Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den čtvrtek 3.6.2021 od 17:15 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020 a seznámení se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
 4. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020.
 5. Projednání a rozhodnutí o účetní závěrce obce za rok 2020.
 6. Projednání a rozhodnutí o způsobu přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích.
 7. Projednání a rozhodnutí o výši limitu příjmů a výdajů při přijímání rozpočtových opatření starostou obce.
 8. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 1, 2/2020.
 9. Projednání a rozhodnutí o uzavření dohody o dotaci z programu EU prostřednictvím ÚP Pelhřimov na VPP Jaroslavy Janotové.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o trase vedení pro územní řízení o umístění stavby Bořetín zahuštění TS – VN TS, NN.
 2. Projednání a rozhodnutí o nalezení trasy obecního vodovodu a jejího geodetického zaměření.
 3. Projednání a rozhodnutí o zadání geodetických prací v obci za účelem výměny pozemků pod obecními komunikacemi a jinde.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – projektová příprava čističky odpadních vod ve stavebním řízení z Fondu Vysočina.
 2. Projednání a rozhodnutí o podání další žádosti o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 z Fondu Vysočina.

 

 1. Zpráva J.Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích, postupu přípravy na náhradní výsadby.
 2. Projednání a rozhodnutí o schválení fakturace J.Čamry za těžbu v prvním čtvrtletí 2021 v Losech a Mostkách.
 3. Zpráva Z.Dandy o provedení náhradních výsadeb v Mostkách.
 4. Projednání a rozhodnutí o obecní brigádě v místních lesích za účelem údržby provedené výsadby.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o stanovisku ke zřízení NN přípojky na pozemek p.p.č. 148/6 Prager.
 2. Projednání a rozhodnutí o stanovisku k vodovodní a kanalizační přípojce p.p.č. 103/1, 2, 958 Bidmon

 

 1. Zpráva Z.Dandy o opravách vodárny a vrtu.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o výsadbách u vrtu.
 2. Projednání a rozhodnutí o provedení oprav některých obecních komunikací.
 3. Projednání a rozhodnutí o terénních úpravách cesty na Vlkosovice a hranicích a charakteru výsadby.
 4. Projednání a rozhodnutí o schválení prodeje zbylého palivového dřeva u koupaliště.
 5. Zpráva St. Štroufa o možnostech koupi nové techniky na údržbu obecních ploch.
 6. Projednání a rozhodnutí o přijetí nové knihovnice v místní knihovně.
 7. Projednání a rozhodnutí o objednání kontejneru na objemný odpad a kontejneru na stavební odpad na měsíc červen 2021.
 8. Projednání a rozhodnutí o instalaci fotopastí na koupaliště.
 9. Zpráva Z.Dandy o provedení STK u hasičského auta.
 10. Projednání a rozhodnutí o přibrání brigádníka na údržbu obecního majetku.

 

 

 1. Projednání a rozhodnutí o termínu poutě 2020 v Bořetíně a případném programu této poutě a její organizace.

 

 1. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 2. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 3. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 4. Diskuse
 5. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 24.5.2021:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 25.5.2021 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT