Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Obecně závazn

 

Obec Bořetín

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Bořetín se na svém zasedání dne 5.3.2019 usneslo vydat na základě § 1 písm. g), § 10b, § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s § 10 písm. d ) a § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Obec Bořetín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen „poplatek“). (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

 

Čl. 2 Poplatník

(1) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

  1. a) fyzická osoba,
  2. která má v obci trvalý pobyt,
  3. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  4. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  5. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  6. b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

 

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst.1 písm.b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna, obdobně u bytu.

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatek nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Čl. 4 Sazba poplatku

(1) Sazbu poplatku tvoří dle § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích:

- částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok a

- částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 231,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok dle následujícího výpočtu v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Celková sazba poplatku tedy činí 481,- Kč na jednoho poplatníka.

Výpočet:

Výsledná cena, kterou zaplatí obec za sběr, přepravu a likvidaci komunálního odpadu bude SOMPEM, a.s. v r. 2019 dle přílohy č.1 této vyhlášky účtována na trvale hlášeného obyvatele 622,- Kč včetně 15 % DPH, dle níže uvedeného rozpisu:

- Zálohovým poplatkem ze zákona na 1 obyvatele ……………….. 100,- Kč

- Pevnou částkou na 1 obyvatele …………………………………………. 454,- Kč

- Platnou DPH z pevné částky ( sazba 15% ) …………………………………… 68,- Kč.

106 trvale hlášených obyvatel krát 622,-Kč se rovná 65.932,-Kč. Náklady jsou rozúčtovány následovně: Náklady celkem tj. 65.932,- Kč děleno 106 ( počet osob s trvalým pobytem na území obce ke dni 1.1.2018 ) + 31 ( počet staveb, domů, bytů, určených k individuální rekreaci uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky ), tj. 65.932,- Kč děleno          ( 106 + 31 ) = 137 = 481,- Kč výše celkového poplatku na jednoho poplatníka dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky.

(2) K trvalému pobytu v obci přihlášená osoba bude platit místo 481,- Kč pouze 350,- Kč a zbytek tj. 131,- Kč jí na základě schváleného usnesení zastupitelstva obce Bořetín konaného dne 5.3.2019 bude doplácen z rozpočtu obce na rok 2019.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

Čl. 5 Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku, přičemž poplatek za rok 2019 je splatný do dne 30.4.2019.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6 Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ( § 11 odst.1 zákona o míst.poplatcích).

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto z výšení je příslušenstvím poplatku ( § 11 odst. 3 zákona o míst. poplatcích).

 

Čl. 7 Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně, zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

Čl. 8 Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/12/17 z roku 2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla nahrazena s platností od 1.4.2019 touto novou vyhláškou č.1/2019.

Čl. 9 Platnost a účinnost

Tato vyhláška nabývá platnosti jejím vyhlášením.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2019

 

Podpisy dle § 104 odst. 2 zákona o obcích v Bořetíně dne 5.3.2019:

 

Jan Cimbůrek, starosta obce

 

Zdeněk Danda, místostarosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne…………………2019

 

Sejmuto z úřední desky dne …………………2019

á vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT