Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den 24.11.2020            od 17:30 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci z MMR ČR č.výzvy 1/2021/117D8210
 4. Projednání a rozhodnutí o výši a splatnosti vodného a stočného na 2021
 5. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2020 a související věci
 6. Projednání a rozhodnutí o dodatečném schválení rozpočtového opatření č. 7, 8/2020
 7. Projednání a rozhodnutí o odměnách za členství v kulturním a sociálním výboru
 8. Projednání a rozhodnutí o příspěvku diecézní charitě KnL na rok 2021
 9. Projednání a rozhodnutí o prodloužení pracovního poměru J.Janotové a zvýšení její mzdy
 10. Projednání a rozhodnutí o výstavbě nového světla ve spojovací komunikaci mezi cestou kolem potoka a ke kravínu a vyřízení odpovídající dokumentace
 11. Projednání a rozhodnutí o pověření zastupitele projednáním obhospodařování přilehlým zem.pozemků k obci z důvodu hrozícího splavu půdy a lokálních povodní
 12. Projednání a rozhodnutí ceně díla – renovace fasády OÚ v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2020 a dále o celkových předběžných výdajích v rámci této akce
 13. Projednání a rozhodnutí o nákupu betonových lavic a stolu k místnímu hostinci
 14. Projednání a rozhodnutí o pálení listí a trávy v obci
 15. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o prohrnování sněhu v obci s M.Krejčou
 16. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s D.Krátkým
 17. Projednání a rozhodnutí o uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu místního obchodu s H.Kamišovou dle zveřejněného záměru v souvislosti se zamítnutím dotace z Fondu Vysočiny Venkovská prodejna
 18. Projednání a rozhodnutí o vyúčtování dotace na výsadbu stromů z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019 – intravilán
 19. Projednání a rozhodnutí o vyúčtování dotace na výsadbu stromů z programu MŽP - extravilán
 20. Projednání a rozhodnutí o vyúčtování dotace Odpady 2020 z programu Fondu Vysočina
 21. Projednání a rozhodnutí o obnovení druhé části cesty na Vlkosovice
 22. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330061942/002 s E.ON Distribuce, a.s. ve věci K 765/3 Bidmon - kabel
 23. Projednání a rozhodnutí o podpoře místního hostince v době jeho uzavření
 24. Projednání a rozhodnutí o postupu výsadeb a zalesnění v obecních lesích
 25. Zpráva o postupu odstraňování kůrovcové kalamity v obecních lesích a projednání a rozhodnutí o schválení fakturace J.Čamrovi za těžbu v Mostkách a o slevě za palivové dřevo
 26. Zpráva o postupu souhlasů s novou trasou ohledně akce EON zahuštění Bořetín
 27. Zpráva o postupu projektových prací na ČOV Bořetín
 28. Projednání a rozhodnutí o termínech revize vodoměrů odběratelů vody v obci.
 29. Projednání a rozhodnutí o termínu provedení fyzické inventury obecního majetku.
 30. Další projednání o způsobu provedení svátku sv. Mikuláše večer 5.12., setkání seniorů týž den a vánočního zpívání 20.12..
 31. Zpráva P.Koukala o svozech odpadů v obci a revizi WAW v klubovně a dopravních opatřeních v obci
 32. Podání zprávy Z.Dandy o úpravách v místní vodárně
 33. Projednání a rozhodnutí o změně rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami ohledně provozu vodovodu ohledně množství a hodnot železa
 34. Zpráva St. Štroufa o stavu koupaliště a bedně
 35. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 36. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 37. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 38. Diskuse
 39. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 17.11.2020:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 17.11.2020 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT