Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 6.12.2019, od 17:30 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno jsou 4 členové zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy o směně pozemku parc.č. 133/22 o výměře 451 m2 ve vlastnictví obce Bořetín, který vznikl na základě geometrického plánu geodeta Diany Špinarové GEODÉZIE VYSOČINA č. 187-729/2019, ze dne 6.11.2019, potvrzeného KÚ pro Vysočinu, pracoviště Pelhřimov tak, že:

od pozemku parc.č. 133/22 ( - o výměře 539 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen tento pozemek:

 • č. 133/55 ( - o výměře 88 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )

a pozemek parc.č. 133/22 má po tomto oddělení novou výměru 451 m2,

za tyto pozemky:

 • pozemek parc. č. 134/1 ( – o výměře 967 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )
 • pozemek parc. č. 134/2 ( – o výměře 489 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ),

vše v k.ú. a obci Bořetín, který byl dle § 39 odst. 1 zákona o obcích zveřejněn a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné směnné smlouvy.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy o směně pozemku parc.č. 207/2 o výměře 014 m2 ve vlastnictví obce Bořetín, který vznikl na základě geometrického plánu geodeta Diany Špinarové GEODÉZIE VYSOČINA č. 185-504/2019 tak, že od pozemku parc.č. 207 ( – o výměře 2.014 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byly odděleny tyto pozemky:
 • č. 207/1 ( - o výměře 1.000 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )
 • č. 207/2 ( - o výměře 1.014 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )

a pozemek parc.č. 207 po tomto rozdělení zaniká,    

za tento pozemek:

 • pozemek parc. č. 133/11 ( – o výměře 806 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ).

vše v k.ú. a obci Bořetín, který byl dle § 39 odst. 1 zákona o obcích zveřejněn a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné směnné smlouvy.

 

Výše uvedené záměry byly již dříve schváleny zastupitelstvem a nyní znovu formálně po předepsaném vyvěšení záměrů. Směny jsou prováděny z důvodu získání pozemků pro budoucí čističku odpadních vod pro obec Bořetín, jak již bylo dříve podrobně odůvodněno.

 

Vzhledem k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kdy dochází ke změnám i ohledně tohoto poplatku by bylo nutno přijmout novou vyhlášku o takovém poplatku, nicméně zatím to není nutné neboť poplatek není obcí vůbec využíván.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016 o místním poplatku užívání veřejného prostranství.

 

Místní poplatek činil za minulý rok 350,-Kč pro trvale hlášené osoby a 481,-Kč pro vlastníky objektů, kde nikdo není trvale hlášen. SOMPO a.s. vyhlásilo na letošní rok cenu na obyvatele 685,-Kč oproti původní ceně za rok 2019 ( viz zpráva na boretin.cz ) – cca 72.000,-Kč a dále hodlá účtovat tuto částku za všechny objekty, kde není trvale hlášen žádný obyvatel obce, tj. 32 objektů krát 685,-Kč navíc oproti minulým letům – cca 22.000,- Kč. Dále jsou vícenáklady za svozy objemného odpadu, dalšího odpadu ze sběrného dvora, posílení kontejnerů na tříděný odpad za cca 15.000,-Kč. Proto zastupitelstvo muselo adekvátně reagovat a zvýšit i níže uvedený místní poplatek na částku 685,-Kč s tím, že poskytlo velkou úlevu trvale hlášeným osobám z částky 685,-Kč na 420,-Kč, tj. 265,-Kč na trvale hlášeného obyvatele, tj. cca 28.000,-Kč ( 105 x 265,-Kč ) ponese obec ze svého rozpočtu plus výše uvedené vícenáklady 15.000,-Kč, celkem cca 43.000,-Kč. Kdo není trvale hlášen, ale fakticky zde bydlí, tak stále může platit ( a většinou také platí ) i při výši 685,-Kč méně než rodina trvale hlášených osob, kdy záleží na počtu takto fakticky bydlících osob v objektu, kde není nikdo trvale hlášen. Proto došlo u tzv. rekreačních objektů k takovému zvýšení poplatku.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 6/2019 a související věci, s tím že poplatek činí 420,-Kč za jednu fyzickou osobu trvale hlášenou v obci a 685,-Kč za jeden objekt, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu v obci.

 

Dále vzhledem k výše uvedené novelizaci zákona bylo nutno přijmout novou vyhlášku místním poplatku z pobytu ( dříve lázeňský a rekreační poplatek ). Výše byla ponechána 15,-Kč za osobu a den vzhledem k tomu, že byla dle dříve platného zákona na maximální výši.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu č. 7/2019 a související věci.

 

Dále vzhledem k výše uvedené novelizaci zákona bylo nutno přijmout novou vyhlášku místním poplatku ze psů. Výše byla určena 100,-Kč za prvního psa a 200,-Kč za dalšího psa, přičemž osoby starší 65 let platí jako držitelé psa vždy pouze 100,-Kč za každého psa, prvního i dalšího.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 8/2019 a související věci.

 

Dále vzhledem k zavedení komunitního kompostování v obci a doplnění některých nových kontejnerů na tříděný odpad bylo nutno přijmout novou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech č. 9/2019 a související věci.

 

Všechny výše uvedené obecně závazné vyhlášky budou vyvěšeny na úřední desce po dobu zákonné lhůty a zaslány Ministerstvu vnitra ČR k posouzení.

 

Dále, jak již bylo dříve odůvodněno, bylo nutno uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a darovací smlouvu kvůli poskytnutí dotace Venkovská prodejna.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje po zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona o obcích uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1.3.2017, jehož předmětem bude ujednání o úhradě spotřeby elektřiny v obchodě ze strany obce a navýšení dotace pro provozovatele obchodu H.Kamišovou na částku 1.500,-Kč měsíčně a dále uzavření darovací smlouvy o darování částky 18.000,-Kč tomuto provozovateli obchodu.

 

Od minulého zastupitelstva byl přepracován a zpřesněn rozpočet a osazovací plán úprav kolem sběrného dvora, tak aby při vjezdu do obce nemuseli přijíždějící koukat na odpadky, vychází to nyní na cca 16t. Kč. Je zveřejněno na boretin.cz.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje konečnou podobu sadových úprav kolem sběrného dvora za účelem jeho částečného zakrytí od silnice, aby nebyly vidět odpadky, s nákladem do 16.000,-Kč.

 

Již dříve byla schválena směna poslední nutného pozemku za účelem rozšíření ČOV a to pozemku  parc.č. 135/2 za část pozemku č. 892/1. Po obdržení geometrického plánu bylo lze zveřejnit záměr dle zákona.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje záměr směnit pozemek parc.č. 892/4 o výměře 1162 m2 ve vlastnictví obce Bořetín, který vznikl na základě geometrického plánu geodeta Diany Špinarové GEODÉZIE VYSOČINA č. 188-816/2019, tak, že:

od pozemku parc.č. 892/1 ( - o výměře 4573 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen tento pozemek:

 • č. 892/4 ( - o výměře 1162 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )
 • č. 892/5 ( - o výměře 72 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )

a pozemek parc.č. 892/1 má po tomto oddělení novou výměru 3339 m2,

za tento pozemek:

 • pozemek parc. č. 135/2 ( – o výměře 1162 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )

vše v k.ú. a obci Bořetín.

 

 1. Zastupitelstvo dále schválilo konečnou podobu betonové dlažby mezi novou hasičárnu a nový hostinec jako nástupního prostoru ke schodům na náves, jak je zveřejněna na boretin.cz.

 

Zastupitelstvu byl na minulém zasedání a nyní znovu předložen návrh řešení prostoru pod schody na náves, kdy by zde bylo zřízeno dětské hřiště, ohniště, posezení, vydlážděná plocha, nové výsadby, lávky, pergola a související věci. Navrhovaný vzhled je zveřejněn na nástěnce a boretin.cz. Doplňující návrhy zatím nebyly. Na tuto akci by bylo možné čerpat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace je ale velice komplikovaná ( o hodně více než jsou granty z Fondu Vysočina ) a její vyřízení si vyžádá odbornou pomoc. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo o uzavření smlouvy s PL projekt s.r.o. Ing. Lenka Procházková, kdy poplatek za podání žádosti činí 19t. Kč. Smlouva i výzva byla zastupitelstvu předložena. Výše dotace je 70%.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu veřejného dětského hřiště s odpočinkovou zónou z programu MMR Podpory rozvoje a obnovy venkova, dle výzvy č. 1/2020/117D8210.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s PL projekt s.r.o. Ing. Lenka Procházková v souvislosti podáním žádosti o výše uvedenou dotaci.

 

Dále se naskytla možnost podat žádost o 100% dotaci na výsadbu zeleně v intravilánu obce. Zastupitelstvu byl předložen předběžný návrh výsadeb, který by byl možný a který bude ještě dopřesněn a projednán s dotčenými občany.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019.

 

Byla podána zpráva o opravě silnice v obci, kdy byly složkou správce silnice z Pacova opraveno cca 10 rigolů, hlavně kolem zatáčky u vjezdu od Mnichu se zrcadlem, dále proraženy odtokové strouhy a na jaro přislíbeno vyčištění strouhy před statkem Přibylových. Dále obecní pracovníci vyčistili všechny obecní kanalizační šachty kolem silnice, z nichž některé byly velmi znečištěné a dále 3 propusti pod chodníkem od Hálů nahoru.

 

Byla podána zpráva o postupu zhotovení dřevěného přístřešku na kontejnery a příslušenství. Spodní část je hotová a L.Vichra bude nyní zhotovovat část vrchní, tj. vlastní přístřešek a oplocení, resp. už s tím začal.

 

Dále byl projednáván termín revize stavu vodoměrů ( číslo, stav počitadla, technický stav ) a napojení na veřejný vodovod u odběratelů vody v obci v souladu § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích na přelomu tohoto roku. Zastupitelé Z.Danda a S.Zíka sdělí termíny provedení revize, tak aby je bylo možno provést co nejdříve po přelomu roku.

 

Dále bylo projednána výše vodného a stočného na rok 2020. Náklady na provoz vodovodu se pohybují za rok 2019 cca 90.000,-Kč ročně ( opravy a údržba, platby VOKA s.r.o., elektřina, kontroly ) plus odpisy pořizovací ceny ve výši přes 100t. Kč. Je tedy nutné tyto náklady prostřednictvím níže uvedených plateb nějak kompenzovat, obec nemůže vše platit sama. Dále je nutno stanovit stočné, byť v minimální výši neboť zde máme také kanalizaci. Za rok 2019 činila výše vodného 25,-Kč za 1 m3, přičemž trvale hlášené osoby v obci měly úlevu 15,-Kč za 1 m3 do spotřeby 40 m3 na osobu, tj. do této spotřeby platily 10,-Kč za 1 m3. Takto stanovený limit spotřeby bohužel zákon neumožňuje. Cena za 1 m3 vody byla zastupitelstvem stanovena na 23,-Kč za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve výši 2,-Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby v obci byla poskytnuta úleva ve výši 10,-Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 13,-Kč za 1 m3 spotřebované vody. Vzhledem k tomu, že osoby, které nejsou trvale hlášené v obci, vodovod také využívají, ale převážně ( vyjma některých, kteří zde bez přihlášení fakticky bydlí ) s menší spotřebou z důvodu své časté nepřítomnosti, byla pro tyto osoby ponechána cena vody v základní výši 23,-Kč za 1 m3. Stručně řečeno tzv. chalupáři platí 25,-Kč včetně stočného a trvale hlášení obyvatelé 15,-Kč včetně stočného, vše za 1 m3 vody.

 

 1. Zastupitelstvo se usneslo, že cena za 1 m3 vody na rok 2020 byla zastupitelstvem stanovena na 23,-Kč za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve výši 2,-Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby v obci byla poskytnuta úleva ve výši 10,-Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 13,-Kč za 1 m3 spotřebované vody. Splatnost do 29.2.2020.

 

 1. Termín provedení fyzické inventury obecního majetku stanovilo zastupitelstvo na sobotu 4.1.2020 v 15h. Podklady k provedení inventární komise zajistí inventární komise ve složení Stanislav Štrouf a Pavel Koukal. Zúčastní se všichni členové zastupitelstva. Dále bylo schváleno rozpočtové provizorium obce na rok 2020 s odkazem na směrnici obce, podle kterého obec bude postupovat do dne schválení řádného rozpočtu obce.

 

 1. Zastupitelstvo zamítlo pořízení nové TV Samsung z nabídky O2 na splátky ( 48 x 279,-Kč ) za stávající 13 let starou televizi v místním hostinci. Bude tedy nutno pořídit Setup box DVB T2 a O2TV za cca 3.000,-Kč celkem.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo provedení hlasování o ponechání nebo zrušení místní úpravy provozu dle rozhodnutí čj. OD/952/2016-2/DZ/Ku MěÚ Pelhřimov ( retardér a dvě dopravní značky ) mezi bezprostředně dotčenými vlastníky, kteří mají u retardéru a za ním objekty, které musí dopravně obsluhovat. Na základě hlasování bude rozhodnuto.

 

Zprávy o poskytnutí internetové telefonie a hospodaření v lesích nebyly podány z důvodu nepřítomnosti pověřených členů zastupitelstva. Pan Salaba stále nevyvezl všechno vytěžené dřevo z Mostek oproti původní dohodě.

 

Zpráva o opravě střechy v kapličce byla podána St. Štroufem, kdy tašky jsou již přivezeny – bylo nutno je shánět v zahraničí a jsou objednány i do zásoby - a opravu provede F.Stejskal. Obecní kaplička stále nepravidelně zvoní, někdy krátce, někdy déle, čas odpovídá, ale délka zvonění je různá. Bylo objednáno u Elektro Hadrava KnL., že jeho pracovníci zajedou na prohlídku, aby určili příčinu. St. Štrouf to urguje.

 

Dále byla podána krátká zpráva o probíhajících opravách a údržbě obecního majetku, kdy byly také projednány náklady na úpravy Růžičkovy cesty bagrem J.Vyhnala, kdy na pozemku J.Vrzala byly práce vyúčtovány za 4.538,-Kč včetně dopravy a ostatní práce ( na návsi, J.Kubeš, v parku, u koupaliště, asfalt na cestu u sběrného dvora koupě a doprava ) byly práce vyúčtovány za 4.304,-Kč.

 

 1. Náklady na úpravu Růžičkovy cesty a na další zemní práce byly zastupitelstvem schváleny.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl zatím určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 16.12.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 16.12.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 16.12.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 16.12.2019:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT