o výši pojistného plnění ohledně dalšího poškození místní kapličky vyvážecí soupravou na dřevo. Kaplička byla již podruhé poškozena. Náklady: 1. objednávka tašek a hřebenáčů ( 1 stojí cca 440,-Kč ) 5.105,-Kč, 2. objednávka tašek a hřebenáčů 11.819,-Kč ( vzaty hřebenáče do zásoby, žádné nebyly ), opravy 2.000,-Kč a 400,-Kč, celkem 19.324,-Kč ( v čemž je ale zásoba tašek a hřebenáčů pro příště za cca 10t. Kč ) pojistné plnění celkem 6.762,-Kč.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl dohodnut 8.9.2020 v 17:00.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Pasport komunikací
 • Žádost o zahájení řízení o schválení pasportu

Zápis byl vyhotoven dne 17.7.2020 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 17.7.2020:………………………..

Stanislav Zíka dne 17.7.2020:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 17.7.2020:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT