Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den úterý 26.9.2023 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce na základě opakované výzvy Ministerstva zemědělství
 4. Projednání a rozhodnutí o Opatření obecné povahy č. 1/2023, kterým se vydává změna č. 1 Územního plánu obce Bořetín dle § 55b odst. 10 za použití § 54 odst. 2 stavebního zákona
 5. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím Land - Product a.s., o koupi pozemků č. 974/14 a parc.č. 974/15 v k.ú. Bořetín za kupní cenu 4.380,- Kč
 6. Projednání a rozhodnutí o uzavření smluv s EG.D, a.s., IČ 280 85 400 a s vlastníky pozemků zatížených věcným břemenem na základě smlouvy o zřízení věcného břemene umožňující využití těchto pozemků pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění uložení plynárenského zařízení, plynového potrubí stavby a právo přístupu za účelem oprav a udržování zařízení na části pozemků v rozsahu daném geometrickým plánem č. 74-406/98, přičemž tato inženýrská síť se nachází ve vlastnictví EG.D, a.s., IČ 280 85 400 a nové věcné břemeno se zřizuje ve prospěch tohoto vlastníka této inženýrské sítě, přičemž seznam příslušných pozemků a k nim potřebných geometrických plánů, které jsou předmětem uvedených smluv, jsou uvedeny v příloze této informace a budou uvedeny v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. A dále projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. ZP-014340000653/001-HRD_ObecBořetín_plyn, stavba pod názvem „Plynofikace obce Bořetín“, která je uvedena v příloze této informace a bude uvedena v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
 7. Projednání a rozhodnutí o konání, programu a termínu srazu seniorů v obci
 8. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s F.Marečkem ohledně přihlášení k trvalému pobytu v obci
 9. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s S.Bumbovou ohledně přihlášení k trvalému pobytu v obci
 10. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o investiční dotaci ve výzvě Ministerstva vnitra JSDH V2 2024 Pořízení nového požárního přívěsu na hašení a dále následném podání žádosti o dotaci z rozpočtu kraje Vysočina za stejným účelem v maximální možné výši
 11. Projednání a rozhodnutí o koupi nakladače k traktoru Solis
 12. Projednání a rozhodnutí o provedení výsadeb stromků podél cesty na pozemku parc.č. 941/1 v k.ú. Bořetín
 13. Dodatečné schválení pozice zastupitelů obce Bořetín dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
 14. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 5.,6.,7/2023
 15. Projednání a rozhodnutí o dalším termínovaném vkladu obce.
 16. Projednání a rozhodnutí o způsobu likvidace objemného odpadu na území obce.
 17. Projednání a rozhodnutí o vykácení náletů, likvidace pařezů a vytvoření cesty na pozemku parc.č. 928/2 v k.ú. Bořetín za účelem propojení dolní části cesty na témže pozemku s cestou na pozemku parc.č. 297 a státní silnicí směrem na Vlkosovice.
 18. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít kupní smlouvu o prodeji a koupi pozemků parc. č. 918/16 a parc. č. 918/17, za celkovou kupní cenu 420,- Kč.
 19. Zpráva o postupu získávání dotací na náhradní výsadby a hospodaření v lese
 20. Zpráva o postupu získání stavebního povolení pro přístavbu sálu místního hostince.
 21. Zpráva o postupu ohledně akce EON zahuštění Bořetín.
 22. Zpráva o postupu získání dotace na dětské herní prvky na návsi.
 23. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 24. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 25. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 26. Diskuse
 27. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 15.9.2023:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 18.9.2023 a sejmuto v den následující po konání zasedání

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT