Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 24.2.2021, od 17:15 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Štrouf, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Obec musí co nejdříve podat žádost o poskytnutí dotace z POVV 2021, která je letos redukována na částku 100.000,-Kč. Vzhledem k velmi špatnému stavu obecních cest z důvodu projíždění vozidel při kůrovcové těžbě, rozhodlo zastupitelstvo o opravě části obecních cest z tohoto dotačního programu.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o zaměření žádosti v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2021, č.výzvy FV 02791 a to tak, že bude provedena oprava obecních cest na pozemcích parc.č.: 941/1, 928/1, 928/2, 926/1, 950, 896/3, v k.ú. Bořetín.

 

 

 

Dále bylo účetní obce vypracováno rozpočtové opatření č. 9 a 10/2020, které byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schválilo rozpočtové opatření č. 9,10/2020.

 

Obec se od počátku roku 2021 do dne schválení rozpočtu obce na rok 2021 řídí rozpočtovým provizoriem dle příslušné směrnice obce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle směrnice obce do dne schválení rozpočtu obce na rok 2021.

 

Účetní obce L.Dušková předložila návrh rozpočtu obce na rok 2021 ve struktuře dle dosavadních příjmů a výdajů a dále návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 až 2024. Tyto dokumenty byly vyvěšeny po předepsanou dobu dle výše cit. zákona na úřední desce a následně schváleny zastupitelstvem, jak je vyžadováno § 3, § 11 zákona č. 250/2000 Sb.. Nyní budou zveřejněny dle cit. ustanovení na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2021 ve znění jeho zveřejněného návrhu.
 2. Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 až 2024 ve znění jeho zveřejněného návrhu.

 

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. bylo opět novelizováno a zvýšilo odměny starostům, místostarostům a členům zastupitelstva obcí, tj. zvýšila se i minimální mzda, kterou je nutno vyplácet starostovi obce na částku 10.061,-Kč čistého. Z tohoto důvodu musí být aktualizována darovací smlouva o darování této části mzdy obci.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí a starostou obce o darování částky 10.061,-Kč čistého obci ode dne 1.1.2021.

 

V účetnictví obce se již více let nachází tato pohledávka, která je neznámého původu a dle vyjádření účetní obce L.Duškové nelze zjistit dlužníka pohledávky. Proto účetní obce navrhla její odpis pro nedobytnost.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o odpisu pohledávky ve výši 17.699,-Kč z důvodu její nedobytnosti.

 

 

 

Systém D2D je před spuštěním. Obci byly dodány nádoby, které byly rozdány občanům oproti podpisu smlouvy o bezplatné výpůjčce, celkem zatím 18 sad po 3 nádobách. Svoz má začít během měsíce dubna 2021. Obec má nádoby vypůjčené od dobrovolného svazku obcí na základě písemné smlouvy. Smlouvy byly předloženy ke schválení zastupitelstvu.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o schválení uzavření smluv v systému D2D a to smlouvy o výpůjčce nádob s DSO SOMPO a smluv o výpůjčce nádob s občany dle znění, které dodalo obcím DSO SOMPO.

 

S uživateli obecního bytu v budově č.p. 69 a dílny v budově č.p. 35 bylo předjednáno s kladným výsledkem zvýšení nájmu, aby se výše nájmu přiblížila aktuálním tržním podmínkám.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s P.Koukalem ohledně zvýšení nájemného za užívání bytu v budově OÚ, když předmětem dodatku bude výhradně zvýšení nájemného na částku 4.000,-Kč měsíčně ode dne 1.4.2021, jiný obsah nájemní smlouvy nebude dotčen. Záměr bude zveřejněn po předepsanou dobu dle § 39 odst. 1 zákona o obcích.
 2. Zastupitelstvo schválilo záměr uzavřít nájemní smlouvu se Z.Dandou o pronájmu dílny a kanceláře v domě č.p. 35 v obci Bořetín za roční nájemné 12.000,-Kč za rok 2020 a roční nájemné 20.000,-Kč za rok 2021 a dále, na dobu neurčitou od 1.1.2020. Záměr bude zveřejněn po předepsanou dobu dle 39 odst. 1 zákona o obcích.

 

Fyzická inventura obecního majetku za rok 2020 dle požadavku zákona proběhla na přelomu roku.  Inventuru vedla inventární komise ve složení Stanislav Štrouf, Pavel Koukal, Z.Danda. Dále se zúčastnil člen zastupitelstva J.Vrzal. Bylo zrevidováno složení drobného majetku na obecním úřadu, skladu, klubovně, obou dvou hasičárnách, dílně, skladu u dílny, ve starém a novém hostinci. Nebyly shledány významnější závady. Administrativní chybou nebyl jmenován třetí člen komise Z.Danda.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně rozhodlo o jmenování třetího člena inventurní komise Z.Dandy pro provedení inventury za rok 2020.
 2. Zastupitelstvo schválilo výsledky fyzické inventury za rok 2020 a předloženou zprávu inventurní komise ze dne 31.1.2021.

 

Pan Salaba, který už pro obec těžil významné množství dřeva ( kůrovec ), nabídl pomoc s likvidací kůrovcové kalamity za dobré výkupní ceny, pokud by nebylo možné v rozumné době těžbu realizovat jinak.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo, že v případě výše uvedené potřeby bude těžba provedena p.Salabou.

 

 

Obecní asfaltové komunikace jsou velice znečištěné provozem při kůrovcové těžbě a to významnou část roku. Lze očekávat, že kalamita ještě bude několik let pokračovat, lesní porosty jsou narušeny tak, že postupně padnou za oběť kůrovci nebo vichřici. Proto obec uvažuje o koupi víceúčelového stroje na zametání komunikací a sněhu, který by mohl eventuálně nést radlici, bubnovou sekačku, táhnout vozík apod.. Životnost stávajícího traktůrku z Mountfieldu se pomalu chýlí také ke konci.

 

 1. Zastupitelstvo se dohodlo, že S.Štrouf a S.Zíka prověří možnosti ( včetně možností dotací ) v tomto směru v Bohdalíně, kde takový stroj mají, dále v Rynárci, kde je středisko Husqarna, a jiné a podají zprávu.

 

Stará hasičárna je nyní jako obecní prostor nevyužitá. Je zde pouze bedna na starou stříkačku. Obecní pracovníci nemohou vyjet s červeným traktůrkem v zimě z garáže pod terasou na hřišti a zaskotačit s ním, protože je na sněženo nebo velice mokro. Přitom i v zimě je nutno leccos traktůrkem odvézt.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o vyklizení staré hasičárny a umístění traktůrku v zimních měsících tam z důvodu možnosti výjezdu v zimě.

 

Jak již bylo dříve uvedeno, není obec povinna přebírat použité pneumatiky na sběrném dvoře, nejde o komunální odpad. Tyto pneu přebírá síť odběrných míst ( pneuservisy ) ke zpětné recyklaci. Dále místní sběrný dvůr nemá předepsané podmínky ke skladování nebezpečných odpadů do jejich odvozu SOMPEM. Proto do odvolání není možné tyto odpady přebírat.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo, že není možné na shromažďovací místa v obci přebírat použité pneumatiky, protože nejde o komunální odpad a nebezpečný odpad, protože nejsou zatím splněny předepsané podmínky pro skladování tohoto odpadu, přičemž se tyto podmínky pokusí obec co nejdříve splnit,       nakoupit potřebné vybavení. Dále zastupitelstvo ukládá Z.Kůrkovi, jako správci sběrného dvora, vést evidenci osob, a odpadu, který odevzdaly na sběrný dvůr.

 

Úřední hodiny 19-20h v pátek byly zvoleny kvůli dojíždějícím chalupářům, kteří je však převážně nevyužívali. Proto byly zvoleny úřední hodiny dříve odpoledne. Uvidíme jak se osvědčí.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o změně úředních hodin OÚ od 1.3. do 31.12.2021 na 15:30 až 16:30 hod. každý pátek.

 

P.Horák a J.Kubů si podali žádost o nájem Černých sádky k chovu ryb, z důvodu, že sádka není místními hasiči nijak využívaná.

 

 

 1. Zastupitelstvo k výše uvedené žádosti žádá upřesnit navrhovanou dobu trvání a výši nájmu a dále způsob využití nádrže. Poté o žádosti může rozhodnout.

 

Dle informací z Úřadu práce jsou národní dotační programy vyčerpány. Je možné čerpat pouze z unijních peněz. Jindřich Petrů už dotaci za uplynulý rok vyčerpal a žádost nelze opakovat. Nyní zbývá jediná možnost a to požádat o dotaci z unijních peněz na J.Janotovou, která také splňuje podmínky evropského dotačního programu.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu EU prostřednictvím ÚP Pelhřimov na VPP J.Janotové a uzavření nového pracovního poměru s tímto pracovníkem od 1.4.2021 a výši jeho mzdy, v případě přidělení dotace a to dle podmínek dotace.

 

Jindřichovi Petrů končí 31.3.2021 pracovní poměr. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pracovní poměr prodloužit.

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením pracovního poměru J.Petrů do dne 31.10.2021.

 

Dále byla podána žádost P.Janoty o likvidaci polomů po vichřici z podzimu 2020, které jsou palivem a nikoliv kulatinou, v Mostkách, a to tak, že by provedl zdarma práci a dostal zdarma dřevo.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou žádost P.Janoty. Dřevo k likvidaci mu označí zastupitel J.Vrzal.

 

Dále byla podána žádost J.Čamry o převzetí klestu z pokáceného dřeva v Losech zdarma. Obecní pracovníci by ho jinak museli zdlouhavě kopit a pálit.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou žádost J.Čamry. Klest k převzetí mu označí zastupitel J.Vrzal.

 

J.Vrzal podal zprávu o postupu odstraňování kůrovcové kalamity. Další těžba napadených porostů proběhla v Losech a dřevo je odvezeno. Těžba byla schválena OLH M.Pekařem. Čekáme na podklady k fakturaci od J.Čamry. Dále je nutno zlikvidovat velké polomy v Mostkách ( J.Čamra na jaře ) a klestí na velké pasece za roklí v Mostkách ( obecní pracovníci nebo J.Čamra ). Obecní pracovníci uklidili a spálili klestí na plochách vytěžených před potokem v Mostkách.

 

Dále Z.Danda podal zprávu o průběhu odečtů a revize stavu vodoměrů ( číslo, stav počitadla, technický stav, počet panáků ) a napojení na veřejný vodovod u odběratelů vody v obci v souladu § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích na přelomu tohoto roku. Provedli zastupitelé Z.Danda a S.Zíka. Repasované vodoměry v počtu 5ks nakoupí obec k výměně. Výměnu vodoměrů provede Z.Danda a  S.Zíka.

 

Dále Z.Danda podal zprávu o místní vodárně. Je nutno provést nové propojení nádrží a vyměnit filtr na železo. Potom nebude vynechávat – vypínat čerpadlo a nebude se čerpat kalná voda v důsledku vadného oběhu vody. Zajistí tyto úpravy prostřednictvím VOKA Humpolec. Odborné konzultace již probíhají prostřednictvím Ing. M.Šelepy. 

 

Dále podal zprávu S.Štrouf o projednávání obhospodařování přilehlých zem.pozemků k obci z firmou ZEMO-Profit Mnich z důvodu hrozícího splavu půdy a lokálních povodní – jednání proběhne.

 

I.Dandová požádala o konání svatebního obřadu na pláži koupaliště dne 12.6.2021.

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí s konáním svatebního obřadu na pláži koupaliště 12.6.2021 za podmínky následného provedení úklidu pláže.

 

M.Kubera požádal o vyčištění Nového rybníka od nánosů bahna, které tam dopravila obecní kanalizace. K vyčištění rybníka musí být obecně dobré klimatické podmínky – zmrzlá půda, aby mohla těžká technika projet.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo, že až bude Nový rybník vypuštěn, tak na místě provede šetření, jaký je rozsah problému. Vlastník je povinen zastupitelstvo na vypuštění rybníka v předstihu jednoho týdne upozornit. Následně bude dále o problému rozhodováno.

 

Je nutno dlouhodobě provést níže uvedenou prořezávku a probírku.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo prozatím odložit z důvodu přetížení pracemi při kůrovcové kalamitě odložit prořezávku v Mostkách a probírku v Hájku – les v poli.

 

Paní Dvořáčková ukončila ze zdravotních důvodů svoji činnost v místní knihovně a předala všechny pomůcky a celou knihovnu protokolárně obci. Není další zájemce o vedení knihovny, nikdo se zatím nepřihlásil, knihovna zůstává zatím uzavřena. Starosta vyslovil poděkování paní Dvořáčkové za její dosavadní činnost.

 

Bylo vydáno nové rozhodnutí o vypouštění odpadních vod a to Městským úřadem v Pelhřimově. Platnost dosavadního rozhodnutí končila 31.12.2020. Proto obec podala žádost o vydání nového rozhodnutí. Povodí Vltavy, do jehož toku je voda vypouštěna, si podalo přísnější podmínky k obsahu škodlivých látek ve vypouštěné vodě. Kvalita vypouštěné vody bude pravidelně kontrolována. Vše vyřizovala firma VOKA.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o nové rozhodnutí o vypouštění odpadních vod a vzalo na vědomí jeho vydání pod č.j. OŽP/1718/2020-6 a schválilo jeho obsah, žádost a rozhodnutí mu byly předloženy.

 

Dále byla vydána změna povolení k nakládání s podzemními vodami na dobu 30ti let, přičemž bylo nutné i přes nárůst nákladů zvýšit limit pro odběr vody, kdy stávající odběr se blíží stále více limitu, je to dané nárůstem odběru během léta, kdy je většinou sucho a také přibývá rekreantů v obci. Dále bylo nutné povolení dát na co nejdelší dobu a s větším odběrem, protože nevíme, jak se v příštích letech díky suchu zpřísní legislativa této oblasti. Vyřešila firma VOKA prostřednictvím Ing. M.Šelepy.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o nové rozhodnutí o odběru podzemních vod a vzalo na vědomí jeho vydání pod č.j. OŽP/2071/2020-6 a schválilo jeho obsah, žádost a rozhodnutí mu byly předloženy.

 

Dotační program Venkovská prodejna letos nebyl vypsán. Uvažuje se o novém dotačním programu Venkovské služby. Není zatím nic jisté.

 

Byla dále podána zpráva o novele zákona o místních poplatcích a nutnosti přijmout během letošního roku nové obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místním poplatku za tento systém.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce. Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 6.3.2021 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 6.3.2021:………………………..

Stanislav Zíka dne 6.3.2021:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 6.3.2021:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT