Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 3.2.2020, od 17:15 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Zdeněk Danda, Jiří Vrzal, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy o směně pozemku parc.č. 892/4 o výměře 1162 m2 ve vlastnictví obce Bořetín, který vznikl na základě geometrického plánu geodeta Diany Špinarové GEODÉZIE VYSOČINA č. 188-816/2019, tak, že:

od pozemku parc.č. 892/1 ( - o výměře 4573 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen tento pozemek:

 • č. 892/4 ( - o výměře 1162 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )
 • č. 892/5 ( - o výměře 72 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )

a pozemek parc.č. 892/1 má po tomto oddělení novou výměru 3339 m2,

za tento pozemek:

 • pozemek parc. č. 135/2 ( – o výměře 1162 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond )

vše v k.ú. a obci Bořetín, který byl dle § 39 odst. 1 zákona o obcích zveřejněn a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné směnné smlouvy.

 

Diecézní Charita Kamenice nad Lipou pečuje v naší obci o jednoho občana. Příspěvek jí hradí všechny obce v okrsku Kamenice nad Lipou. Za minulý rok byl poskytnut příspěvek 5.000,-Kč. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo na žádost této organizace o poskytnutí příspěvku na rok 2020 ve stejné výši.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Farní charity Kamenice nad Lipou ve výši 5.000,-Kč na rok 2020 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné darovací smlouvy.

 

Dne 5.11.2019 byla vyvěšena veřejná vyhláška o oznámení návrhu níže uvedené Zprávy a Pokynů a vystavení těchto dokumentů k nahlédnutí a tyto dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce. Připomínky nebyly. Na žádost pořizovatele ÚP ( MěÚ Pelhřimov ) ze dne 11.12.2019 byly Zpráva a Pokyny schváleny zastupitelstvem obce. Zpráva a Pokyny byly odeslány na MěÚ pelhřimov, v květnu proběhnou jednání s Ing. Hudcovou a zahájeny vlastní práce na změně ÚP. Paní Hudcová je nyní dlouhodobě nemocná.

 1. Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu obce a Pokyny pro zpracování Změny č.1 územního plánu obce usnesením, jehož znění je součástí zápisu v příloze č.3.
 2. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje rozpočtová opatření č.: 6, 7, 8, 9, která byla všechna vyvěšena úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 16 odst.5.

 

Účetní obce L.Dušková předložila návrh rozpočtu obce na rok 2020 ve struktuře dle dosavadních příjmů a výdajů a dále návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 až 2023. Tyto dokumenty byly vyvěšeny po předepsanou dobu dle výše cit. zákona na úřední desce a následně schváleny zastupitelstvem, jak je vyžadováno § 3, § 11 zákona č. 250/2000 Sb.. Nyní budou zveřejněny dle cit. ustanovení na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2020 ve znění jeho zveřejněného návrhu.
 2. Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 až 2023 ve znění jeho zveřejněného návrhu.

Fyzická inventura obecního majetku dle požadavku zákona proběhla na přelomu roku.  Inventuru vedla inventární komise ve složení Stanislav Štrouf a Pavel Koukal. Zúčastnili se všichni členové zastupitelstva. Bylo zrevidováno složení drobného majetku na obecním úřadu, skladu, klubovně, obou dvou hasičárnách, dílně, skladu u dílny, ve starém a novém hostinci. Nebyly shledány významnější závady.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výsledky fyzické inventury za rok 2019 a příslušnou zprávu inventurní komise.

 

Dle § 8 odst. 6, 16, 17 zákona č. 274/2001 Sb. je u vlastníka vodovodu a kanalizace a příslušného odběratele povinnost uzavřít písemnou smlouvu o dodávkách vody a odvodu odpadních vod. Dříve uzavřené smlouvy již nejsou aktuální, popř., nebyly vůbec uzavřeny nebo se ztratily. Na základě vzoru dodaného VOKA Humpolec byl vytvořen smluvní vzor, který je v současné době uzavírán se všemi odběrateli. Jeho znění včetně příloh a reklamačního řádu je zveřejněno na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy dle § 8 odst. 6, 16, 17 zákona č. 274/2001 Sb. mezi obcí Bořetín a vlastníkem vodovodu a kanalizace a příslušným odběratelem o dodávkách vody a odvodu odpadních vod včetně znění jejích příloh a pověřuje starostu a místostarostu obce tyto smlouvy s odběrateli uzavřít.

 

Po opětovných a nelehkých jednáních bylo ze strany Úřadu práce nabídnuto prodloužení pracovního poměru M.Moravce do dne 30.4.2020, kdy definitivně skončí. Pro obec to znamená úsporu velkého množství mzdových prostředků, dostává 15.000,-Kč měsíčně na tohoto pracovníka. Posílá se vyúčtování každý měsíc úřadu.  

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pracovního poměru M.Moravce do dne 30.4.2020 a současně prodloužení dohody o vytvoření pracovního místa s Úřadem práce ČR a pověřuje starostu obce uzavřením příslušných smluvních dokumentů v této věci.

 

Na základě předběžné dohody s J.Petrů tento nastoupí do pracovního poměru u obce dne 1.4.2020. Tento pracovní poměr dle předběžné dohody s Úřadem práce bude dotován z prostředků EU. Tento pracovník splňuje podmínky evropského dotačního programu a musí absolvovat předběžné školení. Byla mu schválena náhrada jízdních výdajů ve výši 300,-Kč za jedno školení.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření pracovního poměru s J.Petrů od 1.4.2020 za standardních podmínek dále schvaluje podání žádosti o dotaci ze strany Úřadu práce ČR na toto pracovní místo a pověřuje starostu obce uzavřením příslušných smluv.
 2. Zastupitelstvo schvaluje náhrada jízdních výdajů ve výši 300,-Kč za jedno školení ve prospěch J.Petrů. Náhradu mu hotově vyplatí Z.Danda.

 

Byla podána zpráva o postupu žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště, odpočinkového prostoru před místním hostincem a souvisejících úprav z programu MMR Podpory rozvoje a obnovy venkova, která bude podána do 17.2.2020. Žádost je velice komplikovaná a příprava zabírá spoustu času.

 

Fond Vysočina vypsal výzvu na pořízení různých aktivit v oblasti třídění odpadů. Obec podá žádost o dotaci na kontejnery na plast, papír, sklo barevné i bílé, kovy, elektroodpad, apod. z Fondu Vysočina, aby se posílila jejich kapacita ( např. zvon na sklo je často přeplněn ). Žádost je nutno podat do 15.2.2020. Ušetříme tím cca 25t. Kč. Dále je podána žádost EKO-KOM a.s. o bezplatné zapůjčení 2 nových kontejnerů na barevné a bílé sklo, z důvodu navýšení kapacity, která je nedostačující. D8le byla podána žádost SOMPO a.s. o odkoupení 2 pronajatých kontejnerů ( plast a papír ) za zůstatkovou cenu, z důvodu navýšení kapacity, která je nedostačující a z důvodu, aby se dále nemusel platit nájem. Kontejnery byly pronajaty z důvodu vykrytí časové prodlevy do podání žádosti o dotaci.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti z programu Fondu Vysočina odpady a ekologická výchova ve znění předloženém zastupitelstvu a pověřuje starostu obce jejím podáním.
 2. Schvaluje podání žádosti EKO-KOM a.s. a bezplatné zapůjčení 2 nových kontejnerů na barevné a bílé sklo.
 3. Schvaluje se podání žádosti SOMPO a.s. a odkoupení 2 pronajatých kontejnerů ( plast a papír ) za sníženou cenu.

 

Zastupitelstvo dále projednalo zaměření žádosti o dotaci z Programu obnova venkova Vysočiny ve výši 127t. Kč. Nabízí se renovace fasády a souvisejících prvků na obecní budově bývalé školy nebo v případě neúspěchu dotace na dětské hřiště a okolí, udělat část těchto prací a úprav z této dotace. Bude rozhodnuto na příštím zasedání. Žádost je nutno podat nejpozději do června 2020.

 

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. bylo novelizováno a zvýšilo odměny starostům, místostarostům a členům zastupitelstva obcí, tj. zvýšila se i minimální mzda, kterou je nutno vyplácet starostovi obce na částku 12.888,-Kč hrubého. Z tohoto důvodu musí být aktualizována darovací smlouva o darování této části mzdy obci.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí a starostou obce o darování částky 12.888,-Kč hrubého obci ode dne 1.1.2020.

 

Dále se naskytla možnost podat žádost o 100% dotaci na výsadbu zeleně v intravilánu obce z programu SFŽP Národní program Životní prostředí. Zastupitelstvu byl předložen konečný návrh výsadeb, který by byl možný a který byl zveřejněn na nástěnce obce a na webu obce a byl projednán. 100% dotace je ojedinělá a je třeba ji využít.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v intravilánu obce z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019 a umístění výsadeb dle zveřejněného projektu.

 

Dále bude vyhlášena výzva na 100% dotaci na liniovou výsadbu zeleně v extravilánu obce ( aleje ) z programu MŽP Program péče o krajinu. Zastupitelstvu byl předložen návrh výsadeb, který byl zveřejněn na nástěnce obce a na webu obce a byl projednán. 100% dotace je ojedinělá a je třeba ji využít.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v extravilánu obce z programu MŽP Program péče o krajinu č. 1/2020 a umístění výsadeb dle zveřejněného projektu.

 

Dále byl zastupitelstvu předložen návrh řešení okolí Mostkovy kapličky včetně jejích úprav ( oprava, obrázek, 3.strom, lavička a stůl, koš, schránka nové, renovace ukazatelů a sloupků, výsadby ), podklady ke kterým byl zveřejněn na nástěnce obce a na webu obce a byl projednán. Úpravy budou provedeny brigádně.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje úpravy Mostkovy kapličky a okolí dle zveřejněných podkladů a pověřuje starostu obce k jejich provedení.

 

Zastupitelstvo dále projednalo zimní provoz místního hostince. Chodí málo lidí a hospodský musí platit v pátek brigádníka, který musí chodit dřív aby zatopil. Bylo předjednáno, že se hospodskému vyplatí mimořádná zimní dotace ve výši 500,-Kč za každý z 5 zimních měsíců ( 11/2019 až 3/2020 ), tj. celkem 2500,-Kč.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru M.Šimečkovi ve výši 2.500,-Kč na zimní provoz místního hostince, částku mu vyplatí Z.Danda v hotovosti.

 

V Bořetíně se po 10 letech bude konat dne 8.2.2020 výroční schůze okrsku SH ČMS Kamenice nad Lipou. V ostatních obcích je tradicí, že na tuto slavnostní událost poskytují příspěvek. Bylo dohodnuto, že obec pomůže místním hasičům a zaplatí 50l sud piva Bernard 10 a nealkoholické nápoje. Okrsek Kamenice nad Lipou platí jídlo a místní hasiči zaplatí tlačenku na občerstvení a co se vypije z druhého sudu piva. Má dorazit asi 50 hasičů z 12 sborů.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uhrazení výdajů na 50l sud piva Bernard 10 a nealkoholické nápoje spotřebované při výše uvedené schůzi M.Šimečkovi. Vyplatí Z.Danda hotově.

 

Při inventuře vypili zastupitelé místním hasičům část láhve 0.7l rumu. Starosta zakoupil na náklady obce láhev rumu 0.5l a vrátil jí do skříně hasičům.

 

 1. Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí tradičního příspěvku 1.000,-Kč Sdružení rodičů při MŠ Čtyřlístek Mnich za účelem pořádání dětského karnevalu.

 

 1. Zastupitelstvo dále schvaluje poskytnutí věcného daru M.Moravcovi za vybourání asfaltu a provedení dlažby v hodnotě 445,-Kč.

 

Byla poptávána dotace na koupi nové zahradní techniky včetně motorové pily, ale nic takového v takto drobném rozsahu není, nejraději jsou dotovány obrovské traktory a jiná velká technika. Musí se nutně koupit na jaro nová sekačka, křovinořez a nějaké drobné nářadí jako lopaty a hrábě. Zajistí zastupitel St. Zíka.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje zakoupení techniky a nářadí dle seznamu v příloze č. 4 zápisu a pověřuje zastupitele St.Zíku jejím zajištěním.

 

Dále byla projednána nutnost výměny a opravy silně poškozené dlažby před starou hospodou a instalace odtokových žlabů, když nyní voda teče přímo na sokl hospody. Je třeba zakoupit cca 2.5m3 štěrku, 50 ks dlaždic a 60ks žlabů.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výměnu a opravu silně poškozené dlažby před starou hospodou a instalaci odtokových žlabů a zakoupení potřebného materiálu – cca: 2.5m3 štěrku, 50 ks dlaždic a 60ks žlabů.

 

Na stěně nové hasičské zbrojnice obrácené do hřiště je uvolněná fasáda a je nutno ji strhnout, dát tam polystyrenové desky a znovu natáhnout. Provede dle předběžné dohody M.Jedlička při lepším počasí.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje provedení výše uvedené opravy.

 

Sítě v brankách na hřišti jsou děravé a poničené.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje pořízení sítí do 2 branek na hřišti u Delany Deštná a pověřuje starostu obce jejich zakoupením a instalací.

 

Je třeba přivítat nové občánky. Zastupitelstvo schválilo, že by se předávala dětem jako dar pamětní knížka, kde by měli fotografie a popis jejich dětství, takové knihy se prodávají předtištěné.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje pořízení 4 ks pamětních knih.

 

Po místních obecních ( a i jiných ) lesích jezdí pravidelně skupina motorkářů, kteří demolují povrch cest a povrch v lesním porostu a poškozují kořeny stromů. V případě poškození náběhu kořenů stromů v době přesunu mízy do stromu od března do dubna je strom většinou zničen a zahyne. Obecní lesy nejsou v žádném případě prostorem pro tento druh zábavy. Situaci už dle našich informací řeší z podnětu mysliveckých sdružení Policie ČR pro trestný čin poškozování cizí věci dle § 228 tr.zákoníku a § 293 ohrožování životního prostředí.

 

 1. Zastupitelstvo usneslo, že pokud bude věc pokračovat, budeme nuceni přijmout opatření ve formě fotopastí, sběru důkazů ve spolupráci s myslivci a dalšími osobami a svědky a následně kontaktovat Českou inspekci životního prostředí, která má rozsáhlé pravomoci ve věci poškozování životního prostředí a další příslušné správní a jiné úřady.

 

Na obecním vodovodu nutné provést revizi hydrantů v obci, najít je, promazat je, opravit, označit dle předpisů, a zajistit nezarůstání plevelem a drny. V případě požáru může vzniknout veliký problém v případě nefunkčního hydrantu. Je předjednáno s P.Dvořákem, že ten by se tohoto úkolu jako bývalý hasič ujal. Cena za revizi a opravy jednoho hydrantu bude ještě schválena.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo provedení oprav a revize hydrantů, jak je výše uvedeno.

 

V případě státního smutku je obec povinna vyvěsit černý prapor.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo zakoupení 1 ks černého praporu bez žerdě ( tu obec má ), zajistí P.Koukal.

 

Dále bylo projednáno parkování před průchodem mezi novým hostincem a novou hasičskou zbrojnicí, před touto zbrojnicí a přístřeškem na kontejnery. Zde nelze parkovat, protože se brání příjezdu hospodskému, výjezdu hasičů a příjezdu vozidel SOMPO. Bude řešeno tak, že zde bude stanoven zákaz v otevírací dny hostince, v den svozu odpadu a před zbrojnicí vždy. Dále budou náhradou zřízena parkovací místa proti školnímu plotu.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje úpravu provozu na místní komunikaci tak, že na výše uvedených místech zde bude stanoven zákaz parkování v otevírací dny hostince, v den svozu odpadu a před hasičskou zbrojnicí vždy. Zřizují se tři parkovací místa proti školnímu plotu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce provedením usnesení.

 

L.Salaba dnem 31.12.2019 konečně dotěžil v Mostkách a převezl také všechno palivové dřevo ke koupališti podél parkoviště, aby s ním bylo možno manipulovat. Obec nemá jiné vhodné pozemky. Prodejem cca 184m3 kulatiny J.Čamrovi utržila obec cca 105t. Kč. Paliva bylo cca 110m3 ze stejné těžby a je u koupaliště. Těžba včetně dopravy stála po obsáhlém jednání s L.Salabou celkem 121t. Kč. Pokud je těžba ekonomicky na nule, tak je to v dnešní době úspěch.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo uhrazení faktury L.Salabovi ve výši 121.844,-Kč.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo termín oslavy MDŽ v místním hostinci na den 7.3.2020 15:00 a úhradu nákladů na tuto akci ve složení jako při minulé akci. Akci zajistí kulturní výbor a místostarosta Z.Danda z důvodu nepřítomnosti starosty obce.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo termín setkání seniorů v místním hostinci na den 16.5.2020 15:00 a úhradu nákladů na tuto akci ve složení jako při minulé akci. Akci zajistí sociální výbor a starosta obce.

 

Dále byla vyúčtována dotace na pořízení plochy a přístřešku na kontejnery. Lhůta byla do dne 15.1.2020. Dotace činila 127t. Kč. Jde o jedinou významnější podporu kraje obcím a je nutno ji využívat. Akce byla dokončena, dotace byla obci uhrazena.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje závěrečnou zprávu včetně příloh a vyúčtování dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2019.

 

Z.Danda podal zprávu o kvalitě vody a přijatých opatřeních a podání potřebné dokumentace do konce roku příslušným kontrolním orgánům a dále o postupu revize vodoměrů odběratelů vody v obci.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje prodej paliva navezeného L.Salabou ke koupališti ve stávající podobě 2m kusy celé množství cca 176 prostorových metrů ( tj. 110 plnometrů ) za cenu 480,-Kč kubík       ( plnometr, což je cena 300,-Kč za prostorový metr. 1.6 prostorového metru představuje jeden plnometr dřeva.  

 

Zpráva St. Štroufa: Byla dokončena oprava střechy kapličky, kdy bylo nutno tašky shánět v zahraničí a byly objednány i do zásoby. Opravu provedl F.Stejskal. Zajistil vše St. Štrouf. Stálo to necelých 5t. Kč vše dohromady a bylo uhrazeno obci z pojistky.

 

Obecní kaplička stále nepravidelně zvoní, někdy krátce, někdy déle, čas odpovídá, ale délka zvonění je různá. Bylo objednáno u Elektro Hadrava KnL., že jeho pracovníci zajedou na prohlídku, aby určili příčinu. St. Štrouf to urguje.

 

Byla podána zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství a o platbách z účtu a pokladny obce.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl dohodnut v pondělí 6.4.2020 v 17:15.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Usnesení č. 3

Seznam nářadí

Zápis byl vyhotoven dne 13.2.2020 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 13.2.2020:………………………..

Stanislav Zíka dne 13.2.2020:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 13.2.2020:……………………

Razítko obce:  

images/USNESEN_O_SCHVLEN_odeslno_potou_D_M_Pe_1222020.pdf 

        SOUPIS POTŘEBNÉHO NÁŘADÍ NA OBEC

 

Sekačka na trávu značky VEGA 51 HWXV 6v1 cena – 6990,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.online shop.cz/       1kus

Křovinořez značky DAMASTER KR  s výbavou strunová hlava,nůž třístranný,kotouč ozubený cena – 2400,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/      1kus

Hrábě FRISKARS planžetové 41,5cm cena – 290,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/        2kusy

Lopata srdcovka cena - 125,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/      1kus

Lopata železná cena – 159,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/    1kus

Lopata hliníková malá cena – 139,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/   1kus

Lopata hliníková velká cena – 175,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/   1kus

Hrábě provzdušňovací cena – 119,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/       2kusy

Nůž odlamovací kovový cena- 59,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/       2kusy

Náhradní břity do odlamovacího nože v počtu 10kusů cena- 19,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.eva.cz/        2sady

Pajzr dlouhý  cena – 72,-Kč včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.naradi ihned.cz/

Hřebíky /80/ cena – 51,-Kč až 55,-Kč za 1kg včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.naradi ihned.cz/

Hřebíky /60/ cena – 51,-Kč až 55,-Kč za 1kg včetně DPH

Odkaz na prodejce /www.naradi ihned.cz/

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT