Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 4.4.2019, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno v 17:00 hodin starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 28.3.2019 do dne konání zasedání.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva): Stanislav Zíka Jiří Vrzal, Stanislav Štrouf, Stanislav Koukal, Pavel Koukal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnáše­níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Zasedání se konalo za přítomnosti veřejnosti.

Čísla usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.
 2. Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny.
 3. Projednání a schválení nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech a § 10 písm. d) zákona o obcích a související věci. Vyhláška byla projednána a zastupitelstvem schválena ve znění zaslaném zastupitelům před konáním zasedání a vyvěšeném na úřední desce. Bude vyvěšena po dobu 15 dnů dle § 12 odst. 1 zákona o obcích a zaslána ke kontrole Ministerstvu vnitra dle § 12 odst. 6 zákona o obcích. Pro informaci: Vyhláška nabývá účinnosti 1.5.2019 a týká se zejména provozu shromažďovacího místa ( sběrného dvora ) a třídění odpadu v obci. K tomu bude zveřejněna samostatná podrobnější informace.
 4. Projednání a schválení provozu shromažďovacího místa ( sběrný dvůr ) na okraji obce směrem na Hojovice a Psárov, tj. otevírací doba středa 15:30-17:30, sobota 9:00-11:00, druhy odpadů dle výše uvedené vyhlášky, zajištění obsluhy níže uvedeným pracovníkem a svozu prostřednictvím SOMPO a.s. a dalších osob dle druhu odpadu, zajištění dohledu ze strany obce, další úpravy sběrného dvora – vytvoření druhého výjezdu ze dvora, protože se zde nelze s vozidlem otočit a vytvoření místa na shromažďování bioodpadu – kompostu a větví.
 5. Projednání a schválení zajištění provozu sběrného dvora, který bude zajišťovat pan Zdeněk Kůrka na základě dohody o provedení práce s odměnou 1.500,-Kč čistého měsíčně.
 6. Projednání a schválení pronájmu 2ks kontejnerů, 1 na třídění plastu a 1 papíru, od SOMPO a.s., za 390,-Kč/1ks/měsíc do doby pořízení bezplatné výpůjčky těchto nádob od EKO-KOM a.s. ( předběžně červenec ), které budou doby pořízení těchto nádob z dotací, která se uzavírá v lednu 2020. Kontejnery dovezl bezplatně pro obec Stanislav Zíka st..
 7. Projednání a schválení přijetí dotovaného pracovníka Michala Moravce z Mnichu – Chválkova. Úřad práce Pelhřimov po složitém projednávání nabídl pouze tuto možnost dotovaného pracovníka. V současné době je téměř pozastavena výplata dotací z národních fondů vzhledem k obrovské poptávce na trhu práce, kdy je akutní nedostatek lidí ve většině oborů. Byla podána žádost se všemi přílohami a projednána má být Úřadem práce v posledním dubnovém týdnu. Pracovník by měl nastoupit 1.5.2019. Pro obec to znamená úsporu velkého množství mzdových prostředků.
 8. Projednání a schválení dohody o pracovní činnosti s Jaroslavou Janotovou od 1.4.2019, která bude pracovat při údržbě veřejných prostranství. Odměna činí polovinu minimální mzdy hrubého.
 9. Projednání a schválení dohody o provedení práce s Jindřichem Petrů ohledně údržby veřejných prostranství. Odměna činí 100,-Kč hrubého na hodinu.
 10. Projednání a schválení dohody o provedení práce s Danou Bakulovou a Stanislavou Černou k zajištění administrativních činností. Odměna bude stanovena dle aktuální potřeby rozsahu prací.
 11. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019 ve znění vyvěšeném na úřední desce po předepsanou dobu 15 dnů dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.. Nebyly vzneseny žádné pozměňující návrhy. Nyní bude do 30 dnů vyvěšen na úřední desce, vždy s odkazem na to, že na obecním úřadu je možno nahlédnout do jeho listinného a podrobného členění.
 12. Projednání a schválení stanov a členství v Dobrovolném svazku obcí SOMPO, IČ 07831137, se sídlem Roučkovice 63, 395 01 Pacov, za účelem získání dotace na pořízení nádob na třídění odpadu ke každému objektu v obci, zejména na plast a papír.
 13. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci 40t. Kč z Fondu Vysočina ohledně pořízení informačních technologií. Žádost včetně příloh byla zpracována zdarma paní Lenkou Procházkovou a je již podána.
 14. Projednání a schválení pořízení použité kopírky laser A4, A3 barevná, skenování, tisk, zn. Sharp MX 2700N za 2.900,-Kč pro případ, že nebude možné pořídit obdobnou techniku na základě výše uvedené dotace.
 15. Projednání a schválení paušálních nákladů na výrobu zpravodaje ve výši 700,-Kč za jedno vydání 85ks zpravodaje v případě, že nebude možné zpravodaj vyrobit na kancelářské technice obce.
 16. Projednání a schválení průběhu oslavy čarodějnic dne 30.4., kdy každý občan a obyvatel Bořetína dostane do schránky zdarma kupony na 1 pivo, 1 uzeninu k opékání, 1 kávu nebo limo 3 dcl, které bude moci uplatnit v místním hostinci dne 30.4.2019 na náklady obce. Dále obec objedná a uhradí živou hudbu a ohňostroj. Ohňostroj zajistí zastupitel Stanislav Štrouf.
 17. Projednání a schválení termínu poutě v Bořetíně o víkendu dne 15-16.6.2019. Je to z důvodu větší šance sehnat atrakce, kdy na další dva víkendy ( svatojánské poutě ) již většinou nelze nic sehnat, protože je nutno objednávat např. již v lednu. Tradiční termín je poslední víkend v červnu.
 18. Projednání situace v obecních lesích. Na prohlídce za účasti odborného lesního hospodáře bylo zjištěno, že v lese panuje zčásti kalamitní stav, je tu mnoho většinou nedávných polomů a vývratů, na mnoha místech neuklizeno, samozřejmě se šíří kůrovec, a je nutno co nejrychleji odtěžit z polomů a vývratů kulatinu a poté zbylé dřevo na palivo. Bylo rozhodnuto o tom, že kulatinu vytěží za aktuální tržní ceny co nejrychleji Jaroslav Čamra z Psárova. Dále bude možnost na základě písemné žádosti těžit palivové dřevo pro občany a obyvatele Bořetína za cenu 100,-Kč za prostorový metr dřeva, s tím, že bude určena odhadem celková cena stromu na místě za přítomnosti 2 členů zastupitelstva. Podrobnosti budou sděleny na úřední desce. Dále byl zjištěn kůrovec v lesíku u koupaliště, kde část odtěží Vladimír Čábelka na jeho části a zbylou část na obecní části hasiči v rámci brigády.
 19. Projednání a schválení způsobu zajištění dřeva pro hostinského tak, že ho zajistí brigádně místní hasiči, tj. nařezání na potřebnou délku a částečně rozštípání, aby bylo použitelné v krbových kamnech v hostinci.
 20. Projednání a schválení prodeje dřeva z polomu Na losech Pavlu Janotovi za 8.000,-Kč k jeho žádosti. Bude se čekat na jeho vyjádření.
 21. Projednání a schválení provedení havarijní opravy hráze koupaliště. Hráz protékala na více místech z důvodu zborcení starého betonového potrubí výpustě a hrozilo její protržení. Opravu provedla prostřednictvím pracovníka pana Jana Hály I. Kamenická stavební a obchodní s.r.o. s velkým pásovým bagrem a tato byla schválena na mimořádném zasedání zastupitelstva. Na všech souvisejících pracích se účastnil Jan Hála a pomáhal mu Zdeněk Danda a patří jim za to velký dík. Oprava stála cca 26t. Kč včetně DPH, přičemž v rámci této ceny byly ještě opraveny přepad, obtok a výtok koupaliště a připravena základna pro hasiče z betonových panelů a je to velice dobrá cena za rychlou a dobrou práci.
 22. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z Programu obnova venkova Vysočiny. Účelem dotace bude rozšíření prostoru na kontejnery na tříděný odpad a výstavba ohrady a přístřešku u nové hasičské zbrojnice a dále přístřešku na kontejnery naproti Peštům/Šimečkům na obecním pozemku. Dotace činí 127t. Kč.
 23. Projednání a schválení oprav obecního majetku. Kanál na návsi před novou hasičskou zbrojnicí opravil zčásti pan Siner, bude ještě opravovat druhou stranu kanálu, dále je nutno opravit kanál pod výpustí z náveského rybníka, který je na obou dvou stranách zborcený, byla provedena výměna filtru ve vodárně a vyčištění bazénů – zajistil Zdeněk Danda.
 24. Projednání a schválení likvidace staré lednice a mrazáku z obchodu, šatnové skříně z chodby u archivu, dále nefunkčních sekaček, křovinořezů a jiné techniky, které nepůjdou smysluplně opravit, v hostinci je nutno opravit bojler.
 25. Projednání a schválení směrnice o poskytování darů a dotací ze strany obce. Směrnice bude zveřejněna s podrobnější informací. Směrnici je nutno mít z důvodu zákonných pravidel při hospodaření s majetkem obce a možné kontroly ze strany krajského úřadu.
 26. Projednání a schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze strany obce. Směrnice bude zveřejněna s podrobnější informací. Směrnici je nutno mít z důvodu zákonných pravidel při hospodaření s majetkem obce a možné kontroly ze strany krajského úřadu.
 27. Projednání a schválení o zapůjčení plošiny na vyčištění okapů na škole a pokácení stromu v parku.
 28. Projednání a schválení o příspěvku na školní ples v Deštné ve výši 500,-Kč.
 29. Projednání a schválení rozšíření venkovní úřední nástěnky obce a postavení nové nástěnky na plakáty. Stávající nástěnka nestačí rozsahem na objem informací v písemné podobě, které mají být zveřejňovány dle zákona.
 30. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na provoz venkovních prodejen a nákup elektrocentrály z Fondu Vysočina.
 31. Starostou byla podána zpráva o změně dispozičního oprávnění v bankách kde má obec veden účet, tj. běžný účet u Komerční banky a.s., oprávnění starosta, místostarosta, účetní, stejně tak úvěrový účet u české spořitelny a.s. ( platí se z něj úvěr na vodovod a hostinec ), a dále účet u České národní banky, kde má přístup starosta a místostarosta, dále zpráva o zřízení nového přístupu do obecního mailu, datové schránky – přístup účetní, starosta, místostarosta, a Czechpointu – přístup starosta a místostarosta. Takto je zajištěna vzájemná zastupitelnost a přístupy k účtům zahrnují i internetbanking. Jen tyto operace probíhaly několik týdnů.
 32. Starostou byla podána zpráva o změně statutárního orgánu u živnostenského úřadu neboť obec má živnost hostinská činnost, prodej lihu a dále pořádání kulturních akcí, tyto živnosti budou dle schválení zastupitelstva přerušeny do konce roku 2021, protože je nyní hostinec nově provozován jiným živnostníkem a tudíž nejsou potřeba. Mohou být kdykoliv aktivovány.
 33. Starostou a místostarostou byla podána zpráva o platbách z účtu a pokladny obce a zprávách do datové schránky.
 34. Starostou byla podána zpráva o nuceném převodu akcií České spořitelny a.s. – vytěsnění drobných akcionářů, které proběhlo v říjnu minulého roku a od té doby ležely peníze pro obec v Komerční bance a.s., která zajišťovala transakci. Každá obec včetně Bořetína měla 200ks akcií České spořitelny a.s. a většinový akkcionář, který má 99% má ze zákona právo se drobných akcionářů zbavit, což učinil za cenu 1328,-kč za akcii. Celková kupní cena 265.600,-Kč byla na základě pokynu starosty obce nyní připsána na běžný účet obce u Komerční banky.
 35. Starostou byla podána zpráva o uzavření dohod o provedení práce na činnost kulturní a sociální výbor. Členkám výborů nebyla vyplacena odměna za minulý rok, která jim nyní byla proplacena plus i za rok letošní, tj. u předsedkyně 1.000,-Kč hrubého za rok a u členky 500,-Kč hrubého za rok.
 36. Starostou byla podána zpráva o uzavření dohody o provedení práce ohledně činnosti ve volební komisi pro Janu Vrzalovou, které odměna předtím nebyla vyplacena. Nyní byla odměna ve výši 2.200,-Kč hrubého vyplacena.
 37. Starostou byla podána zpráva o volbách do Evropského parlamentu dne 24-25.5.2019 a získávání členů volební komise.
 38. Místostarostou byla podána zpráva o provedené revizi a nákupu hasicích přístrojů do obecních budov.
 39. Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl dohodnut na pátek 3.5.2019 od 17:00.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 13.4.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 13.4.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 13.4.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 13.4.2019:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT