Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den pátek 18.3.2022 od 17:30 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu rozpočtu na rok 2022.
 4. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 – 2027.
 5. Projednání výsledků fyzické inventury za rok 2021 a zprávy inventurní komise.
 6. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 8,9/2021.
 7. Projednání a rozhodnutí o zprávě o kontrole činnosti obce za rok 2021 provedené kontrolním výborem obce.
 8. Projednání a rozhodnutí o zprávě o kontrole hospodaření obce za rok 2021 provedené finančním výborem obce.
 9. Projednání a rozhodnutí o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru č. 976 544 99 ze dne 25.6.2007 a dodatku č. ke smlouvě o úvěru č. 03541 53 469, ze dne 30.8.2012 s Českou spořitelnou a.s. v souvislosti se zánikem zástavního práva České spořitelny a.s. k nemovitostem v majetku obce.
 10. Projednání a rozhodnutí o uzavření pracovní smlouvy s A.Hamerlindlem a schválení platového výměru.
 11. Projednání a rozhodnutí o schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2022.
 12. Projednání a rozhodnutí o umístění mokřadu na pozemku parc.č. 205/12.
 13. Zpráva o průběhu plnění POVV 2022 – položení dlažby. Zpráva o budování spojovací lávky u nového hostince.
 14. Projednání a rozhodnutí o formě a rozsahu pomoci naší obce Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny.
 15. Zpráva o změně cen elektřiny a plynu a sdružených služeb odebíraných obcí.
 16. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 17. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 18. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 19. Diskuse
 20. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 11.3.2022:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 11.3.2022 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT