Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den úterý 30.11.2021 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o schválení uzavření smluv jejichž předmětem je koupě, prodej nebo směna těchto pozemků v k.ú. Bořetín s jejich vlastníky, jak je dále uvedeno:
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 470/2, 974/1, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 473/2, 473/3, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731-2021, 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 443/52, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 893/5, 895/3 za p.p.č. 893/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 195-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 39/2, 902/23, 906/2, 928/3 za p.p.č.: 364/2, 365/5, 365/7, 973, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 192-1532/2020, 199-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 902/24, 918/15, za p.p.č.: 892/6, 974/16, 974/19 spoluvlastnický podíl 2/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 196-1731/2021, 197-1731/2021, 199-1731/2021,
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/17 za p.p.č.: 974/18, spoluvlastnický podíl 1/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/5, 974/12, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/14, 974/15, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/11, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/7, 974/9, 974/10, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/13, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/6, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/12, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/18 za p.p.č.: 974/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/2, 974/3, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/11 vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 1. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 6, 7/2021 a projednání a rozhodnutí o hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle příslušné směrnice obce do dne schválení rozpočtu obce na rok 2022
 2. Projednání a rozhodnutí o výši a splatnosti vodného a stočného na rok 2022
 3. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2021 a související věci a rozhodnutí o výši tohoto poplatku
 4. Projednání a rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností SOMPO
 5. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci u MMR ČR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v r. 2022, dotační titul 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, na projekt Dětské hřiště Bořetín, dále projednání a rozhodnutí o zadání zbývajících původně plánovaných prací stavební firmě
 6. Projednání a rozhodnutí o opravě obecní cesty od Kuberova křížku
 7. Projednání a rozhodnutí o zvýšení odměny J.Zíkové
 8. Projednání a rozhodnutí ceně díla Oprava obecních komunikací v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2021 a dále o celkových předběžných výdajích v rámci této akce
 9. Projednání a rozhodnutí o termínech revize vodoměrů odběratelů vody v obci.
 10. Projednání a rozhodnutí o termínu provedení fyzické inventury obecního majetku.
 11. Projednání a rozhodnutí dodatku ke smlouvě o dílo s Ing.Arch.Hudcovou
 12. Zpráva o uzavření smlouvy o prohrnování sněhu v obci s M.Krejčou
 13. Projednání a rozhodnutí o úředních hodinách OÚ na rok 2022
 14. Projednání a rozhodnutí o odměnách za členství v kulturním a sociálním výboru a za jednotlivé akce
 15. Projednání a rozhodnutí o příspěvku diecézní charitě KnL na rok 2022
 16. Projednání a rozhodnutí o postupu výsadeb a zalesnění v obecních lesích
 17. Zpráva Z.Dandy o opravách vodárny a vrtu.
 18. Projednání a rozhodnutí o nakládání s nebezpečnými odpady na sběrném místě.
 19. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 20. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 21. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 22. Diskuse
 23. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 22.11.2021:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 22.11.2021 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT