Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 91 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto ustavující zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den pátek 14.10.2022 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členy zastupitelstva a předání osvědčení o zvolení
 3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty obce
 6. Volba místostarosty obce
 7. Zřízení finančního výboru, volba členů a předsedy finančního výboru
 8. Zřízení kontrolního výboru, volba členů a předsedy kontrolního výboru
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušného nařízení vlády
 10. Zřízení kulturního výboru a určení počtu jeho členů a odměny za výkon funkce, volba členů a předsedkyně kulturního výboru
 11. Zřízení sociálního výboru a určení počtu jeho členů a odměny za výkon funkce, volba členů a předsedkyně sociálního výboru
 12. Zřízení termínovaného vkladu obce
 13. Projednání a rozhodnutí o záměru směnit pozemek parc.č. 918/13 o nové výměře 88 m2, ve vlastnictví obce Bořetín, za pozemky parc. č. 974/7 ( - o výměře 17 m2 ), parc. č. 974/9 ( - o výměře 147 m2 ), parc. č. 974/10 ( - o výměře 10 m2 ), přičemž tyto pozemky vznikly na základě geometrických plánů geodeta GPROFI, s.r.o.,   č. 196-1731/2021 a č. 211-2189/2022.
 14. Projednání a rozhodnutí o záměru prodat za obvyklou cenu pozemek parc. č. 918/19 ( - o výměře 15 m2 ), přičemž tento pozemek vznikl na základě geometrického plánu geodeta GPROFI, s.r.o., č. 211-2189/2022.
 15. Projednání růstu cen elektřiny
 16. Projednání zařazení účelové komunikace na pozemku p.p.č. 565 v k.ú., Bořetín do Pasportu komunikací obce
 17. Schválení fakturace J.Čamrovi za těžbu kůrovcového dřeva v III. čtvrtletí
 18. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 19. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 20. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 21. Diskuse
 22. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 6.10.2022:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 6.10.2022 a sejmuto v den následující po konání zasedání

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT