Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 30.11.2021, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

 1. Schvaluje se uzavření smluv jejichž předmětem je koupě, prodej nebo směna těchto pozemků v k.ú. Bořetín s jejich vlastníky, jak je dále uvedeno, na základě řádně zveřejněných záměrů:
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 470/2, 974/1, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 473/2, 473/3, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731-2021, 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 443/52, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 893/5, 895/3 za p.p.č. 893/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 195-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 39/2, 902/23, 906/2, 928/3 za p.p.č.: 364/2, 365/5, 365/7, 973, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 192-1532/2020, 199-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 902/24, 918/15, za p.p.č.: 892/6, 974/16, 974/19 spoluvlastnický podíl 2/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 196-1731/2021, 197-1731/2021, 199-1731/2021,
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/17 za p.p.č.: 974/18, spoluvlastnický podíl 1/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/5, 974/12, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/14, 974/15, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/11, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/7, 974/9, 974/10, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/13, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/6, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/12, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/18 za p.p.č.: 974/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/2, 974/3, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/11 vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo se usneslo, že cena za 1 m3 vody na rok 2022 byla zastupitelstvem stanovena na 27,-Kč za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve výši 3,-Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby v obci byla poskytnuta úleva ve výši 10,-Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 17,-Kč za 1 m3 spotřebované vody. Splatnost do 28.2.2022.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2021 a související věci, s tím že poplatek činí 465,-Kč za některé skupiny trvale hlášených osob v obci a 725,-Kč za jeden objekt, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu v obci. Splatnost do 28.2.2022.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Dále byla účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 6 a 7/2021, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce. Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle příslušné směrnice obce ode dne 1.1.2022 do dne schválení rozpočtu obce na rok 2022.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností SOMPO, jejímž předmětem je svoz odpadu a výše poplatku 725,-Kč za jednoho obyvatele anebo trvale neobydlený objekt.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se podání žádosti o dotaci u MMR ČR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v r. 2022, dotační titul 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, na projekt Dětské hřiště Bořetín. Zastupitelstvo rozhodlo o zaměření žádosti v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina na rok 2022, č.výzvy FV 02825 a to tak, že bude provedena zbylá část prací nespadající do výše uvedené dotace, zejména výstavba spojovací lávky, položení dlažby. Schvaluje se provedení a zadání zbývajících původně plánovaných prací odborné firmě. V příloze zápisu je projektový zákres staveb.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se provizorní oprava výmolů na obecní komunikaci od Kuberova křížku navezením hrubého kameniva.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se zvýšení odměny J.Zíkové za provádění administrativních prací pro obec na 150,-Kč čistého za jednu hodinu práce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se provedení a cena díla Oprava obecních komunikací v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2021 v celkové výši 170t. Kč včetně DPH.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Termín revize a odečtu vodoměrů odběratelů vody v obci je sobota a neděle 8.1 a 9.1.2022. Odečet a revizi provedou zastupitelé Z.Danda a St.Zíka.

 

 1. Jmenuje se inventurní komise ve složení ze zastupitelů předseda P.Koukal, člen St.Štrouf a Z.Danda. Inventura za účasti členů zastupitelstva proběhne v úterý 28.12.2021 15:00.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s Ing. Arch. Hudcovou, jehož obsahem je zvýšení ceny díla o 25t.Kč z důvodu víceprací spojených s přijetím nové legislativy v oblasti územního plánování.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Úřední hodiny obecního úřadu jsou na rok 2022 určeny na 15:30 až 16:30 pátek.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje odměnu 1.500,-Kč za členství v kulturním a sociálním výboru za rok 2022 a odměnu 1.500,-Kč členkám sociálního výboru za provádění návštěv seniorů v obci a dále odměnu 2.000,-Kč za organizaci každé jednotlivé akce.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se příspěvek diecézní charitě KnL na rok 2022 ve výši 5.000,-Kč.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o postupu výsadeb a zalesnění v obecních lesích.

Byla podána zpráva o uzavření smlouvy o prohrnování sněhu v obci s M.Krejčou

Byla podána zpráva Z.Dandy o opravách vodárny a vrtu.

P.Koukal prověří možnosti nákupu nůžkového nového stanu pro obec o rozměrech cca 12 x 6m, popř. několika menších stanů, které jdou sestavit dohromady.

 

 1. Schvaluje se odkládání některých nebezpečných odpadů ( např. olej a běžné barvy ) na sběrný dvůr za předpokladu, že obec bude mít dostatek předepsaných ochranných prostředků k jejich dočasnému uložení do doby svozu ze strany SOMPO.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se cena oprav veřejného osvětlení provedená na podzim firmou Hadrava, celkem výměna 6ti světel za cca 45t. Kč.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se podání výpovědi pojišťovně Generali ohledně pojištění obecního majetku a uzavření smlouvy s jinou pojišťovnou.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce. Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

 

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Projektový zákres staveb

Zápis byl vyhotoven dne 10.12.2021 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 10.12.2021:………………………..

Stanislav Zíka dne 10.12.2021:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 10.12.2021:……………………

Razítko obce:  

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT