Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den pátek 3.5.2019 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech a související věci.
 4. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/12/2017 o místním poplatku za odběr pitné vody.
 5. Projednání a rozhodnutí o výši vodného a stočného na rok 2019 dle § 8 odst. 13, § 20 zákona o vodovodech a kanalizacích a o zveřejnění podkladů dle § 36 odst. 5 cit. zákona.
 6. Projednání a rozhodnutí o rozpočtovém opatření č. 1/2019.
 7. Projednání a rozhodnutí o zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle § 102 odst. 2 písm. a), odst. 4 zákona o obcích
 8. Projednání a rozhodnutí o odměně pro Jana Hálu a Zdeňka Dandu za opravu hráze koupaliště. Zpráva o ceně opravy.
 9. Zpráva o výdajích a průběhu kulturní akce „Setkání žen z Bořetína“ 2019 a zajištění různých věcí k jeho průběhu. Projednání a rozhodnutí o odměně pro Irenu Dandovou a Moniku Hálovou za zajištění akce.
 10. Zpráva o výdajích a průběhu kulturní akce „čarodějnice“ 2019 a zajištění různých věcí k jeho průběhu. Projednání a rozhodnutí o odměně za zajištění akce.
 11. Projednání a rozhodnutí o průběhu a dotace na akci „Setkání seniorů“ 25.5.2019 od 15:00 v novém hostinci.
 12. Zpráva o podání žádosti na Fond Vysočina ohledně informační techniky, pořízení elektrocentrály, dotace na venkovskou prodejnu.
 13. Zpráva o rozjezdu o provozu shromažďovacího místa ( sběrný dvůr ), tj. otevírací doba, druhy odpadů, zajištění obsluhy a svozu, zajištění dohledu ze strany obce, další úpravy sběrného dvora, atd..
 14. Projednání a rozhodnutí o prodeji olšového dřeva p. Horákovi.
 15. Zpráva o stavu odkupu části dřeva z polomu P.Janotou.
 16. Zpráva o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích.
 17. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy s pracovníkem Michalem Moravcem a o smlouvě o poskytnutí dotace ze strany Úřady práce na tento pracovní poměr.
 18. Zpráva o uzavření dohod mimo pracovní poměr s různými pracovníky.
 19. Zpráva o pořízení kancelářské techniky na obec.
 20. Zpráva o výrobě obecního zpravodaje.
 21. Projednání a rozhodnutí o objednávce kontejneru na objemný odpad.
 22. Projednání a rozhodnutí o úpravě veřejného prostranství před místní kapličkou.
 23. Projednání a rozhodnutí o způsobu zajištění dřeva pro zdravotně postižené a starší občany.
 24. Projednání a rozhodnutí o obsahu stanoviska pro Mašek elektro s.r.o. ve věci územního řízení Bořetín VN, TS, NN.
 25. Projednání a rozhodnutí o umístění sušáku na hasičské hadice a o zadání jeho výroby a instalace.
 26. Zpráva o průběhu podání žádosti o dotace z Programu obnova venkova Vysočina.
 27. Zpráva o opravách obecního majetku a údržbě veřejných prostranství.
 28. Zpráva o přípravách pouti 15.6.2019.
 29. Zpráva o opravách nebo likvidaci nepotřebné komunální techniky, včetně staré lednice a mrazáku v obchodu a nové hospodě.
 30. Zpráva o zapůjčení plošiny na vyčištění okapů na škole a pokácení stromu v parku.
 31. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 32. Zpráva o volbách do Evropského parlamentu a získávání členů volební komise.
 33. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 34. Diskuse
 35. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 27.4.2019:

Jan Cimbůrek

 

Vyvěšeno na úřední desce 27.4.2019 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT