Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den 8.9.2020 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o pasportu místních komunikací v obci Bořetín, dle zákona č. 13/1997 Sb., schválení příslušné finální vyhlášky
 4. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030060492/001 s E.ON Distribuce, a.s. ohledně výstavby ČOV Bořetín
 5. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s I.Zíkovou
 6. Projednání a rozhodnutí o záměru vybudovat průlehy za účelem zábrany proti povodním a splachům z polí a odpovídající změně územního plánu obce
 7. Projednání a rozhodnutí o řešení odvozu větví a jiného bioodpadu na území obce.
 8. Projednání a rozhodnutí o výstavbě nového světla ve spojovací komunikaci mezi cestou kolem potoka a ke kravínu
 9. Projednání a rozhodnutí o umístění košů na psí exkrementy a postihování znečišťování veřejných jiných pozemků v obci
 10. Projednání a rozhodnutí o podání a obsahu žádosti o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a způsobu provedení
 11. Projednání a rozhodnutí o provedení náhradních výsadeb v obecních lesích, podání žádostí o příslušné dotace a způsobu provedení
 12. Informace o vyřízení opravy kapličky HUP u školy
 13. Projednání a rozhodnutí o poskytnutí dřeva hospodskému na zimu na topení v místním hostinci
 14. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 15. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 16. Diskuse
 17. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 31.8.2020:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 31.8.2020 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT