Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Obec Bořetín, Bořetín 69, 394 70,  IČO 00476439

Směrnice pro rozpočtové provizorium a pravidla pro sestavování rozpočtu

 

 

I.

Předmět úpravy a obecná ustanovení

 

Vazba na legislativu

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů v platném znění

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění

Odpovědná osoba

Hlavní účetní

Schváleno

Starosta obce Mgr. Jan Cimbůrek

Účinnost od

1.3.2019

Účinnost do

 

Přílohy

 

Tato směrnice upravuje postupy vyplývající z povinností stanovenými výše uvedenou legislativou. Upravuje a stanoví zásady pro sestavování rozpočtu obce a pravidla pro hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu.

 

 

I.

Rozpočtové provizorium

 

Rozpočtové provizorium, dle §13 zákona č. 250/2000 Sb. Nebude-li rozpočet obce schválen před 1. Lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se podle §13 stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

 

 • Rozpočtové příjmy realizovat v plné výši v těchto oblastech:
 • Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv
 • Příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce
 • Výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona
 • Výnosy z daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona
 • Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů
 • Dotace z rozpočtu kraje
 • Prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce.
 • Peněžité dary a příspěvky
 • Jiné příjmy, které jsou podle zvláštních zákonů patřící do příjmů obce.
 • Obec může ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných výdajů a plněním rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě použít návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu jiné obce.

 

 • Rozpočtové výdaje v plné výši realizovat v těchto oblastech:
 • Závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony.
 • Výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem.
 • Závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů.
 • Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím, závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost.
 • Splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.
 • Úhrady úroků z přijatých půjček a úvěrů.

 

Rozpočtové výdaje realizovat ve výši 1/12 schváleného platného rozpočtu za jeden kalendářní měsíc podle platné rozpočtové skladby:

 • Výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj.
 • Jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.

 

II.

Pravidla sestavování rozpočtu

 

Rozpočet obce na rozpočtový rok je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti obce v rozpočtovém roce, tj. v roce kalendářním. Rozpočet  se sestavuje jako vyrovnaný. Schodek rozpočtu je vyrovnán přebytky finančních prostředků minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem.

 

Obsah rozpočtu

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace.

Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se

 • Cizích prostředků
 • Sdružených prostředků

 

Sestavení rozpočtu

 • Podklady pro sestavení rozpočtu předkládá zastupitelstvo obce v součinnosti s hlavní účetní.
 • Do rozpočtu jsou přednostně zařazeny investiční akce již započaté a akce schválené v rozpočtovém provizoriu.
 • Rozpočet je zpracován podle platné rozpočtové skladby.
 • Sumarizování těchto podkladů je provedeno osobou zodpovědnou za sestavení rozpočtu – správcem rozpočtu.
 • Projednaný rozpočet je jako návrh vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obce. Po uplynutí této lhůty je rozpočet (pokud nebyl připomínkován) schválen usnesením zastupitelstva obce a ve lhůtě 30 dnů je vyvěšen na úřední desku jako schválený. Vyvěšení schváleného rozpočtu trvá do schválení rozpočtu nového.
 • Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem.

 

Rozpočtová opatření a změny

 • Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu změny v organizaci hospodaření, změny právních předpisů ovlivňujících plnění rozpočtu.
 • Změny rozpočtu jsou prováděny pouze za podmínky dodržení vyrovnaného rozpočtu.
 • Rozpočtová opatření jsou provedeny dle aktuálního stavu rozpočtu, evidují se podle časové posloupnosti. Po schválení rozpočtového opatření je toto vyvěšeno na úřední desku obce, a to do doby schválení nového rozpočtu obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………

                                                                                              starosta obce         

                                                                                          Mgr. Jan Cimbůrek

                                              

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT