Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

                    Obec Bořetín

Zastupitelstvo obce Bořetín

 

Obecně závazná vyhláška

obce Bořetín

č. 2/2019,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bořetín

 

Zastupitelstvo obce Bořetín se na svém zasedání dne 4. 4. 2019 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech vznikajících na území obce Bořetín, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 • Komunální odpad se třídí na složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad, včetně matrací, koberců, čalouněného nábytku, podlahových krytin, odpad obsahující převážně dřevní hmotu
 8. Směsný komunální odpad,
 9. Jedlé oleje a tuky[2]
 10. Textilní materiály a Oděvy

 

 • Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) , i) a j).

 

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 • Tříděný odpad: papír, plasty včetně PET lahví, sklo, jedlé oleje a tuky je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby na tyto odpady.

 

 • Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
 1. Sběrné nádoby na papír, sklo, a plasty včetně PET lahví jsou umístěny na p.p.č. 69/4 (náves vedle hasičárny) a 482/22 (odbočka z hlavní komunikace směrem k Tisům) a dále na shromažďovacím místě na p.p.č. 482/12 (výjezd z obce směr Hojovice, vpravo), vše v k.ú. Bořetín.
 2. Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky je umístěna před obecním úřadem.

 

 • Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Papír, barva modrá
 2. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 3. Sklo, barva zelená
 4. Jedlé oleje a tuky, barva černá.

 

 • Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 • Veškerý tříděný odpad, včetně kovů a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu, lze také odevzdávat  na shromažďovacím místě na p.p.č. 482/12 (výjezd z obce směr Hojovice, vpravo), vše v k.ú. Bořetín.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 • Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů1) je zajišťován mobilním svozem specializovanou firmou dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místě obvyklým způsobem (výlepové plochy, místní rozhlas).

 

 • Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován na shromažďovacím místě p.p.č. 482/12 ( výjezd z obce směr Hojovice, vpravo ), vše v k.ú. Bořetín, za zákonem předepsaných podmínek.
 • Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu a textilních materiálů a oděvů

 

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

 • Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován prostřednictvím umístění velkoobjemového kontejneru na objemný odpad, který bude umístěn 1x ročně na parkovišti vedle nového hostince.

 

 • Sběr a svoz textilních materiálů a oděvů zajišťován prostřednictvím umístění kontejneru na tento odpad, který bude umístěn stabilně vedle nové hasičské zbrojnice.

 

 • Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obce a v místním rozhlase.

 

 • Objemný odpad lze také odevzdávat na shromažďovacím místě na p.p.č. 482/12 (výjezd z obce směr Hojovice, vpravo), v k.ú. Bořetín.

 

 • Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 • Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 • Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 • Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 • Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 • Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

 

Čl. 8

Informativní ustanovení o zpětném odběru některých výrobků

Shromažďování některých odpadů, u kterých existuje povinnost zpětného odběru dle § 38 odst. 1 písm. b) a c), a dále shromažďování odpadů dle § 28 a násl. zákona o odpadech

 

 • Obec na shromažďovacím místě na p.p.č. 482/12 (výjezd z obce směr Hojovice, vpravo), v k.ú. Bořetín, prostřednictvím smlouvy s příslušným kolektivním systémem nebo povinnou osobou shromažďuje použité pneumatiky ke zpětnému odběru.
 • Obec na shromažďovacím místě na p.p.č. 482/12 (výjezd z obce směr Hojovice, vpravo), v k.ú. Bořetín, prostřednictvím smlouvy s příslušným kolektivním systémem nebo povinnou osobou shromažďuje odpadní elektrozařízení ke zpětnému odběru.
 • Obec na shromažďovacím místě na p.p.č. 482/12 (výjezd z obce směr Hojovice, vpravo), v k.ú. Bořetín, prostřednictvím smlouvy s příslušným kolektivním systémem nebo povinnou osobou shromažďuje odpadní oleje ke zpětnému odběru.

 

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

 • Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č. 6/2015.  

 

 • Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

………………...……………….                                             ……………………..

Zdeněk Danda                                                                               Jan Cimbůrek

místostarosta                                                                                    starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne 14.4.2019.

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne 30.4.2019.

 

 

[1] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

[2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu –  § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT