Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Bořetín – Ustavující zasedání „Zastupitelstva obce  B o ř e t í n“, konané dne 23.10.2014 od 19.00 hodin, v kanceláři OÚ Bořetín

      Zasedání zastupitelstva obce Bořetín bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Stanislavem Koukalem ( dále jako „předsedající“).

       Předsedající nejprve seznámil členy ZO (zastupitelstva obce) s programem ustavujícího zasedání a dal o programu hlasovat. Navrhovaný program schválilo 5 (pět) členů, neschválilo 0 (nula) členů, bylo proti – žádný z členů. Program byl tímto schválen.

      Na základě schváleného programu se schůze ZO nadále řídila předneseným programem.

Nejprve byla provedena prezence zvolených členů ZO a potvrzena svým podpisem. Dosavadní starosta předal osvědčení o zvolení členům ZO proti podpisu.

      Dále probíhalo složení slibu členy zastupitelstva. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. „Slibuji věrnost České republiky, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města,městyse) a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Po přečtení slibu vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na tiskopis (přílohy č.2).

      Zastupitelé byli seznámeni s řádným svoláním ustavující schůze, která proběhla v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích.

      Na základě prezenční listiny bylo přítomným sděleno, že na schůzi je přítomno 5 (pět) členů, nepřítomno 0 (nula) členů, omluveno žádný člen.

      Zastupitelstvo obce je dle § 92 odst.3 zákona o obcích usnášení schopné.

Dosavadní starosta Stanislav Koukal určil zapisovatelem zápisu z ustavující schůze pana Pavla Lukše, a ověřovatele zápisu pana Jakuba Trčku a Karla Uhlíka.

      Volba starosty probíhala dle schváleného programu veřejným hlasováním, kdy dosavadní starosta před samotným hlasováním seznámil zastupitelstvo s výsledky voleb, kde zdůraznil, že k samotnému zvolení starosty tyto výsledky nejsou rozhodující, jelikož volba starosty není volba přímá, jako u prezidenta ČR, nýbrž volba zastupitelstva ( většinová ).

      Za starostu obce Bořetín byl jednohlasně zastupitelstvem obce navržen Prom.energ.Stanislav Koukal,dr.h.c. a zvolen 5 (pěti) hlasy starostou obce Bořetín pro další čtyřleté období.

      Potom proběhla volba místostarosty obce, kde do této funkce byl navržen a všemi hlasy jednohlasně schválen p. Pavel Lukš.

      Dále dle zákona o obcích se uskutečnila volba předsedy a členů Finanční komise. Do funkce předsedy této komise byl navržen a jednohlasně zvolen pan Jakub Trčka, se členy: panem Milanem Kuberou a paní Veronikou Korbelovou.

      Stejným způsobem se uskutečnila volba předsedy a členů kontrolní komise. Do funkce předsedkyně kontrolní komise byla navržena a jednohlasně zvolena paní Iveta Koukalová, společně se členem panem Stanislavem Štroufem ml.

      Do funkce vedoucího správce obecních lesů a koupaliště byl navržen a jednohlasně schválen pan Karel Uhlík, společně se členem, panem Ondřejem Štroufem.

  1.  Starostou obce byly navrženy a zastupitelstvem obce schváleny tyto níže uvedené komise:
  2.  Sociální koímise – ve složení: předsedkyně paní Romana Kuberová  členka paní Jaroslav Janotová
  3.  Stavební komise – ve složení: předseda  pan Pavel Janota  členové pan Pavel Koukal  Pan Milan Šelepa
  4.  Kulturní komise – ve složení:  předsedkyně paní Bc.Monika Hálová členky paní Jana Rašková a Mgr.Irena Dandová
  5.  Pořádková komise – ve složení: předseda pan Pavel Koukal ml. a člen p.David Štrouf
  6.  Sportovní komise – ve složení: předseda p.Dominik Štrouf a členové p.Petr Koukal a p.František Peterka ml.

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT