Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 5.5.2020, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Zdeněk Danda, Jiří Vrzal, Jan Cimbůrek, Pavel Koukal, Petra Peterková, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Starosta obce podal zprávu o dopadech koronavirové epidemie na chod obce, vysvětlil podmínky konání zasedání zastupitelstva ( roušky, odstupy, desinfekce ), opatření v obci, jak jsou popsána na boretin.cz a způsob krizového řízení obce v nouzovém stavu. Dále lze očekávat tvrdé dopady do rozpočtu obce již v druhém pololetí letošního roku a dále i v příštím roce.

 

Dále byla podána zpráva o průběhu auditu  hospodaření obce dne 31.3.2020 od 13h za přítomnosti paní Volkové, pracovnice auditora a paní L.Duškové, účetní obce. Audit proběhl bez závad, byla včas doplněna pokladní kniha o podpisy místostarosty. V mezidobí auditor dodal zprávu o přezkoumání hospodaření obce a účetní návrh účetní závěrky obce, návrh závěrečného účtu, které byly vyvěšeny dle              § 17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb. na úřední desce včetně webových stránek obce min. 15 dnů před konáním tohoto zasedání s uvedením lhůty pro vznesení připomínek ze strany občanů obce.

 

 1. Schvaluje se bez výhrad závěrečná zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, návrh závěrečného účtu obce za rok 2019, účetní závěrka obce za rok 2019 a zastupitelstvo obce vyjadřuje ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019 bez výhrad.

 

Obec zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem předá dle § 12 odst. 2 zákona                      č. 420/2004 Sb. přezkoumávajícímu orgánu do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku.

 

Dále byl projednán způsob přezkoumání hospodaření obce na tento rok 2020, který musíme sdělit krajskému úřadu. Vzhledem k tomu, že je nutná také zpětná vazba při provedení přezkumu, tj. abychom se dozvěděli, kde děláme v administrativě obce chyby, bylo zvoleno na příští rok přezkoumání hospodaření ze strany krajského úřadu, což mu bude do dne 30.6.2020 dle § 4 odst. 1, 8 zákona                        č. 420/2004 Sb. oznámeno.

 

 1. Bylo schváleno přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze strany Krajského úřadu pro kraj Vysočina dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích.

 

Dále byly účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 1 a 2/2020, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje rozpočtová opatření obce č. 1 a č. 2/2020.

 

V obci jsou objekty, které jsou napojeny pouze na kanalizaci a ne na vodovod. Je třeba s jejich vlastníky uzavřít smlouvu o odvodu odpadních vod a určit paušální platbu za odvod těchto vod, když toto množství není možné měřit. Zastupitelstvo považuje za přiměřenou roční paušální platbu ve výši 200,-Kč.

 

 1. Schvaluje se výše paušální platby za připojení na obecní kanalizaci v případě, že objekt je připojen pouze na kanalizaci a ne na vodovod ve výši 200,-Kč za kalendářní rok.

 

 

Za rok 2020 bude řešena dotace Venkovská prodejna tak, že paní Kamišová si uhradí všechny náklady včetně elektřiny s prodejnou sama a obec jí dá pouze jednorázovou dotaci, aby se to lépe poskytovateli dotace Fond Vysočina vyúčtovalo. Elektřina byla již na ní přepsána. K tomu je nutno změnit nájemní smlouvu o nájmu obchodu.

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu místního obchodu s H.Kamišovou, kdy tato podnikatelka bude hradit všechny výdaje spojené s provozem obchodu se svého a zveřejnění příslušného záměru v souvislosti s další žádostí o dotaci z Fondu Vysočiny Venkovská prodejna 2020.

 

Petra Peterková požádala obec o pronájem nepronajatého obecního pozemku parc.č. 892/1 za účelem pastvy koní, dosud jí užívané pozemky jí byly zčásti zabrány na skladování dřeva. Nabízí nájemné ve stejné výši jako ZEMO PROFIT Mnich a.s. ve výši 3.500,-Kč za 1ha/rok.

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s P.Peterkovou o části pozemku parc.č. 892/1 a zveřejnění záměru za účelem pastvy koní na dobu do dne 30.9.2021 s automatickým prodlužováním vždy o jeden rok za nájemné ve výši 3.500,-Kč za 1ha/rok.

 

Objekt č.p. 44 ( L.Přibyl ) má přípojku vody s vodoměrem, avšak dlouhodobě ji nevyužíval. Nyní dědic objektu má o toto zájem. Jde o chalupáře s minimální spotřebou. Obec nemá důvod nevyhovět.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje napojení objektu č.p. 44 na veřejný vodovod.

 

Je poskytována dotace za účelem zvýšení počtu obyvatel obce Bořetín na základě usnesení zastupitelstva obce č. 18/11/2019 ze dne 7.11.2019 na základě žádosti příjemce. M.Hronová se přihlásila k trvalému pobytu v objektu č.p. 58 a požádala o dotaci 5.000,-Kč.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje dotaci 5.000,-Kč dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva pro M.Hronovou a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy.

 

J.Petrů nastoupil po absolvování školení v rámci dotačního programu u obce do pracovního poměru. Jednání s Úřadem práce nebyla jednoduchá, ale nakonec se podařilo tuto úsporu mzdových prostředků vyjednat. Za tím účelem byla uzavřena dohoda o poskytnutí dotace na dobu 6 měsíců s výhledem prodloužení dvakrát o 3 měsíce. Obec tomuto pracovníkovi dle dohody přispěla 9x300,-Kč na dojíždění na předmětné školení.  

 

 1. Schvaluje o uzavření dohody o dotaci z programu EU prostřednictvím ÚP Pelhřimov na VPP Jindřicha Petrů a uzavření nového pracovního poměru s tímto pracovníkem od 1.4.2020 a výši jeho mzdy, jako minimální v dané platové třídě a výše uvedený příspěvek na školení. Starosta obce je oprávněn poskytnout tomuto pracovníku mzdový bonus do výše 4.000,-Kč měsíčně za řemeslné a obdobné práce nebo dobrý pracovní výkon.

 

Dále zastupitelstvo projednalo zaměření projektu z Programu obnovy venkova Vysočina 2020. Jako předmět projektu byla vybrána renovace fasády bývalé školy, nyní obecního úřadu a obchodu na místní návsi. Jde o dominantní stavbu na návsi a je obklopena stavbami, které již novou fasádu mají. Zvýší se tím i estetická kvalita návsi. Dále dojde i k renovaci prostoru obchodu v předmětné budově, tj. zvýší se estetická i užitná kvalita prostoru, kde je obchod provozován.  Bude provedeno vyčištění stávající fasády a oprava jejího podkladu. Dále dojde k jejímu nátěru fasádní barvou dle schváleného návrhu. Plánovaná je i renovace zábradlí na balkonu a u schodů a obnova cedulí na fasádě, bude projednáno na dalším zasedání. Dále bude položena nová podlaha v obchodě, opraveny a natřeny stěny a strop, pořízena nová mezistěna, atd.. Zastupitelstvu byl dále P.Koukalem a J.Vrzalem předložen návrh barvy fasády, který byl schválen a který bude zveřejněn na webu obce a úřední desce.

 

 1. Schvaluje se podání žádosti o dotaci POVV 2020 z Fondu Vysočina a zaměření projektu uplatněného v žádosti – renovace fasády obecní budovy č.p. 69 a souvisejících věcí a místního obchodu v této budově.
 2. Schvaluje se barva a způsob provedení fasády obecní budovy č.p. 69 dle přílohy tohoto zápisu.

 

Dále byla vybrána nabídka na provedení prací ze strany K. a D.Krátkého, která byla vyhodnocena z doučených nabídek obci jako nejlevnější. Nabídka obsahuje jiný druh barvy zn. Weber a bude ještě přepočítána podle druhu barvy zn. Baumit. Nabídky na renovaci obchodu budou řešeny následně.

 

 1. Schvaluje se nabídka na provedení prací pro projekt POVV 2020 z Fondu Vysočina ze strany K. a D.Krátkého ve výši 100.000,-Kč a starosta obce je pověřen uzavřením smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem termínem plnění do 31.8.2020.

 

Dotační období pro zaměstnání M.Moravce končí 30.4.2020. Jmenovaný má sjednaný poměr na dobu určitou a předjednáno zaměstnání zase v obci Mnich. Náhradou za něj přišel J.Petrů.

 1. Schvaluje se ukončení pracovního poměru s M.Moravcem dne 30.4.2020.

 

V mezidobí bylo podáno vyúčtování dotace na projekt ČOV Bořetín do územního řízení, kdy obec má obdržet 44.204,-Kč z celkem 73.674,-Kč, které za územní řízení zaplatila. Dále musela být v termínu do konce března podána nová žádost o obdobnou dotaci zaměřenou na stavební řízení o téže stavbě, jehož výsledkem bude příslušný projekt pro stavbu a stavební povolení ke stavbě čističky. Dále byla podána zpráva o změnách v projektu čističky odpadních vod: lapák písku, usazovací štěrbinová dvoukomorová nádrž, srážení fosforu, jiné řešení přelivu hráze, včetně připojení k distribuční síti elektřiny.

 

 1. Zpráva o podání vyúčtování dotace FV 02429.0027 ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V OBCI BOŘETÍN DUR – projektová příprava čističky odpadních vod v územním řízení z Fondu Vysočina.
 2. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci FV 02767-20.3.2020.20-9 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – projektová příprava čističky odpadních vod ve stavebním řízení z Fondu Vysočina.
 3. Schvalují se změny v projektu čističky odpadních vod: lapák písku, usazovací štěrbinová dvoukomorová nádrž, srážení fosforu, jiné řešení přelivu hráze, včetně připojení k distribuční síti elektřiny.

 

Bylo podáno vyúčtování dotace z programu VENKOVSKÁ PRODEJNA 2019 z Fondu Vysočina. Obec obdrží 32.713,-Kč a předloženo zastupitelstvu. Dále bude podána nová žádost za výše uvedených podmínek ze stejného programu.

 

 1. Schvaluje se vyúčtování dotace z programu VENKOVSKÁ PRODEJNA 2019 z Fondu Vysočina.
 2. Schvaluje se podání další žádosti o dotaci z programu VENKOVSKÁ PRODEJNA 2020 z Fondu Vysočina.

 

Obyvatelé obce projevili přání znovu objednat kontejner na objemný odpad. Dále zde byly požadavky na likvidaci stavebního odpadu. Obec vzhledem k probíhající epidemii a poklesu rozpočtových příjmů odkládá poskytnutí kontejnerů na příští rok. Poskytnutí jednoho kontejneru vyjde obec na cca 7-10t. Kč.

 

Dále bylo zjištěno, že ke koupališti je místo přiměřeného množství větví ze zahrad přiváženo množství tohoto odpadu: větve, kořeny, dřevo, apod. Není dodržována povinnost kontaktovat pana Kůrku při odvozu větví a jsou vyváženy pařezy a nezpracovatelné kořeny a silné větve, větve nikoliv ze zahrad, kusy dřeva, navíc jde o obrovské množství odpadu, které není obec schopna zpracovávat.

 

 1. Do odvolání je zakázáno odvážet ke koupališti jakýkoliv biologický nebo jiný odpad. Obec zajišťuje nadále svoji povinnost dle vyhlášky č. 321/2014 sb. Pouze prostřednictvím komunitního kompostování dle jejího ust. § 2 odst. 6. Koupaliště je hlídáno, v případě porušení zákazu bude kontaktována policie ČR a vymáhána škoda soudní cestou se všemi důsledky.

 

 1. Objednání kontejneru na objemný odpad a kontejneru na stavební odpad se odkládá na příští rok.

 

Velitel JSDHO obce má více úkolů, které musí plnit, nyní zajišťuje lékařské prohlídky, školení družstva, provoz automobilu apod.. Proto je namístě přiznat mu odměnu. Z.Danda se zdržel hlasování.

 

 1. Schvaluje se odměna velitele jednotky SDH obce ve výši 1.000,-Kč za kalendářní rok.

 

Je nutno natřít drátěný plot vedle staré hospody a vyměnit zrezlé pletivo na betonových sloupcích.

 

 1. Schvaluje se nátěr drátěného plotu u školy a výměna starého pletiva v plotu u školy za nové zelené poplastované – celkem 8 polí.

 

Vzhledem k probíhající epidemii je nutno více dbát na dezinfekci v obci. Proto byla zakoupena dezinfekce za cca 500,-Kč do obecních prostor, dále rukavic pro H.Kamišovou a pracovníky obce v hodotě cca do 2.000,-Kč a dále objednána dezinfekce ANTI COVID dle složení doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací a od výrobce, který má povolení Ministerstva zdravotnictví ČR za celkem 7.300,-Kč. Není to povinností obce, ale poskytuje to jako službu občanům. Dezinfekce není dostupná pro soukromé osoby.

 

 1. Schvaluje poskytnutí dezinfekce pro občany obce v hodnotě cca 7.300,-Kč a to i opakovaně dle aktuální potřeby a průběhu epidemie.
 2. Schvaluje se poskytnutí dezinfekce a ochranných prostředků H.Kamišové pro místní obchod a prostory obecního úřadu a pro pracovníky obce.

 

Z.Danda vyměnil staré poničené víko kanalizační šachty za nové pozinkované v ceně cca 1.600,-Kč. Dále bliká světlo VO u Kopřivů. Zajistil J.Vrzal. Je nutno vyměnit žárovku. Pracovníci Elektro Hadrava vyměnidi om}lEm světlo v zatáčce u Nepilů a toto světlo vyměnili za blikající světlo u Kopřivů. Vyúčtování na obec ještě nedorazilo, výměna by měla stát kolem 8t. Kč.

 

 1. Schvaluje se výměna a cena víka na kanalizační šachtu u školního plotu.
 2. Schvaluje se výměna žárovky veřejného osvětlení u Kopřivů a výše uvedené náklady.

 

Díky epidemii nemůže hostinský podnikat a je ve špatné situaci, je nutno ho podpořit. Bude mu vyplacena paušální náhrada dle nájemní smlouvy 1.000,-Kč i za dobu, kdy měl zavřeno.

 

 1. Hostinském M.Šimečkovi bude vyplacena paušální náhrada dle nájemní smlouvy 1.000,-Kč i za dobu, kdy měl zavřeno z důvodu vládních opatření tj. od 12.3 do 11.5.2020.

 

Byla podána zpráva o poplatcích za ubytování 2019, kdy M.Habanec za ubytované hosty v Penzionu Bořetínský statek zaplatil obci Bořetín  celkem 28.290,-Kč.

 

Paní Dvořáčkové přišel anonym a situace již byla popsána v obecním zpravodaji. Není žádná náhrada za stávající knihovnici.

 

S.Štrouf převážně zajišťoval práce na místním koupališti, o čemž podal zprávu:

S.Štrouf vyměnil prkýnka v kbelu. Jde o nová prkýnka vyrobena na základě objednávky S.Štroufa u L.Vichry, dále S.Štrouf zdarma vyrobil nové úchopy na prkýnka z bytelné pásoviny a upravil hák na vytahování. Nyní probíhá postupné napouštění koupaliště za pomoci pilin a hnoje. V budoucnu bude nutno vyměnit kbel. Děkuji za obec tímto S.Štroufovi za odvedenou práci.

J.Vyhnal prostřednictvím J.Trčky stáhnul bagrem drny z vnitřního svahu hráze a na dalších místech, kde vyrůstá rákosí a žabinec po obvodu koupaliště. Dále přivezl oblejší štěrk k pláži, který rozhrnula J.Janotová. Dále byl rozšířen přejezd na pláž, aby tam mohl přejet traktor. Zajišťoval S.Štrouf. Spolu se štěrkem na dlažbu před hospodou a převozem hlíny k zídce u kontejnerů to stálo cca 25t. Kč.

Dále přivezl na základě objednávky S.Štroufa M.Liška vápenec ( náklad cca 3t. Kč ) a M.Moravec ho rozhrnul po koupališti. 

M.Moravec provedl opravy betonů v přepadu a J.Janotová provedla čištění celé výpusti a schodů na hráz, dále shrabala celou hráz a pláž, sebrala větve a zlikvidovala krtiny. M.Moravec a J.Janotová nyní chodí pravidelně shrnovat starý žabinec který zůstal ve velkém množství veprostřed koupaliště a zvedá se s napouštěním vody.

 

 1. Zastupitelstvo výše uvedené práce a náklady schvaluje.

 

Hospodu je třeba vymalovat. Nyní se to hodí, když je zavřená. Zastupitelstvu byl předložen návrh odstínu a řešení. Zrealizoval by J.Petrů. Návrh bude vyvěšen na webu obce a nástěnce.

 

 1. Schvaluje se vymalování nové hospody dle návrhu v příloze zápisu.

 

Na základě objednávky S.Zíky byly objednány sekačka na cca 7t. Kč, křovinořez za 2400,-Kč a nářadí ruční jako lopaty a hrábě za cca 700,-Kč. Zboží už dorazilo, bylo zprovozněno Z.Dandou a obecní pracovníci je mají v užívání.

 

Byla podána zpráva  o výměně a opravě dlažby před starou hospodou, jak bylo podrobně popsáno v obecním zpravodaji včetně nákladů.

 

 1. Schvaluje se výměna a oprava dlažby před starou hospodou včetně nákladů.

 

Byly zakoupeny nové sítě a nainstalovány do fotbalových branek na hřišti za cca 3.400,-Kč.

 

 1. Schvaluje se koupě a instalace nových sítí do branek na hřišti.

 

Byla podána zpráva o koupi pamětní knihy pro vítání občánků a pamětní knihy obce. Bylo dohodnuto pořádání vítání občánků v obci až na příští rok k žádosti M.Hálové.

 

Z.Dandou podána zpráva o provádění opravy a revize hydrantů v obci. Hydranty jsou funkční a potřebují jen uklidit a zrenovovat, což provádí J.Petrů. Zprávu podal Z.Danda a S.Zíka obci písemně.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou zprávu.

 

Bylo by praktické vysadit vánoční strom za obecní kapličkou ( jak stojí popelnice obecního úřadu ) a to takový který doroste přiměřené velikosti. Nemusí se pak shánět v lese každoročně nový.

 

 1. Zastupitelstvo zamítlo výsadbu vánočního stromu z důvodu, že by byl špatně vidět a nešel napojit na elektřinu.

 

Zastupitelstvem bylo projednáno parkování před průchodem mezi novým hostincem a novou hasičskou zbrojnicí, před touto zbrojnicí a přístřeškem na kontejnery. Zde nelze parkovat, protože se brání příjezdu hospodskému, výjezdu hasičů a příjezdu vozidel SOMPO. Bude řešeno tak, že zde bude stanoven zákaz v otevírací dny hostince, v den svozu odpadu a před zbrojnicí vždy. Dále budou náhradou zřízena tři parkovací místa proti školnímu plotu hned vedle, takže předpokládáme, že to nikoho nijak neomezí.

 

 1. Schvaluje se místní úprava parkování mezi novou hospodou a školou dle přílohy tohoto zápisu. Administrativně zajistí a provede P.Koukal.

 

Byla podána zpráva Z.Dandy o kvalitě vody a přijatých opatřeních a podání potřebné dokumentace do konce roku příslušným kontrolním orgánům a stanovení výše vodného a stočného a dále o postupu revize vodoměrů odběratelů vody v obci a dále zpráva o dodání podkladů firmě VOKA na zpracování každoročního porovnání cen. Je stále problém s hodnotou železa.

 

 1. Danda obstará návštěvu odborníka na náklady obce, který posoudí možné úpravy provozu vodárny a vrtu, aby nedocházelo k měření vysoké hodnoty železa.

 

Z.Danda za pomoci vyššího a tenčího L.Matušky zjistil, že padá opotřebená řemenice u pohonu zvonu. Na opravu z důvodu zaneprázdněnosti místních řemeslníků byl objednán J.Kotrč z Chválkova, který obstará nový řemen, nainstaluje ho a seřídí zvonění. Jde pravděpodobně o příčinu všech problémů se zvoněním.  

 

 1. Schvaluje se výše uvedená oprava zvonění v obecní kapličce.

Dle zprávy Z.Dandy náklady na pořádání MDŽ dne 7.3.2020 činily cca 15.500,-Kč na občerstvení                  ( 11.400,-Kč, 1.100,-Kč květiny, 3.000,-Kč kapela ). 

 

 1. Schvaluje se zpráva o nákladech oslavy MDŽ v obci a odměně členů kulturního výboru za tuto akci.

 

Pořádání poutě v době epidemie je rizikové, stejně jako pořádání setkání seniorů nebo veřejné schůze, hrozí rozšíření nákazy, což může být pro takto malou obec fatální. S pořádáním poutě vyčkáme do termínu příštího zastupitelstva a zarezervujeme jen termíny pro divadlo ( kulturní výbor ), kapelu                    ( P.Koukal ) a pouťové atrakce ( J.Cimbůrek ).

                       

 1. Konání poutě zatím nestanoveno z výše uvedeného důvodu.
 2. Termín prvního a druhého letošního setkání seniorů v obci se odkládá na neurčito z výše uvedených důvodů.
 3. Termín veřejné schůze zastupitelstva v obci v obci se odkládá na neurčito z výše uvedených důvodů.

 

J.Vrzalem podána zpráva o řešení situace v obecních lesích a provozu terénních motocyklů.

M.Moravec dodal přehled vytěženého a odvezeného dřeva vyvážečkou M.Krejči z obecních lesů.

 

 1. Schvaluje 22.237,-Kč cena za vyvážení dřeva z těžby provedené M.Moravcem v březnu a dubnu 2020 dle přílohy tohoto zápisu a bude M.Krejčovi vyplacena jako odměna z dohody o provedení práce.

 

Zastupitelstvo se na předchozím zasedání uneslo prodat palivo ve stávající podobě 2m kusy celé množství cca 176 prostorových metrů ( tj. 110 plnometrů plus přibylo výše uvedené množství dřeva přitažené M.Krejčou ) za cenu 480,-Kč kubík ( plnometr ), což je cena 300,-Kč za prostorový metr ( 1.6 prostorového metru představuje jeden plnometr dřeva ). Není zájem. Navrhovanou slevu zastupitelstvo zamítlo. Z.Danda a J.Cimbůrek hlasovali pro poskytnutí slevy. Dřevo z tohoto důvodu zůstává nadále na parkovišti u koupaliště k dispozici za původní cenu.

 

 1. Zamítá se jakákoliv sleva z ceny za palivové dřevo z kalamity.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl dohodnut v pondělí 1.6.2020 v 17:00.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích
 • Provedení fasády obecní budovy č.p. 69 a počet a druh cedulí na
 • Návrh na vymalování nové hospody
 • Nákres nové místní úpravy provozu na návsi
 • Přehled vyvezeného dřeva

Zápis byl vyhotoven dne 15.5.2020 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 15.5.2020:………………………..

Stanislav Zíka dne 15.5.2020:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 15.5.2020:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT