Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 24.11.2020, od 17:30 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích) 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo zahájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).  

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ). 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Štrouf, Jiří VrzalZdeněk Danda, Jan CimbůrekPavel Koukal, Stanislav Zíkatakže zastupitelstvo je usnášeníschopné        ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné. 

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení: 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.   

Schválení programuPředsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce. 

 

Již dříve byla zamítnuta žádost obce o poskytnutí dotace z programu MMR na výstavbu dětského hřiště, odpočinkového prostoru vedle školní zahrady a souvisejících úprav, které obec již delší dobu usiluje provést. Nyní byla vyhlášena nová výzva s 80% dotací mimo jiné i pro obce do 3000 obyvatelObec se rozhodla tuto příležitost využít, zvláště když máme připravenu z podání minulé žádosti většinu dokumentace. 

 

 1. 112. Zastupitelstvo schvalujepodání žádosti o dotaci navýstavbu veřejného dětského hřiště s odpočinkovou zónou z programu MMR Podpory rozvoje a obnovy venkova, dle výzvy                                   č. 1/2021/117D8210. 

 

Dále byla projednána výše vodného a stočného na rok 2020. Náklady na provoz vodovodu se pohybují za rok 2020 cca 125.000,-Kč ročně ( opravy a údržba, platby VOKA s.r.o., elektřina, kontroly, odpisy pořizovací ceny vodovodu ). Je tedy nutné tyto náklady prostřednictvím níže uvedených plateb nějak kompenzovat, obec nemůže vše platit sama. Cena za 1 m3 vody byla zastupitelstvem za uplynulý rok 2020 stanovena na 23,-Kč za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve výši 2,-Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby v obci byla v uplynulém roce 2020 poskytnuta úleva ve výši 10,-Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činila za rok 13,-Kč za 1 m3 spotřebované vody.  

Na rok 2021 se zastupitelstvo usneslo o zvýšení ceny za m3 vody o 2,-Kč. Vzhledem k razantnímu nárůstu nákladů v mezidobí jde o zanedbatelné zvýšení. Vzhledem k tomu, že osoby, které nejsou trvale hlášené v obci, vodovod také využívají, ale převážně ( vyjma některých, kteří zde bez přihlášení fakticky bydlí ) s menší spotřebou z důvodu své časté nepřítomnosti, byla pro tyto osoby stanovena cena vody v základní výši 25,-Kč za 1 m3Pro trvale hlášené osoby v obci byla v roce 2021 poskytnuta úleva ve výši 10,-Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí na příští rok 15,-Kč za 1 m3 spotřebované vody. Stočné zůstává ve výši 2,-Kč za 1 m3.  

Stručně řečeno tzv. chalupáři platí pro rok 2021 27,-Kč včetně stočného a trvale hlášení obyvatelé platí v roce 2021 17,-Kč včetně stočného, vše za 1 m3 vody. 

 

 1. Zastupitelstvo se usneslo, že cena za 1 m3 vody na rok 2021 byla zastupitelstvem stanovena na      25,-Kč za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve výši 2,-Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby v obci byla poskytnuta úleva ve výši 10,-Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 15,-Kč za 1 m3 spotřebované vody. Splatnost do 28.2.2021. 

 

Místní poplatek činil za minulý rok 420,-Kč pro trvale hlášené osoby a 685,-Kč pro vlastníky objektů, kde nikdo není trvale hlášen. SOMPO a.s. vyhlásilo na letošní rok cenu na trvale hlášeného obyvatele obce ( k 1.1.2020 104 obyvatel ) 709,-Kč oproti původní ceně za rok 2020 ( viz zpráva na boretin.cz ) – cca 74.000,-Kč a dále účtuje tuto částku za všechny objekty, kde není trvale hlášen žádný obyvatel obce, tj. 32 objektů krát 709,-Kč – cca 23.000,- Kč. Dále jsou tu vícenáklady za svozy odpadu kontejnery                  ( objemný odpad 5000,-Kč, nebezpečný odpad 13.600,-Kč!pneumatiky 9.000,-Kč i s odvozem apod. ), dalšího odpadu ze sběrného dvora a jeho provoz za cca 45.000,-Kč. To činí ( 142.000,-Kč / 104+32 ) cca přes 1.000,-Kč na jednoho trvale hlášeného obyvatele! Proto zastupitelstvo muselo adekvátně reagovat a zvýšit i výše uvedený místní poplatek z 685,-Kč na částku 710,-Kč s tím, že poskytlo velkou úlevu některým skupinám osob trvale hlášených osob z částky 710,-Kč na 450,-Kč, tj. 260,-Kč. Obec ze svého rozpočtu ponese celkem cca 70.000,-Kč, což je především provoz sběrného dvora, který je nevídaným komfortem na takto malé obci s takto malým rozpočtem  

 

 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2020 a související věci, s tím že poplatek činí 450,-Kč za některé skupiny trvale hlášených osob v obci a  710,-Kč za jeden objekt, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu v obci. Splatnost do 28.2.2021. 

 

Dále bylo účetní obce vypracováno rozpočtové opatření č. 7 a 8/2020, které byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce. 

Obec se od počátku roku 2021 do dne schválení rozpočtu obce na rok 2021 řídí rozpočtovým provizoriem dle příslušné směrnice obce. 

Dále byly předloženy návrh závěrečného vyúčtování POVV 2020 včetně dokladů o všech nákladech na tuto akci. 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje rozpočtové opatření obce č. 7 a 8/2020. Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle směrnice obce do dne schválení rozpočtu obce na rok 2021. Schvaluje se závěrečné vyúčtování POVV 2020 včetně všech vynaložených nákladů. 

 

Již dříve bylo zastupitelstvem schváleno, že členky kulturního a sociálního výboru budou dostávat ročně 1.000,-Kč za členství ve výboru a členky sociálního výboru jedenkrát ročně 1.000,-Kč za provádění návštěv seniorů v obci. Dále I.Dandová vyrobila krásné figury Josefa a Marie k obecnímu betlému, za což jí byla přiznána symbolická odměna 1.000,-Kč a dále úhradu nákladů na materiál na jejich výrobu. 

 1. Zastupitelstvo schvaluje odměnu 1.000,-Kč za členství v kulturním a sociálním výboru za rok 2021 a odměnu 1.000,-Kč členkám sociálního výboru za provádění návštěv seniorů v obci a dále odměnu 1.000,-Kč I.Dandové za výrobu figur do betléma a dále úhradu nákladů na materiál na jejich výrobu. 

 

Zastupitelstvo dále projednávalo prodloužení pracovního poměru J.Janotové přes zimu. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě, kdy bude mimo jiné nutno v zimním období pálit větve po těžbě a připravovat různé věci k zalesnění vytěžených ploch, je potřeba dvou obecních pracovníků zjevná. 

 1. Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pracovního poměru J.Janotové do dne 30.4.2021. 

 

Zastupitelstvo již dříve projednalo na místě zřízení nového světla u statku P.Horáka, který je v obci trvale trvale hlášen. Uvažovalo se buď o přípojce ze sousedního osvětlení nákladem cca 25t.Kč za spoluúčasti  tohoto občana nebo o solárním osvětlení, kdy bylo třeba prověřit životnost a komfort používání, jehož výsledek byl negativní, jsou s tím starosti, nevydrží to svítit celou noc, baterie odcházejí apod.. Zastupitelstvo tedy rozhodlo o klasické přípojce od stávajícího osvětlení. Jmenovaný občan si vyřídí na své náklady příslušné zemní práce a obec zaplatí sloup, světlo a kabely. Věc podléhá územnímu souhlasu stavebního úřadu dle § 96 odst. 2 písm. a), § 103 odst. 1 písm. d) bod 8. stavebního zákona. Zastupitelstvo se dohodlo, že záležitost vyřídí J.Vrzal, zajištěním dokumentace a územního souhlasu a faktického provedení stavby.  

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje provedení přípojky a sloupu veřejného osvětlení naproti domu č.p. 12, na p.p.č. 912. Zajistí J.Vrzal. 

 

Do intravilánu obce je pravidelně splavována voda z polí ( a s ní i bahno ) při velkých  nebo dlouhotrvajících deštích a to zejména kvůli nevhodné orbě polí ( ne po vrstevnici, ale je oráno kolmo na vrstevnici po svahu ) a dále kvůli volbě plodin typu řepka nebo kukuřice. Splachy působí značné škody na soukromých pozemcích, komunikacích, kanalizaci, atd.. Zastupitel S.Štrouf již dříve projednával věc na AGŘE v Deštné a ještě je nutno projednat věc se Zemo Profitem Mnich a.s.  

 

 1. Zastupitelstvo pověřuje S.Štroufa k projednání správného obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků ze strany Zemo Profit Mnich a.s.. 

 

Dále bylo dokončeno dílo – renovace fasády obecního úřadu č.p. 69 cca 360 m2 zhotoviteli D.Krátkým a K.Krátkým ( oprava povrchu staré fasády, odstranění různých prvků na fasádě, příprava podkladu, penetrace, nátěry, nátěry parapetů, čištění okapů, instalace zábran proti ptákům, to vše ze žebříku nebo plošiny bez lešení ) nákladem 160.000. Kč. Další náklady na renovaci fasády činí: cedule snápisy  3.837,- Kč, cedule se znaky obce a ČR cca 6t. Kč – objednáno, nápis na fasádě 25.601,-Kč, znak na fasádě 6.655,-marmolit cca 4t. Kč, obklady cca 1t.Kč, klempířské práce 14.061,- nová zábradlí 17.584,-, nátěry parapetů a dalších prvků cca 1t.Kč, výroba nové bedny na chleba – náklady zatím neznáme.  

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené náklady na renovaci fasády budovy č.p. 69 a související náklady. 

 

Hosté v místním hostinci se v případě dobrého počasí sdružují v poslední době před hostincem u hlavní komunikace, kde mají dobrý přehled o dění v obci. Stávající lavice a stůl kapacitně často nestačí. Jsou z betonu vyrobené ve firmě HB beton Jindřichův Hradec. Zastupitelstvo proto rozhodlo o nákupu 2ks lavic a jednoho stolu stejného druhu a vzhledu od stejné firmy. Zajistí S.Zíka. 

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu 2ks lavic a jednoho stolu od HB Betons.r.o..Zajistí S.Zíka. 

 

Starosta obce obdržel stížnost na pálení mokrého listí a pneumatik v obci. Zápach z tohoto pálení obtěžuje i dlouho po spálení ostatní obyvatele obce. Taková činnost je zakázána zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, přičemž dle § 16, odst.: 

(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. 

(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby. 

a v případě porušení těchto zákazů dle § 23 téhož zákona, odst.: 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), g), i), j) nebo k). 

Je tedy zřejmé, že mokré listí ani gumy je zakázáno spalovat. Navíc jsme na venkově, kde lze organický odpad na různá místa uložit a to i odpad nevhodný ke kompostování. 

 

 1. Zastupitelstvo proto rozhodlo o tom, že vyzývá místní obyvatele k dodržování tohoto zákonného zákazu. 

 

Nadešlo zimní období a je nutno řešit prohrnování sněhu v obci. Minulý rok zajišťoval prohrnování M.Krejča a obci vyúčtoval 2.000,-Kč. Vzhledem k nezájmu ostatních potencionálních zhotovitelů rozhodlo zastupitelstvo o uzavření smlouvy s M.Krejčou. Pokud by někdo měl o prohrnování zájem, nechť se ohlásí a činnost mu bude bez prodlení svěřena za stejných podmínek, M.Krejča má zdravotní problémy a nechce se mu do toho. 

 

 1. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy ze dne 8.11.2020 na období do 15.4.2022 s M.Krejčou, jejímž předmětem je prohrnování sněhu na místních komunikacích za cenu 500,-Kč jedna hodina práce s traktorem. 

 

Byla zamítnuta žádost o dotaci z programu Venkovská prodejna na letošní rok. Bylo nutno proto upravit nájemní smlouvu o nájmu obchodu, kdy byla z důvodu podání žádosti změněna tak, aby vyhovovala co nejvíce dotačním podmínkám. 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu místního obchodu                  s H. Kamišovou dle zveřejněného záměru v souvislosti se zamítnutím dotace z Fondu Vysočiny Venkovská prodejna, přičemž podpora místní prodejně je stanovena na 1.500,-Kč měsíčně. 

 

Obci byla přiznána dotace ze dvou programů – uvnitř obce a ve volné krajině, vše na liniové výsadby, zejména aleje. Oba dva programy zajišťuje Ministerstvo životního prostředí, ale každý z nich je jinak administrovaný. Plán výsadeb byl již v únoru zveřejněn na webu obce a schválen dvakrát na zastupitelstvu v roce 2019. Výše dotace je 100%, jde o cca 511t. Kč. Výsadby byly provedeny, předány kontrolní osobě a vyúčtovány. 

 

 1. Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování dotace na výsadbu stromů z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019 – intravilán. Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování dotace na výsadbu stromů z programu MŽP – extravilán. 

 

Je poskytována dotace za účelem zvýšení počtu obyvatel obce Bořetín na základě usnesení zastupitelstva obce č. 18/11/2019 ze dne 7.11.2019 na základě žádosti příjemce. D.Krátký a J.Kubů se přihlásili k trvalému pobytu v objektu č.p. 67 a č.p. 13 a požádali o dotaci 5.000,-Kč. 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje dotaci 5.000,-Kč dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva pro D.Krátkého a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy. 
 1. Zastupitelstvo schvaluje dotaci 5.000,-Kč dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva pro J.Kubů a  schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy. 

 

Obec podala žádost o dotaci na kontejnery na plast, papír, sklo barevné i čiré, kovy, elektroodpad, apod. z Fondu Vysočina, aby se posílila jejich kapacita. Ušetříme tím cca 25t. Kč. Dotace byla přidělena a v říjnu proběhla realizace, muselo být a bylo zrealizováno do 31.10.2020 a bylo podáno vyúčtování dotace. 

 

 1. Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování dotace Odpady 2020 z programu Fondu Vysočina. 

 

Hostinský M.Šimeček má v důsledku koronavirových opatření zavřeno. Je na tom ekonomicky špatně, proto zastupitelstvo rozhodlo o tom, že i v době uzavření hostince mu přizná podporu jako kdyby bylo otevřeno. 

 

 1. Zastupitelstvo potvrzuje trvání podpory pro místní hostinec ve výši 1.000,-Kč měsíčně i pro dobu, kdy je hostinec v důsledku vládních opatření uzavřen. 

 

Byla podána zpráva o postupu zalesnění starší paseky v Mostkách. Je nutno ji uklidit a spálit větve. Dále provést sečení trávy. Dále je nutno obstarat kůly, nejlépe ze zásob obce – palivové dřevo. Poté bude následovat výsadba. 

 

J.Vrzal podal zprávu o postupu odstraňování kůrovcové kalamity. J.Čamra zaplatil kulatinu z Mostek po odečtení nákladů těžby 350,-Kč harvestorem ve výši 86t. Kč. Dále pokračuje těžba harvestorem v Mostkách kolem staré paseky a nad roklí potoka, les je již z velké části vytěžen, jde o další napadené porosty. Palivo bude harvestor manipulovat převážně k silnici z obce přes pole až zamrzne. Dále je nutno aby harvestor za cenu 20,-Kč m3 těžby zmanipuloval obrovské množství větví do hromad. Těžba napadených porostů proběhla i v Losech a dřevo je odváženo směrem k Drunčovské cestě. Klestí, které nechal p.Petrák po své těžbě v obecním lese bude nahrnuto zpět do jeho les a harvestor zkupí opět klestí na hromady za výše uvedenou cenu. Těžby byly schváleny OLH J.Dvořákem. 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje fakturaci J.Čamrovi na základě předloženého výstupu z harvestoru ve výši 86.221,-Kč a výše uvedený rozsah těžebStarostou navrhovaná sleva za palivové dřevo u koupaliště byla zamítnuta. 

 

Dále byl projednáván termín odečtů a revize stavu vodoměrů ( číslo, stav počitadla, technický stav ) a napojení na veřejný vodovod u odběratelů vody v obci v souladu § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích na přelomu tohoto roku. Zastupitelé Z.Danda a S.Zíka sdělí termíny provedení odečtů a revize, tak aby je bylo možno provést co nejdříve po přelomu roku. Repasované vodoměry v počtu 5ks nakoupí obec k výměně. Výměnu vodoměrů provede Z.Danda a  S.Zíka 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené. 

 

Obec dále obdržela návrh smlouvy o zřízení věcného břemen pro E.ON Distribuce a.s. ve věci přípojky nového domu D.Bidmona. Ve věci již dříve byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a zaslána kladné vyjádření obce. 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330061942/002 s E.ON Distribuce, a.s.  ve věci K 765/3 Bidmon  kabel a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. 

 

 1. Termín provedení fyzické inventury obecního majetku stanovilo zastupitelstvo napondělí 28.12.2020 v 14h. Podklady k provedení inventární komise zajistí inventární komise ve složení Stanislav Štrouf a Pavel Koukal. Zúčastní se všichni členové zastupitelstva. 

 

 1. V případě příslušného uvolnění vládních opatření uvolní zastupitelstvo částku na podporu dárků dětem na Mikulášskou nadílku a dále na podporu nákladů na občerstvení při zpívání u vánočního stromu, které by se případně konalo 18.12.2020 v pátek od 18h. 

 

P.Koukal podal zprávu o svozech odpadů v obci a revizi WAW v klubovně a dopravních opatřeních v obci. Jde o odvoz nebezpečného odpadu, pneumatik a objemného odpadu vše do skládky Hrádek SOMPO. Dále Gaskom Počátky zkontroloval WAV v klubovně. Dále postupuje příprava obrubníku ke kapličce a zrcadla před Šelepovu garáž. 

 

Z.Danda podal zprávu o místní vodárně. Je nutno provést nové propojení nádrží a vyměnit filtr na železo. Potom nebude vynechávat – vypínat čerpadlo a nebude se čerpat kalná voda v důsledku vadného oběhu vody. Zajistí tyto úpravy prostřednictvím externí firmy co nejdříve na základě doporučení VOKA Humpolec. Tlak v horní části obce je malý z důvodu nízkého převýšení vodárny vůči těmto odběratelům a s tím nelze nic dělat vyjma zakoupení darlingu s nádrží do domu na zvětšení tlaku. 

 

Všechny ukazatele kvality vody kromě železa jsou dlouhodobě v pořádku. Obsah železa je zřejmě vyšší stále a je to pravděpodobně dané zdrojem vody. Začali jsme  pracovat na změně povolení k nakládání s podzemními vodami a půjde snad mimo jiné změkčit limit tohoto prvku a dále bude nutné i přes nárůst nákladů zvýšit limit pro odběr vody, kdy stávající odběr se blíží stále více limitu, je to dané nárůstem odběru během léta, kdy je většinou sucho a také přibývá rekreantů v obci. Řeší firma VOKA prostřednictvím Ing. M.ŠelepyObec bude platit poplatek 2,-Kč za každý odebraný kubík, pokud by překročila limit 6000 m3. 

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o změnu povolení k nakládání s podzemními vodami příslušnému správnímu úřadu s limitem 15.000 m3 ročně. 

 

S.Štrouf podal zprávu o stavu přepadu a vypouštění koupaliště s tím, že hrozí poškození hráze a je nutno oboje vyčistit a byl dohodnut zásah místních hasičů za tímto účelem.  

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce. Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat. 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 téhož dne. 

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním bylPro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak. 

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz. 

 

Přílohy zápisu: 

 • Prezenční listina 

Zápis byl vyhotoven dne 3.12.2020 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci. 

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek 

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 3.12.2020:……………………….. 

Stanislav Zíka dne 3.12.2020:…………………….. 

Starosta: Jan Cimbůrek dne 3.12.2020:…………………… 

Razítko obce:   

 

Obec Bořetín 

Bořetín 69, 394 70 Kamenice nad Lipou 

ID DS: jwcbpr9, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

tel. +420 565 437 036, +420 606 735 707 

 

 

 

 Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 24.11.2020, od 17:30 hodin 

 

 

K bodu programu: 

Projednání a rozhodnutí o hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle směrnice obce do dne schválení rozpočtu obce na rok 2020 

 

přijalo zastupitelstvo obce Bořetín toto usnesení č. 115/2020:            

 

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle směrnice obce do dne schválení rozpočtu obce na rok 2021. 

 

V Bořetíně dne 25.11.2020: 

  

Starosta: Jan Cimbůrek:…………………… 

Razítko obce:   

 

Vyvěšeno 4.12.2020 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT