Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 3.6.2021, od 17:15 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Štrouf, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Byla podána zpráva o průběhu přezkumu hospodaření obce za rok 2020 a zastupitelstvo seznámeno se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, návrhem závěrečného účtu obce za rok 2020 a účetní závěrkou obce za rok 2020.

 

 1. Schvaluje se bez výhrad závěrečná zpráva Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 10.5.2021 o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, návrh závěrečného účtu obce za rok 2020, účetní závěrka obce za rok 2020 a zastupitelstvo obce vyjadřuje ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a)                  zák. č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Obec zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.

 

Dále byl projednán způsob přezkoumání hospodaření obce na tento rok 2021, který musíme sdělit krajskému úřadu. Bylo zvoleno na příští rok přezkoumání hospodaření ze strany krajského úřadu, což mu bude do dne 30.6.2021 dle § 4 odst. 1, 8 zákona č. 420/2004 Sb. oznámeno.

 

 1. Bylo schváleno přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze strany Krajského úřadu Krajeaj Vysočina dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Z důvodu požadavku Kraje Vysočina bylo zmocnění starosty obce při vydávání rozpočtových opatření omezeno určitou částkou.

 

 1. Výše limitu příjmů a výdajů při přijímání každého jednotlivého rozpočtového opatření starostou obce činí 500.000,-Kč.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Dále byla účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 1 a 2/2021, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 

 1. Schvaluje se uzavření dohody o dotaci z programu EU prostřednictvím ÚP Pelhřimov na VPP Jaroslavy Janotové.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se trasa vedení pro územní řízení o umístění stavby Bořetín zahuštění TS – VN TS, NN. Plán trasy je přílohou tohoto zápisu.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje objednání odborné vyhledání přesné trasy obecního vodovodu a její geodetické zaměření.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

V obci je nutno provést následující majetkové změny:

Výměna pozemků na hrázi koupaliště za přilehlé pozemky.

Zadní cesta v severní části obce je částečně na soukromých pozemcích a obec je musí vykoupit. Pozemky obce v zahradách převést na vlastníky těchto zahrad.

Cesta před kravínem patří částečně soukromé osobě, je nutno vyměnit za dále uvedené pozemky.

Cesta u vodárny je zčásti na soukromých pozemcích, je nutno ji vykoupit.

Plochy na návsi vymění obec za výše uvedenou plochu pod cestou u kravína a za plochu pod cestou směrem do Chválkova.

Vytýčení hranice pozemku u horního chodníku.

 

 1. Schvaluje se zadání geodetických prací v obci za účelem výše uvedených majetkových změn.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se podání žádosti o dotaci PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – projektová příprava čističky odpadních vod ve stavebním řízení z Fondu Vysočina.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se podání další žádosti o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 z Fondu Vysočina. V této souvislosti se schvaluje záměr pronajmout místní obchod a přilehlé prostory Heleně Kamišové za nových podmínek, resp. uzavřít zcela novou nájemní smlouvu namísto dodatkování původní smlouvy. Záměr bude zveřejněn po předepsanou dobu dle § 39 odst. 1 zákona o obcích.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích, postupu přípravy na náhradní výsadby.

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výstupy z harvestoru a výší navazující fakturace za těžbu v prvním čtvrtletí 2021 v Losech a Mostkách.

 1. Schvaluje se fakturace J.Čamrovi za těžbu v prvním čtvrtletí 2021 v Losech a Mostkách, jde o faktury č.1 a 2 za rok 2021.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se kladné stanovisko ke zřízení NN přípojky na pozemek p.p.č. 148/6 ve vlastnictví manželů Pragerových.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se kladné stanovisko ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 103/1, 2, 958 ve vlastnictví V.Čábelky.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Dále Z.Danda podal zprávu o místní vodárně a prováděných opravách. Je nutno vyměnit čerpadlo ve vrtu, sondy ve vrtu, plováky ve vodárně, filtr na železo ve vodárně. 

 

U vrtu bude provedena výsadba remízků. Vrt bude více chráněn proti povětrnostním vlivům, bude menší plocha k sečení.

 1. Schvalují se výsadby u obecního vrtu dle přiloženého plánu.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Komunikace od Bukovce je ve svahu velmi vyježděná po kůrovcové těžbě.

 1. Schvaluje se oprava obecní komunikace kolem Tisů navezením stavební drtě.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Po provedené výsadbě stromů je nutno provést terénní úpravy budoucí cesty a provést osetí travou.

 1. Schvalují se terénní úpravy cesty na Vlkosovice po provedeném šetření na místě, hranice osetí travou a výsadba ovocnými stromy v širší části pozemku na druhé straně cesty dle přiloženého plánu.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 1. Schvaluje se prodej zbylého palivového dřeva u koupaliště P.Horákovi. Jmenovaný si ho od koupaliště do konce června odveze.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

 

 

 

Byla podána zpráva St. Štroufa o možnostech koupi nové techniky na údržbu obecních ploch. Jde o koupi víceúčelového traktůrku, na který stačí ŘP třídy B a který má možnost nasazení zametadla, mulčeru, radlice apod..

 

 1. Schvaluje přijetí nové knihovnice v místní knihovně Aleny Kůrkové za stejných platových podmínek jako dříve.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Je ničen obecní majetek u koupaliště.

 1. Schvaluje se pořízení nových fotopastí na ochranu obecního majetku v obci.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva Z.Dandy o provedení STK u hasičského auta.

 

Práce v lese obecní pracovníci nestíhají, je nutno pečovat o nové výsadby v lese.

 1. Schvaluje se přibrání brigádníků na údržbu obecního majetku.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Vzhledem k uvolnění protiepidemických opatření lez uspořádat kulturní akci.

 1. Schvaluje se termín poutě 2021 v Bořetíně 25.6 až 27.6 a program této poutě a její organizace.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva obce. Nikdo se nezdržel a nehlasoval proti.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce. Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

 

 

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • trasa vedení pro územní řízení o umístění stavby Bořetín zahuštění TS – VN TS, NN
 • plán výsadby u vrtu
 • plán výsadby na cestě na Vlkosovice

Zápis byl vyhotoven dne 13.6.2021 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 13.6.2021:………………………..

Stanislav Zíka dne 13.6.2021:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 13.6.2021:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT