Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 1.6.2020, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Pavel Koukal, Petra Peterková, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Kraj Vysočina zaslal obci návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku 7.350,-Kč na dopravní obslužnost autobusem do obce. Jde o 7.350,-Kč ročně od roku 2021 do roku 2023. Pokud nevyhoví značná část obcí, uvažuje se mimo jiné o krácení dotací POVV z Fondu Vysočina, popř. jiných dotačních programů. I tak jde ( po sečtení příspěvku ze všech obcí ) pouze o celkem asi 5 % celkových nákladů, která činí cca 1 miliardu Kč. Smlouva po vyplnění byla odeslána na krajský úřad a bude ji schvalovat Rada kraje, pak teprve budeme podepisovat my.

 

 1. Schvaluje s uzavření smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost krajem na území obce Bořetín dle dopisu č.j. KUJI 44195/2020 ze dne 11.5.2020.

 

 

Dále bylo účetní obce vypracováno rozpočtové opatření č. 3/2020, které bylo na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vychází z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3/2020.

 

Za rok 2020 bude řešena dotace Venkovská prodejna tak, že paní Kamišová si uhradí všechny náklady včetně elektřiny s prodejnou sama a obec jí dá pouze jednorázovou dotaci, aby se to lépe poskytovateli dotace Fond Vysočina vyúčtovalo. Elektřina byla již na ní přepsána. K tomu je nutno změnit nájemní smlouvu o nájmu obchodu. To již bylo schváleno a byl zveřejněn záměr po dobu předepsanou zákonem.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o nájmu místního obchodu s H.Kamišovou, kdy tato podnikatelka bude hradit všechny výdaje spojené s provozem obchodu se svého v souvislosti s další žádostí o dotaci z Fondu Vysočiny Venkovská prodejna 2020.

 

Petra Peterková požádala obec o pronájem nepronajatého obecního pozemku parc.č. 892/1 za účelem pastvy koní, dosud jí užívané pozemky jí byly zčásti zabrány na skladování dřeva. Nabízí nájemné ve stejné výši jako ZEMO PROFIT Mnich a.s. ve výši 3.500,-Kč za 1ha/rok. To již bylo schváleno a byl zveřejněn záměr po dobu předepsanou zákonem.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s P.Peterkovou o části pozemku parc.č. 892/1 za účelem pastvy koní na dobu do dne 30.9.2021 s automatickým prodlužováním vždy o jeden rok za nájemné ve výši 3.500,-Kč za 1ha/rok.

 

Vlastníci pozemků parc.č. 365/3, 422/19, 364, St. 23, 39/1 m.Krejčovi, projevili zájem o výměnu částí těchto pozemků, které zasahují do obecní komunikace směrem na Chválkov ( Růžičkova cesta – celá vyasfaltovaná první část až na kopec je na jejich pozemku a obecní pozemek parc.č. 928/1 je vedle ), do komunikace kolem obce ( parc.č. 918/2 ) a od jejich křižovatky na náves ( parc.č. 906 ). Došlo by ke směně částí těchto pozemků za části pozemků obce parc.č. 928/1 a 902/5 ( nájezd k penzionu ).

 

 1. Předběžně se záměr schvaluje s tím, že je nutno zaměřit nejdříve koncept geometrického plánu na výměnu parcelních dílů cest, což zajistí obec a poté podle výměry, která vyjde, bude zaměřena směňovaná část parc.č. 902/5, což zajistí m.Krejčovi.

 

Dále bylo projednáno provedení fasády budovy bývalé školy za účelem podání žádosti o dotaci z POVV 2020 a další související věci.

 

 1. Bylo schváleno provedení fasády obecní budovy č.p. 69 a dále počet a druh cedulí na fasádu a zhotovení zábradlí a dále úpravy v místním obchodě – vestavěná stěna. U zábradlí budou prověřeny platné ČSN a obecně závazné právní předpisy a popř. upravena výplň dle doporučení architekta a v souladu s normami. Dále byl schválen odstín fasády sokl a nahoře, s tím, že horní část fasády bude natřena ještě v menší části dalšími dvěma nejbližšími odstíny ze vzorků DEKTRADE a vybrán def. odstín. To vše dle přílohy č. 1 zápisu, podepsané přítomnými zastupiteli.

 

Po kůrovcové těžbě je třeba provést náhradní výsadbu na vytěžených plochách, podat ohlášení, zajistit projekt, schválení projektu, výsadbu, oplocení, následnou údržbu, podání příslušných žádostí o příslušné dotace, aby tyto činnosti byly pokud možno z těchto dotací pokryty. Může zařídit vše p.Pekař, OLH. Zastupitel J.Vrzal byl pověřen příslušnými kroky v tomto směru.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o provedení náhradní výsadby v obecních lesích a podání odpovídající žádosti o dotaci a provedení přípravných kroků.

 

Dostavil se zastupitel J.Vrzal.

 

Vrata u školy od garáže by bylo třeba natřít hnědou barvou, aby byly sladěné s rámy oken apod. Nyní jsou červenohnědé – základová barva.

 

 1. Schvaluje se tmavě hnědý nátěr vrat u bývalé školy.

 

Obci byla přiznána dotace Odpady a ekologická výchova z Fondu Vysočina a schváleno zaměření projektu uplatněného v žádosti. Nyní bude zakoupeno vše co bylo uvedeno v žádosti ( převážně nové kontejnery a nádoby na odpad ) a podáno pak vyúčtování dotace.

 

 1. Schvaluje se realizace projektu uplatněného v žádosti o dotaci z programu Odpady a ekologická výchova z Fondu Vysočina.

 

Obci byla přiznána dotace na výsadbu stromů z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019, intravilán obce.

 

 1. Schvaluje se realizace projektu uplatněného v žádosti o dotaci ze SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019, intravilán obce.

 

Bylo projednáno vzhledem k příznivé epidemiologické situaci konání letošní poutě v Bořetíně. Pouťové atrakce a otevření hostince po celý víkend zajistí J.Cimbůrek. Divadlo a skákací hrad eon, dále plakát zajistí kulturní výbor I.Dandová a M.Hálová. Organizaci volejbalového turnaje zajistí J.Cimbůrek a F.Peterka s P.Peterkovou. Taneční zábavu zajistí kulturní výbor a P.Koukal. Letní kino zajistí M.Cimbůrková. Termín konání je stanoven poslední víkend v červnu. Jiné atrakce nebudou organizovány.

 

 1. Schvaluje konání poutě 26-28.6.2020 v Bořetíně s výše uvedeným programem.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl dohodnut 7.7.2020 v 17:00.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích
 • Provedení fasády obecní budovy č.p. 69 a počet a druh cedulí, odstíny fasády

Zápis byl vyhotoven dne 10.6.2020 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 10.6.2020:………………………..

Stanislav Zíka dne 10.6.2020:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 10.6.2020:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT