Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den pátek 27.5.2022 od 17:00h v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o zprávě o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 a seznámení se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
 4. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu závěrečného účtu obce za rok 2021.
 5. Projednání a rozhodnutí o účetní závěrce obce za rok 2021.
 6. Projednání a rozhodnutí o způsobu přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích.
 7. Projednání a rozhodnutí o stanovisku ke zřízení NN přípojky EGD Distribuce a.s. na pozemek p.č.197/3.
 8. Projednání a rozhodnutí o záměru směnit tyto pozemky v k.ú. Bořetín p.p.č. 226/17 ve vlastnictví obce Bořetín za p.p.č. 790 ve vlastnictví Miroslavy Cimbůrkové s doplatkem ze strany obce Bořetín za větší nabývanou výměru 100,- Kč.
 9. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 1, 2, 3/2022.
 10. Zpráva o kontrole veřejného vodovodu ze dne 16.3.2022.
 11. Projednání a rozhodnutí o platbě z TV v místním hostinci sdružení OSA za rok 2022.
 12. Projednání a rozhodnutí o změně Strategického rozvojového plánu rozvoje obce z r. 2019.
 13. Projednání a rozhodnutí o placení obědů a cestovních náhrad A.Hamerlindlovi.
 14. Projednání a rozhodnutí o opravě kbelu v Kuberově sádce
 15. Projednání a rozhodnutí o aktualizaci plánu obnovy vodovodů a kanalizací
 16. Projednání a rozhodnutí o termínu poutě 2022 v Bořetíně a případném programu této poutě a její organizace.
 17. Projednání a rozhodnutí o vyplacení příspěvku na setkání seniorů 28.5.2022.
 18. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti v dotačním programu Venkovské služby 2022.
 19. Zpráva o postupu ohledně akce EON zahuštění Bořetín.
 20. Zpráva o postupu projektových prací na ČOV Bořetín.
 21. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 22. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 23. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 24. Diskuse
 25. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 18.5.2022:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 19.5.2022 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT