Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den pátek 1.10.2021 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o záměru koupit, prodat, nebo směnit tyto pozemky v k.ú. Bořetín na základě smlouvy uzavřené s jejich vlastníky, jak je dále uvedeno:
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 470/2, 974/1, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 473/2, 473/3, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731-2021, 198-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č. 443/52, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 198-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 893/5, 895/3 za p.p.č. 893/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 195-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 39/2, 902/23, 906/2, 928/3 za p.p.č.: 364/2, 365/5, 365/7, 973, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 192-1532/2020, 199-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 902/24, 918/15, za p.p.č.: 892/6, 974/16, 974/19, spoluvlastnický podíl 2/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č.: 196-1731/2021, 197-1731/2021, 199-1731/2021,
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/17 za p.p.č.: 974/18, spoluvlastnický podíl 1/3 na p.p.č. 974/17, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/5, 974/12, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/14, 974/15, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/11, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/7, 974/9, 974/10, vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/13, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/6, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/12, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • směnit s doplatkem rozdílu výměr v obvyklé ceně: p.p.č.: 918/18 za p.p.č.: 974/4, vzniklých dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021.
 • koupit za obvyklou cenu: p.p.č.: 974/2, 974/3, vzniklou dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 • prodat za obvyklou cenu: p.p.č.: 918/11 vzniklé dle GP GPROFI s.r.o. č. 196-1731/2021
 1. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 3-5/2021.
 2. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s D.Bidmonem.
 3. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Pelhřimov o zajištění přestupkové agendy.
 4. Projednání a rozhodnutí o situaci ohledně obecních pracovníků.
 5. Projednání a rozhodnutí o zvýšení odměny Z.Kůrkovi za provoz sběrného dvora a související činnosti.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o fakturaci za opravy obecních cest.
 2. Zpráva o rozhodnutí o žádosti o dotaci PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – projektová příprava čističky odpadních vod ve stavebním řízení z Fondu Vysočina a projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo s VOKA Humpolec.
 3. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít nájemní a darovací smlouvu s provozovatelkou místního obchodu v souvislosti s podáním o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 z Fondu Vysočina.
 4. Zpráva o rozhodnutí o dotaci z MMR ČR č.výzvy 1/2021/117D8210 a projednání a rozhodnutí o následném postupu.

 

 1. Zpráva o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích, postupu provedení a údržby náhradní výsadby.
 2. Projednání a rozhodnutí o schválení fakturace J.Čamry za těžbu v druhém a třetím čtvrtletí 2021 a o provedení a vyúčtování následné asanace v Losech a Mostkách a o podání žádosti o příslušný finanční příspěvek krajskému úřadu.
 3. Projednání a rozhodnutí o obecní brigádě v místních lesích za účelem údržby provedené výsadby.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o stanovisku ke zřízení plotu na pozemku D.Němcové.

 

 1. Zpráva Z.Dandy o opravách vodárny a vrtu.
 2. Zpráva o svozu odpadů a odpadovém hospodářství.
 3. Projednání a rozhodnutí o nakládání s nebezpečnými odpady na sběrném místě.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o koupi nové techniky na údržbu obecních ploch.
 2. Projednání a rozhodnutí o oplocení vrtu.
 3. Projednání a rozhodnutí o odbahnění náveského rybníka a vyřízení potřebné dokumentace a dotace.
 4. Projednání a rozhodnutí o zřízení per na Růžičkově cestě a cestě k Tisům.
 5. Projednání a rozhodnutí o provedení oprav některých obecních komunikací.
 6. Zpráva o osetí a výsadbách cesty na Vlkosovice.
 7. Zpráva o výsadbě cibulovin a hortensií na návsi.
 8. Projednání a rozhodnutí o koupi obecního stanu na akce.
 9. Zpráva a odvozu zbylého palivového dřeva u koupaliště.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o nákupu vánoční výzdoby
 2. Projednání a rozhodnutí o termínu setkání seniorů, veřejné schůze, o způsobu provedení svátku sv. Mikuláše, a vánočního zpívání.
 3. Projednání a rozhodnutí o vítání občánků.

 

 1. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 2. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 3. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 4. Diskuse
 5. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 23.9.2021:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 23.9.2021 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT