Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den úterý 13.12.2022 od 17:15 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2022 a související věci a rozhodnutí o výši tohoto poplatku.
 4. Projednání a rozhodnutí o nových cenách společnosti SOMPO a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo s touto společností.
 5. Projednání a rozhodnutí o schválení uzavření smluv jejichž předmětem je koupě, prodej nebo směna těchto pozemků v k.ú. Bořetín s jejich vlastníky, jak je dále uvedeno:
 • směnit pozemek parc.č. 918/13 o nové výměře 88 m2, ve vlastnictví obce Bořetín, za pozemky parc. č. 974/7 ( - o výměře 17 m2 ), parc. č. 974/9 ( - o výměře 147 m2 ), parc. č. 974/10 ( - o výměře 10 m2 ), přičemž tyto pozemky vznikly na základě geometrických plánů geodeta GPROFI, s.r.o., č. 196-1731/2021 a č. 211-2189/2022
 • prodat za obvyklou cenu pozemek parc. č. 918/19 ( - o výměře 15 m2 ), přičemž tento pozemek vznikl na základě geometrického plánu geodeta GPROFI, s.r.o., č. 211-2189/2022.
 1. Projednání a rozhodnutí o nákladech projektu Úpravy okolí obecní budovy č.p. 77 v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2022 a dále o schválení příslušné závěrečné zprávy z této akce.
 2. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít darovací smlouvu s provozovatelkou místního obchodu v souvislosti s podáním o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022  z Fondu Vysočina.
 3. Projednání a rozhodnutí o uzavření pracovněprávních vztahů obce s členy zastupitelstva.
 4. Projednání a rozhodnutí o uzavření dalších pracovněprávních vztahů obce.
 5. Projednání a rozhodnutí o ustanovení odpovědného zastupitele pro výkon činností spojených se změnou ÚP Bořetín č. 1.
 6. Projednání a rozhodnutí o fakturaci J.Čamrovi za těžbu kůrovcového dřeva.
 7. Projednání a rozhodnutí o výši a splatnosti vodného a stočného na rok 2023.
 8. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 8,9,10/2022. Projednání a rozhodnutí o hospodaření v rozpočtovém provizoriu na rok 2023
 9. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o užívání honitby.
 10. Projednání a rozhodnutí o termínech revize vodoměrů odběratelů vody v obci.
 11. Projednání a rozhodnutí o termínu provedení fyzické inventury obecního majetku a jmenování inventurní komise.
 12. Projednání a rozhodnutí o prodloužení PP s A.Hamerlindlem.
 13. Projednání a rozhodnutí o prodloužení PP s L.Kolářovou a uzavření příslušného dodatku smlouvy s ÚP ČR.
 14. Zpráva o uzavření smlouvy o prohrnování sněhu v obci s M.Krejčou.
 15. Projednání a rozhodnutí o postupu výsadeb a zalesnění v obecních lesích a o podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích.
 16. Zpráva Z.Dandy o opravách vodárny a vrtu.
 17. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 18. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 19. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 20. Diskuse
 21. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 6.12.2022:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 6.12.2022 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT