Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 8.9.2020, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Štrouf, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Pavel Koukal, Petra Peterková, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné          ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Obec je jako vlastník místních komunikací povinna dle § 9 odst. 2, 6 zákona o pozemních komunikacích a § 5 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. vést jejich evidenci ve formě pasportu. Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. Pasport byl zveřejněn na webu obce.

 

 1. Schvaluje se rozhodnutí Obecního úřadu Bořetín z dnešního dne jako věcně a místně příslušného silničního správního úřadu dle § 3 zákona č. 13/1997 Sb. o změnách v síti místních komunikací dle pasportu místních komunikací, které je přílohou č. 1 zápisu, schvaluje se obsah tohoto pasportu.

 

E.ON Distribuce a.s. zaslala obci návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která je určena pro uložení NN přípojky pro první část budoucí čističky odpadních vod Bořetín a je nutná pro elektrické zařízení pro separaci fosforu.

 

 1. Schvaluje se uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030060492/001 s E.ON Distribuce, a.s..

 

Je poskytována dotace za účelem zvýšení počtu obyvatel obce Bořetín na základě usnesení zastupitelstva obce č. 18/11/2019 ze dne 7.11.2019 na základě žádosti příjemce. I.Zíková se přihlásila k trvalému pobytu v objektu č.p. 47 a požádala o dotaci 5.000,-Kč.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje dotaci 5.000,-Kč dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva pro I.Zíkovou a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy.

 

Do intravilánu obce je pravidelně splavována voda z polí ( a s ní i bahno ) při velkých  nebo dlouhotrvajících deštích a to zejména kvůli nevhodné orbě polí ( ne po vrstevnici, ale je oráno kolmo na vrstevnici po svahu ) a dále kvůli volbě plodin typu řepka nebo kukuřice. Splachy působí značné škody na soukromých pozemcích, komunikacích, kanalizaci, atd.. Zastupitelstvo obce se usneslo zařadit na ohrožená místa do územního plánu obce k navrhované změně tzv. průlehy, typu a v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Průlehy zbrzdí odtok vody s ornicí a vytvoří krajinotvorný prvek.

 

 1. Schvaluje se návrh změny územního plánu obce zařazením určených pozemků k vybudování tzv. průlehů dle přílohy č. 2 zápisu a vybudování těchto prvků v rozsahu dle citované přílohy.

 

Zastupitelstvo znovu projednalo zákaz odvozu větví ke koupališti a ponechalo jej v platnosti. Byla sondována možnost smlouvy s obcí Mnich ohledně svozu pro občany naší obce, ale Mnich toto odmítl, protože má stejný problém jako naše obec, nezvládá ani likvidaci větví od vlastních občanů a to zejména časově a technicky. Starosta obce Mnich upozorňuje občany a chalupáře na území naše obce, že vyvážení větví na svozové místo v Mnichu těmito osobami je zakázáno a bude obcí Mnich postihováno. Svozové místo v Mnichu je určeno pouze pro občany obce Mnich.

 

Zastupitelstvo projednalo na místě zřízení nového světla u statku P.Horáka, který je občanem obce, je tu tedy trvale hlášen. Uvažuje se buď o přípojce ze sousedního osvětlení nákladem cca 30t.Kč za spoluúčasti  tohoto občana nebo o solárním osvětlení, kdy je třeba prověřit životnost a komfort používání. Prověří J.Vrzal.

 

 

 

Zastupitelstvo projednalo ke stížnosti Z.Kůrky situaci kolem úklidu hoven na veřejných prostranstvích v obci, které produkují psi, kteří jsou na vycházce se svými pány, ať jde o chalupáře nebo místní. Princip, že na veřejném prostranství ( např. náves, hřiště, park, chodník, komunikace, pruhy podél komunikace, zpevněné plochy, veřejné travnaté plochy ) by psí hovna měla být majiteli psů sbírána, je snad každému jasná, ve městech je to běžné a mělo by to být samozřejmé i zde. Bude to zapracováno do příslušné vyhlášky s příslušným postihem. Apelujeme proto na majitele psů, aby po nich hovna sbírali. Koš na psí exkrementy bude umístěn u vchodu do parku.

 

 1. Schvaluje se pořízení a umístění koše na psí exkrementy u vchodu do obecního parku.

 

Obec podala žádost Krajskému úřadu Kraje Vysočina o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v příloze č. 3.. Jde o příspěvek všem vlastníkům lesa, kteří museli neplánovaně kvůli kůrovci těžit. Žádost byla předložena zastupitelstvu, které se s jejím obsahem seznámilo. Žádost potvrdil také odborný lesní hospodář J.Dvořák.

 

 1. Schvaluje se podání a obsah žádosti Krajskému úřadu Kraje Vysočina o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity č. 9925/2020.

 

Obec musí rozsáhlé plochy po kůrovcové těžbě dle zákona zalesnit. Na tuto akci včetně oplocení a následné údržby jsou vypsány různé druhy dotací a příspěvků. Celá problematika je velice složitá. Byla projednána nabídka M.Pekaře, která zahrnuje provedení všech činností na klíč ( vyřízení plánu výsadby a veškeré administrace, oplocení, zajištění rostlinného materiálu, výsadba ) včetně podání příslušných žádostí o příspěvky a dotace, přičemž by celá akce měla pro obec skončit dle návrhu s přibližně nulovými náklady. Dále byly projednány informace a návrh řešení situace ze strany OLH J.Dvořáka.

 

 1. Schvaluje se nabídka M.Pekaře a obec Bořetín ho pověřuje všemi úkony a činnostmi, tak aby byly splněny zákonné povinnosti obce při zalesnění vytěžených ploch z důvodu kůrovcové kalamity, řádně provedeno zalesnění a využity všechny dostupné příspěvky a dotace. J.Vrzal se zdržel hlasování.

 

Byla podána zpráva o provedení opravy kapličky HUP obecním pracovníkem J.Petrů. Stará kaplička byla prasklá, byla zbourána včetně základu a vybudován nový základ oddělení od okolního betonu a kaplička znova vyzděna. Práce byla provedena velmi pečlivě.

Hostinský potřebuje otop na zimu do místního hostince, stejně tak H.Kamišová do místního obchodu. Hasiči brigádně v říjnu nařežou a naštípají potřebné množství.

 

 1. Schvaluje se poskytnutí potřebného paliva výše uvedeným subjektům.

Ze svého si starosta obce dosud platí administrativní práce prováděné J.Zíkovou spojené s administrací datové schránky, účetních dokladů, dotací, zasílání pošty, emailů, apod., které nezvládá časově sám provést, všichni členové zastupitelstva včetně starosty jsou neuvolnění a práci pro obec dělají ve svém volném čase, tj. při své běžné práci. Je zpracováván přehled tohoto času, který byl předložen zastupitelstvu. Jde cca o 50 hodin od 1.5.2020.

 1. Schvaluje se poskytnutí náhrady ve výši 100,-Kč čistého na 1 hodinu těchto administrativních prací od 1.5.2020. Starosta obce je pověřen uzavřít s J.Zíkovou dohodu o provedení práce, jejímž obsahem bude provádění těchto administrativních prací.

Dále bylo účetní obce vypracováno rozpočtové opatření č. 5 a 6/2020, které byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 1. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5 a 6/2020.

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena, není – li uvedeno jinak.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • rozhodnutí Obecního úřadu Bořetín jako věcně a místně příslušného silničního správního úřadu dle § 3 zákona č. 13/1997 Sb. o změnách v síti místních komunikací
 • poloha a charakter průlehů určených do změny územního plánu obce
 • žádost Krajskému úřadu Kraje Vysočina o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Zápis byl vyhotoven dne 18.9.2020 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 18.9.2020:………………………..

Stanislav Zíka dne 18.9.2020:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 18.9.2020:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT