Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 7.6.2019, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno v 17:00 hodin starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 27.4.2019 do dne konání zasedání.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva): Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Stanislav Štrouf, Pavel Koukal, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnáše­níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zdeněk Danda omluvil osobně předem nepřítomnost. Stanislav Koukal předem neomluvil nepřítomnost.

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce a účetní závěrku obce za rok 2018. Závěrečný účet a účetní závěrka budou zveřejněny na úřední desce obce.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí obsah zprávy auditora Auditoria s.r.o., zast. Ing. Janem Brázdou, ze dne 23.4.2019.  Zpráva byla zpracována výhradně na základě podkladů, které předalo auditorovi původní vedení obce. Zastupitelstvo se seznámilo předem s návrhem závěrečného účtu a účetní závěrky.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení pověřence pro ochranu osobních údajů ( GDPR ) pro obec Bořetín Mgr. Stanislava Koukala, MBA, dr.h.c. s účinností ke dni 8.5.2019, kdy bylo odstoupení doručeno obci a úřadu pro ochranu osobních údajů.  Obec je z tohoto důvodu ( kdy tento pověřenec na své zamýšlené odstoupení nijak předem neupozornil )  bez osoby pověřence, kterého dle § 14 zákona o zpracování osobních údajů musí mít. Z tohoto důvodu byla hledána náhrada, tyto služby jsou poskytovány za úplatu a nejlevnějším řešením se jeví využití služeb DSO Nová Lípa, podmínkou je vstup do svazku. Zpracování metodiky bude jednorázově stát 5.000,-Kč a roční úplata 6.000,-Kč.

 

Projednání situace obce v oblasti dodržování GDPR a souvisejících předpisů, projednání

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů ( GDPR ) pro obec Bořetín prostřednictví Dobrovolného svazku obcí Nová Lípa.

 

Zastupitelstvo bylo předem seznámeno s podmínkami vstupu do Dobrovolného svazku obcí Nová Lípa a rozsahem s jeho činnosti a služeb přítomnou Ing. Alžbětou Kolářovou. Podklady byly předem zveřejněny na úřední desce. DSO Lípa sdružuje prakticky všechny obce jižní části okresu Pelhřimov. Roční poplatek za členství činí 3.000,-Kč. Je to dobrá věc pro konzultace všech úseků správy obce a zdroj informací a příslušných služeb.

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí se vstupem do Dobrovolného svazku obcí Nová Lípa, se sídlem Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice a schvaluje zakladatelskou smlouvu včetně přiložených stanov a dodatků č. 1-5 ve znění přiloženém k zápisu ze zasedání Zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o opravě havárie vodovodu. V obci byla prováděna E.on Distribuce a.s. stavba NN přípojky pro stavbu RD D.Bidmona prostř. Firmy ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o.. Stavba byla administrativně připravována minulý rok. Při podvrtu komunikace mezi RD p.Vosola a zahradou p.Horáka bylo vytrženo a namotáno vrtákem asi 3m kovového potrubí. Zprvu byla domněnka, že došlo k poškození hlavního obecního vodovodního řadu, na který nebyla ve vyjádření obce upozorněna. Poté bylo po rozsáhlých výkopech zjištěno, že poškozena byla část vodovodní přípojky p. Vosola a navazující hlavní řad, která je součástí samotížného vodovodu, který zásobuje užitkovou vodou několik nemovitostí v obci a studna je na pozemku p.Trčky a byl vybudován někdy před 60 lety a není majetkem obce, nýbrž spoluvlastnictvím vlastníků připojených domů a nikdo ze zúčastněných na stavbě o něm nevěděl. Hrozilo podemletí a zřícení části obecní komunikace ( což by byla velice nákladná oprava ), protože voda stále cca 3 dny ucházela z poškozeného potrubí v zemi. Po důrazné písemné urgenci ze strany obce firma svolala jednání a začala konat a spolupracovalo se s ní nakonec dobře, nicméně zastavení vody ( obstarali místní hasiči, kteří vyčerpali studnu a ucpali sací koš a pak zase po opravě znovu zprovoznili ), vyprázdnění hlavního řadu a opravu potrubí jsme museli zajistit sami ( opravil M.Kotrč ), firma provedla jen výkopy, zahrnutí a úpravy terénu a byla ochotná zaplatit opravu a náklady SDH. Akce trvala asi 3 týdny. V této souvislosti obec upozorňuje spoluvlastníky vodovodu, že betonové víko studny je v havarijním stavu a do studny může někdo spadnout.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro zasahující hasiče 750,-Kč hrubého na osobu, zasahovali Z.Danda, St. Zíka, M.Krejča, odměna bude vyplacena na základě dohody o provedení práce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na pronájem kontejneru na tříděný textilní odpad za 1200,-Kč ročně. Kontejner bude umístěn cca do konce července.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu provedení prořezu stromů: 3 ks lípa, 1ks jilm před domem č.p.11 Radka Janoty, když tento upozornil obec na možnost pádu suchých větví ze stromů. Koruna jednoho stromu byla zmenšena. Prořez provedl odborník p.Toušek, který již dříve pro obce pracoval a stálo to        ( 3 lidé za 1 den ) 7.000,-Kč plus DPH.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o opravách obecního majetku: Byl opraven kanál před hasičárnou  druhá strana a vnitřek plus vyčištění od nánosu bahna, dále plocha u kanálu u kontejnerů, dále zednicky opraveny a nově natřeny ostění dveří do skladu a dílničky u staré hospody a okolní stěny, dále byla zahájena oprava nátěrů na kapličce, který opadával, starý nátěr je částečně oškrabán a obroušen, nově natřeno podbití, byla instalována nová nástěnka ( cena za zhotovení 4.400,-Kč ) na plakáty ( pozinkované vzpěru a patky zhotovil zdarma St.Zíka a spol., stříšku a hřeben udělal ve spolupráci s nimi p.Moravec, betony na patky J.Petrů ), byl opraven kanál pod výtokem z náveského rybníka, který byl zřícený na přítoku i odtoku, bylo upraveno zvonění v kapličce, aby tato zvonila přesně ve 12 a 19h, jsou průběžně opravovány, broušeny a natírány lavičky ( např. set před hospodou ), byly natřeny schody na terasu u hospody, vedle schodů byl instalován nový koš, opravuje se jedna strana plotu u školní zahrady,  byl opraven křovinořez, obecní traktůrek ( opravil Milan Krátký ), sekačka, pročištěn průtok pod chodníkem u vypuštěné Michálků sádky, je prováděno pletí chodníků, a hlavně ( vzhledem k počasí ) sečení ( hřiště, park, sběrný dvůr, cesta k Mostkově kapličce, koupaliště a všechny další obecní plochy ). Většinu řemeslných oprav provedl dotovaný pracovník Michal Moravec, čímž dochází k úspoře prostředků obce, která nemusí platit v těchto případech řemeslníky. Dále byla ( St.Zíkou, D.Bidmonem a dalšími ) navezena hlína do okolí hasičské základny pro požární sport a upravena D.Bidmonem bagrem a válcem.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že budou provedeny opravy obecní „Růžičkovy“ cesty formou provedení výkopů pro odvodnění cesty a zasypání makadamem a štěrkem a uválcování rigolů na cestě. Opravu provede P.Dvořák ve spolupráci s dalšími.

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí s umístěním informační cedule na pozemku parc.č. 754/2 naproti kanceláři Jana Cimbůrka, Bořetín č.p. 73. Umístění cedule u této třídy komunikace nepodléhá územnímu souhlasu ani ohlášení. Cedule bude vyměněna za stávající ceduli, která je už nadměrně opotřebená.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o poplatcích za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u vlastníků trvale hlášených v obci, kteří mají dvě nemovitosti s popisnými čísly a hlášeni k trvalému pobytu jsou jen v jedné z nich. Pokud se nepřihlásí někdo do jejich druhé nemovitosti k trvalému pobytu do konce tohoto roku, bude vybírán u druhé nemovitosti s popisným číslem poplatek dle vyhlášky jako u rekreačního objektu.

 

Zpráva o vymáhání dlužných poplatků za odpad a vodného bude podána na jiném zasedání zastupitelstva až bude přítomen místostarosta, který jejich výběr zajišťuje.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že pokladní hotovost obce spravuje místostarosta Zdeněk Danda. Stav pokladny ke dni rozhodnutí činí 10.430,-Kč.

 

 1. Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o pravidlech půjčování pivních setů a stanů: Je možné je půjčit v případě, že již nejsou zamluveny místními hasiči nebo jinou osobou. Částka 50,-Kč za půjčení jednoho setu a 200,-Kč za půjčení jednoho stanu do rozsahu půjčení 3 dny. Oproti písemnému potvrzení. Vrátit v původním stavu nepoškozené a vyčištěné. O půjčení rozhoduje a věci vydává a přebírá místostarosta Zdeněk Danda.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje žádost I.Dandové o půjčení IKEA stolů a židlí ze staré hospody na konání svatby 22.6.2019. Částka 75,-Kč za jeden stůl se židlemi.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo odměnu za sečení cesty a okolí Mostkovy kapličky a okolí sběrného dvora pro Zdeňka Kůrku ve výši 1500,-Kč hrubého na základě dohody o provedení práce.
 2. Zastupitelstvo schválilo odměnu za sečení hřiště 1.000,-Kč hrubého pro Pavla Dvořáka na základě dohody o provedení práce ( 2 hodiny práce s traktorem ). Dále schválilo odměnu pro jmenovaného za údržbu místních komunikací ( sedření a odvoz zarůstajících drnů z okrajů komunikace od Stupařů až k vodárně – bude se teprve realizovat ) 500,-Kč za hodinu práce s traktorem, zatím provedena jedna hodina práce.

Vzhledem k rychlosti růstu trávy, deštivému počasí a porouchané technice nestihli obecní pracovníci včas posíct trávu a pak už bylo nutno použít bubnovou sekačku.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo odměnu za provedení různých řemeslných prací v měsíci květnu pro Michala Moravce do max.výše 1500,-Kč čistého, přičemž odměna bude vyplacena v nějaké výši do tohoto rozmezí na základě sociální situace jmenovaného po dohodě s ním.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výdajích ( 8.450,-Kč občerstvení a nápoje, cca 3.000,-Kč dárky a výzdoba, 2.000,-Kč kapela ) a průběhu kulturní akce „Setkání seniorů“ 2019 dne 25.5.2019.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o odměně 1.000,-Kč čistého pro Romanu Kuberovou a Jaroslavu Janotovou za vzorné zajištění akce.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě nákladů s umístěním pouťových atrakcí pro příslušného podnikatele v této oblasti až do výše 3.000,-Kč.

Obec je malá a „světští“ sem nechtějí bez obdobné úhrady nic umístit.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Jiřího Vrzala o hospodaření v obecních lesích. Přišel další polom Na Losech. J.Čamra zlikvidoval část kalamity V Mostkách. Bylo dojednáno protažení této kulatiny přes pole v nájmu ZemoProfit Mnich a.s.. Není zájem o samotěžbu za 100,-Kč kubík mezi místními obyvateli. Přihlásil se zatím jen p.Setnička. Objevil se nový kůrovec v Bukovci. J.Čamra odtěží. Obecní pracovník Michal Moravec absolvoval školení na motorovou pilu a těžbu v lese a má příslušný průkaz. Má zakoupeno vybavení ( lopatka, rukavice, apod. ) a začne v červnu těžit sušiny a kůrovcové palivo. Pavel Janota odkoupil již dříve projednávaný polom Na Losech za 6.000,-Kč, a už je zaplacen, vytěžen a uklizen.

 

 1. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že o samotěžbu polomového, suchého, probírkového nebo kůrovcového dřeva v obecních lesích za 100,-Kč prostorový metr včetně odvozu a úklidu po těžbě si může požádat jakákoliv osoba, tj. ne pouze občané nebo obyvatelé Bořetína.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že na obec byla pořízena použitá barevná laserová A3 kopírka se skenováním, oboustranným kopírováním a automatickým podavačem za 2900,-Kč včetně nového toneru zn. Sharp. Předchozí 3 tiskárny byly prodány za 3500,-Kč skrze inzerci na bazos.cz. Dojde k úspoře provozu 1 stroje oproti 3 strojům.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o volbách do Evropského parlamentu, které se konaly v obci ve dnech 24-25.5.2019. Proces přípravy voleb trvá cca 2 měsíce. Dotazem, zda mají zájem vykonávat funkci člena okrskové volební komise, byli osloveni takřka všichni občané a obyvatelé obce. Přihlásila se pouze Petra Peterková ml. a Dana Němcová. Starostou byly tedy dojednány zbylé dvě členky komise Ludmila Cimbůrková a Ina Zíková, které absolvovaly školení v Kamenici nad Lipou. Dana Němcová onemocněla a nahradila jí Jaroslava Janotová. Na volby je dotace 29t. Kč, z čehož jsou placeny mimo jiné odměny pro členy komise a další náklady. Odměny činily u každé členky 3600,-Kč hrubého ( tj. 3060,-Kč čistého )         ( Jarka Janotová 3000 hrubého a Dana Němcová 600 hrubého ) za cca 25 hodin činnosti, přičemž cca 2/3 představuje zákonná odměna a zbytek je doplacen za další činnost při přípravě voleb. Náklady na úklid činily 1676,-Kč čistého a provedla ho Miroslava Cimbůrková, cestovní náhrady Jana Cimbůrka činily 420,-Kč, oba dva se následně rozhodli darovat obci stejnou částku, což učinili. Volit přišlo 33 voličů z 85. Výsledky na volby.cz.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schválilo uzavření výše uvedených dohod o provedení práce.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o umístění kontejneru na objemný odpad. Tento byl zcela naplněn a po cca 20 dnech odvezen. Náklady na instalaci činily 3.123,-Kč.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o důvodech pořízení změny územního plánu obce:

V mezidobí proběhla digitalizace katastrální mapy, kterou je nutno sladit s výkresy územního plánu, tuto změnu provádějí téměř všechny obce.

V dosavadním ÚP jsou koridory pro vedení kabelu EON na stavbu druhé trafostanice a vedou nesmyslně přes soukromé zahrady a EON chce v této zóně zřizovat věcné břemeno vyvlastněním.

Určité plochy jsou nesmyslně vedeny jako veřejná zeleň, ačkoliv jsou částečně vyasfaltovány a brání to další výstavbě.

Funkce určené zastupitele byla nabídnuta zastupiteli Stanislavu Koukalovi, který má zkušenosti s pořízením ÚP. Tento odmítnul pro pracovní vytížení jinou činností. Funkci tedy převzal starosta obce, který je však také velmi vytížen jinými činnostmi pro obec. Změna územního plánu z tohoto a i mnoha jiných důvodů nemusí probíhat tak rychle, jako půjde činnost EONu při vyvlastňování pro uložení výše uvedeného kabelu přes soukromé zahrady.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny územního plánu č. 1 z vlastního podnětu a určeným zastupitelem pro výkon všech dalších činností dle stavebního zákona jmenovalo Jana Cimbůrka, přičemž pořizovatelem této změny je Městský úřad v Pelhřimově.

 

Pověřeným pracovníkem VOKA Humpolec Ing. Milanem Šelepou bylo doporučeno zvětšit prostor pro vyhnívací nádrž budoucí čističky získáním dalších pozemků parc.č. 133/11, část 133/22 v k.ú. Bořetín.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o pověření starosty jednáním o odkupu za tržní cenu, popř. výměně těchto pozemků za část pozemku parc.č. 207.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o projednání nabídek ( v rámci schválené směrnice na zakázky malého rozsahu projednává do limitu 50t. Kč nabídky starosta obce ) na úpravu sběrného dvora ( výjezd ) ( schváleno dne 4.4.2019 na jednání zastupitelstva ). Jedná se o zemní práce, odvoz zeminy a kořenů, návoz štěrku a asfaltu, zhutnění a válcování, rozšíření přejezdu, reinstalaci cedulí apod., jedná se cca o práce na ploše do 100 m2. Nabídka D.Bidmon 45t. Kč, nabídka J.Kodým 48.540,-Kč bez DPH, nabídka J.Vyhnal nepodána. Vybrána nejnižší nabídka D.Bidmona.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schválilo výběr nabídky D.Bidmona.

 

 1. Zastupitelstvo předběžně schválilo možnost umístění liniového šikmého sušáku na hasičské hadice vedle hasičské zbrojnice, což bude ještě doprojednáno po předložení nákresu schodů na náves mezi hasičskou zbrojnicí a hostincem.

 

 1. Zastupitelstvo projednalo kvalitu vody v koupališti a pověřilo St. Štroufa získáním příslušných informací, které budou příště projednány a případně zrealizovány.

 

Další body se nestihly projednat.

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl dohodnut na středu 3.7.2019 od 17:30.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 17.6.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 17.6.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 17.6.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 17.6.2019:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT