Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den 7.7.2020 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o pasportu místních komunikací v obci Bořetín, zahájení řízení dle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., schválení příslušné vyhlášky
 4. Informace o nákladech na výrobu schodů, vyvážení dřeva a opravu Růžičkovy cesty
 5. Informace o nákladech na výsadbu kolem sběrného dvora a kapličky
 6. Projednání a rozhodnutí o zajištění obsečení cest
 7. Informace o konání členské schůze DSO SOMPO a projednání a rozhodnutí o realizaci projektu D2D
 8. Informace o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL – 1067/2020/SML/402392 k pozemku parc.č. 954/3
 9. Projednání a rozhodnutí o vyjádření k návrhu pro územní řízení ke stavbě Bořetín, K133/20, ČOV – kabel NN
 10. Projednání a rozhodnutí zařazení obce do zájmového území MAS Via rustica z.s. na roky 2021-2027
 11. Projednání a rozhodnutí o pálení dřevěného odpadu u koupaliště.
 12. Projednání a rozhodnutí o úpravách v místním obchodě
 13. Projednání a rozhodnutí o výstavbě nového světla ve spojovací komunikaci mezi cestou kolem potoka a ke kravínu
 14. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o posílení ADSL internetu v obci
 15. Projednání a rozhodnutí o provedení náhradních výsadeb v obecních lesích, podání žádostí o příslušné dotace a způsobu provedení
 16. Projednání a rozhodnutí určení podzimních termínů setkání seniorů, veřejné schůze, se zřetelem ke konání výroční schůze SDH Bořetín
 17. Projednání a rozhodnutí o prodloužení PP J.Janotová
 18. Informace o vyřízení opravy kapličky a souvisejícího pojistného plnění.
 19. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 20. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 21. Diskuse
 22. Závěr

 

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 29.6.2020:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 29.6.2020 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT