Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den úterý 4.4.2019 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech a související věci
 4. Projednání a rozhodnutí o provozu shromažďovacího místa ( sběrný dvůr ), tj. otevírací doba, druhy odpadů, zajištění obsluhy a svozu, zajištění dohledu ze strany obce, další úpravy sběrného dvora, atd..
 5. Rozhodnutí o příslušné dohodě o provedení práce.
 6. Projednání situace kolem dotací na obecní pracovníky.
 7. Projednání a schválení uzavření příslušných dohod o provedení práce.
 8. Projednání stavu údržby veřejných prostranství.
 9. Projednání a rozhodnutí o umístění sušáku na hasičské hadice a o zadání jeho výroby a instalace.
 10. Projednání a rozhodnutí o rozpočtu obce na rok 2019
 11. Projednání a rozhodnutí o přistoupení k Dobrovolnému svazku obcí Sompo ohledně dotací na nádoby na tříděný odpad.
 12. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti na Fond Vysočina ohledně informační techniky.
 13. Projednání a rozhodnutí o pořízení kancelářské techniky na obec, pokud nevyjde dotace z Fondu Vysočina a s tím souvisejících nákladů na výrobu obecního zpravodaje.
 14. Projednání a rozhodnutí o dotaci na „čarodějnice“ 2019 a průběhu kulturní akce a zajištění různých věcí k jeho průběhu.
 15. Zpráva o průběhu příprav setkání žen a setkání seniorů.
 16. Projednání a rozhodnutí o odstranění kalamity v obecních lesích a dalším postupu hospodaření v obecních lesích.
 17. Projednání a rozhodnutí o způsobu zajištění dřeva pro hostinského a zdravotně postižené a starší občany.
 18. Projednání a rozhodnutí o odkupu části dřeva z polomu P.Janotou.
 19. Projednání a rozhodnutí o havarijní opravě hráze koupaliště a dalších opravách a probírce porostů pod hrází.
 20. Projednání a rozhodnutí o účelu dotace a z Programu obnova venkova Vysočina a o podání žádosti.
 21. Projednání a rozhodnutí o opravách obecního majetku - kanál náves, kanál park, vodárna, apod..

 

 1. Projednání a rozhodnutí o opravách nebo likvidaci nepotřebné komunální techniky, včetně staré lednice a mrazáku v obchodu a nové hospodě.
 2. Projednání a rozhodnutí o směrnici o poskytování darů ze strany obce.
 3. Projednání a rozhodnutí o směrnici na poskytování zakázek malého rozsahu ze strany obce.
 4. Projednání a rozhodnutí o zapůjčení plošiny na vyčištění okapů na škole a pokácení stromu v parku.
 5. Projednání a rozhodnutí o příspěvku na školní ples v Deštné.
 6. Projednání a rozhodnutí o úpravách v nové hospodě.
 7. Projednání a rozhodnutí o rozšíření venkovní úřední nástěnky obce.
 8. Zpráva o změně dispozičního oprávnění v bankách kde má obec veden účet, zřízení nového přístupu do mailu, Czechpointu.
 9. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 10. Zpráva o nuceném převodu akcií České spořitelny – vytěsnění drobných akcionářů.
 11. Zpráva o uzavření dohod o provedení práce na činnost kulturní a sociální výbor.
 12. Zpráva o uzavření dohody o provedení práce ohledně činnosti ve volební komisi.
 13. Zpráva o volbách do Evropského parlamentu a získávání členů volební komise.
 14. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 15. Diskuse
 16. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 28.3.2019:

Jan Cimbůrek

 

Vyvěšeno na úřední desce 28.3.2019 a sejmuto dne …………..2019

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT