Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Směrnice o poskytování věcných a peněžitých darů a dotací z rozpočtu Obce Bořetín, okres Pelhřimov č. 2/2019

 

 1. Právní rámec

Obec Bořetín se při poskytování věcných a peněžitých darů a dotací ze svého rozpočtu řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak:

 • Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů,

 • Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato směrnice upravuje vnitřní zásady pro poskytování věcných a peněžitých darů a dotací          z rozpočtu Obce Bořetín fyzickým osobám a jiným subjektům na podporu zájmové činnosti a veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vědy a vzdělání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních a zdravotních služeb, podpory rodin, požární ochrany, prevence

kriminality, ochrany životního prostředí a dalších neziskových oblastí.

Věcné dary ( vyjma věcných darů dle čl. V. písm. a), ,g), h) této směrnice, které se poskytují bez žádosti ) a dotace Obec Bořetín poskytuje pouze na základě písemných žádostí jednotlivých subjektů (žadatelů). Žádost o poskytnutí dotace musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vzor žádosti – viz. příloha č. 1). Pokud žádost o poskytnutí dotace nebude obsahovat požadované náležitosti, obec vyzve žadatele k jejímu doplnění.

Obec Bořetín poskytuje peněžitý dar ( vyjma peněžitých darů dle čl. V. písm. c), f), této směrnice, které se poskytují bez žádosti ) na základě písemné darovací smlouvy dle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vzor darovací smlouvy – viz. příloha č. 2).

Obec Bořetín poskytuje dotaci na základě písemné veřejnoprávní smlouvy, která není klasickou smlouvou podle občanského zákoníku, ale smlouvou, jejíž náležitostí jsou stanoveny v zákoně č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, kterou se zakládají práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Pokud tedy vznikne spor vyplývající z této smlouvy, neřeší jej obecné soudy, ale krajský úřad. Teprve rozhodnutí příslušného krajského úřadu je možné napadnout žalobou u správního soudu. Právo na vyplacení dotace vzniká příjemci dotace až uzavřením smlouvy, tzn. že před jejím uzavřením není na dotaci právní nárok. Příjemce dotace má povinnost užít dotaci ke stanovenému účelu, podat vyúčtování a podrobit se kontrole ze strany Obce Bořetín a případně sankcím uloženým z její strany. Uzavřením veřejnoprávní smlouvy vzniká Obci Bořetín povinnost vyplatit dotaci příjemci dotace, jakož i právo kontrolovat příjemce dotace a případně mu ukládat sankce a odvody. Povinné náležitosti smlouvy, které sou předepsány shora uvedeným zákonem, může Obec Bořetín individuálně rozšířit o další podmínky (vzor veřejnoprávní smlouvy – viz příloha č 3).

 1. Poslání a cíle

Zastupitelstvo obce Bořetín vydává tyto zásady pro poskytování věcných a peněžitých darů a dotací z rozpočtu obce Bořetín, podle nichž budou tyto dary a dotace poskytovány z rozpočtu obce jiným subjektům na podporu zájmové činnosti a veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vědy a vzdělání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních a zdravotních služeb, podpory rodin, požární ochrany, prevence kriminality, ochrany životního prostředí a dalších společenských a neziskových oblastí.

III. Stanovení celkové výše finanční podpory v jednotlivých letech

Celková výše finanční podpory určené na věcné a peněžité dary a dotace, která bude v daném roce rozdělena, závisí na množství volných prostředků, které budou v rozpočtu obce při jeho sestavování pro tento účel vyčleněny. Při stanovení výše a struktury vyčleněných prostředků se přitom bude vycházet na základě doručených žádostí jednotlivých žadatelů o podporu a dle skutečnosti minulých let. Konečný finanční rámec celkové výše podpory k rozdělení v daném roce bude upraven ve schváleném rozpočtu obce na daný rok.

 1. Žadatelé o poskytnutí finanční podpory

Žadatelem o poskytnutí věcného nebo peněžitého daru nebo o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetín může být občan Obce Bořetín či jiná fyzická osoba nebo právnická osoba, která nebyla primárně založena za účelem dosažení zisku, přičemž dle příslušné žádosti musí být věcný nebo peněžitý dar a dotace účelově určeny na podporu zájmové činnosti a veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vědy a vzdělání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních a zdravotních služeb, podpory rodin, požární ochrany, prevence kriminality, ochrany životního prostředí a dalších společenských a neziskových oblastí.

 1. Druhy finanční podpory

Obec Bořetín bude poskytovat především tyto věcné a peněžité dary a dotace:

 1. a) Věcný dar k významným životním jubileím občanům s trvalým pobytem v Obci Bořetín

v hodnotě cca 750,- Kč a květiny v hodnotě cca 250,-Kč, a to během kalendářního roku, v němž nastalo výročí:

- výročí narození ženy (60, 65, 70, 75, 80, a dále každý rok )

- výročí narození muži (65, 70, 75, 80, a dále každý rok )

 1. b) Věcný dar na základě individuální žádosti
 2. c) Peněžitý dar při narození dítěte s trvalým pobytem v Obci Bořetín, který zůstane nezměněn do 5 let věku dítěte ( v opačném případě je dar vratný, o čemž bude uzavřena písemná smlouva ), ve výši 10.000,- Kč
 3. d) Peněžitý dar na základě individuální žádosti
 4. e) Dotace na základě individuální žádosti
 5. f) Peněžitý dar 1.000,-Kč občanům s trvalým pobytem v Obci Bořetín, kteří mají přiznán starobní důchod jednou ročně
 6. g) Věcné dary, kdy alespoň jeden z manželů je hlášen k trvalému pobytu v Obci Bořetín a sdělí obci údaj o tom, že výročí nastalo, a to během kalendářního roku, v němž nastalo výročí:
 • při výročí stříbrné svatby ( tedy výročí 25 let od svatby ) se poskytují v hodnotě 1.000 Kč.
 • při výročí zlaté svatby ( tedy výročí 50 let od svatby ) se poskytují v hodnotě 2.000 Kč.
 • při výročí diamantové svatby ( tedy výročí 60 let od svatby ) se poskytují v hodnotě 3.000 Kč.
 • při výročí platinové svatby (tedy výročí 70 let) se poskytují v hodnotě 5.000 Kč.
 1. h) Věcný dar pozůstalým při úmrtí občana, který je hlášen k trvalému pobytu v obci Bořetín, v hodnotě cca 800,-Kč ve formě smutečního věnce
 2. Věcný dar dle čl. V písm. a), f) g) h) této směrnice

Věcný dar dle čl. V písm. a), f) g) h) této směrnice bude předán oprávněným zástupcem Obce Bořetín, zejména členem sociálního výboru  při osobní návštěvě jubilanta. Předání těchto darů organizuje starosta obce, není nutné je jakkoli schvalovat a informuje o tom průběžně zastupitelstvo obce.

VII. Věcný dar na základě individuální žádosti

Věcný dar na základě individuální žádosti bude poskytnut žadateli v hodnotě, která bude stanovena s ohledem na význam a účel příslušné akce, zájmové činnosti či veřejně prospěšné aktivity. Jedná se např. o dary do tomboly, dary pro soutěžící při sportovních soutěžích či závodech aj. Žádost lze podat bez použití předepsaného tiskopisu. Limity a pravomoci orgánů obce pro schvalování věcných darů na základě individuálních žádostí:

 • o poskytnutí či zamítnutí věcného daru na základě individuální žádosti do 2.000,- Kč včetně rozhoduje starosta obce,
 • o poskytnutí či zamítnutí věcného daru na základě individuální žádosti nad 2.000,- Kč včetně rozhoduje zastupitelstvo obce,
 • starosta může rozhodnout o tom, že individuální žádost o poskytnutí věcného daru do 2.000,- Kč bude předložena k rozhodnutí zastupitelstva obce.

 

VIII. Peněžitý dar při narození dítěte

Peněžitý dar při narození dítěte v hodnotě 10.000,- Kč bude předán oprávněným zástupcem Obce Bořetín zákonnému zástupci dítěte při slavnostním vítání občánků organizovaném Obcí Bořetín. Podmínkou poskytnutí daru je trvání 5 let trvale hlášeného pobytu dítěte od jeho narození, jinak je dotace vratná, což bude ujednáno se zákonnými zástupci dítěte písemně. Peněžitý dar náleží dětem narozeným ode dne účinnosti této směrnice, dětem narozeným do dne účinnosti této směrnice, které nebyly obcí dosud obdarovány náleží peněžitý dar ve výši 2.000,-Kč. Předání těchto darů organizuje starosta obce, není nutné je jakkoli schvalovat a informuje o tom průběžně zastupitelstvo obce.

 1. Peněžitý dar na základě individuální žádosti

Peněžitý dar na základě individuální žádosti bude poskytnut žadateli v hodnotě, která bude stanovena s ohledem na význam a účel příslušné akce, zájmové činnosti či veřejně prospěšné

aktivity. Limity a pravomoci orgánů obce pro schvalování peněžitých darů na základě individuálních žádostí:

 • o poskytnutí či zamítnutí peněžitého daru na základě individuální žádosti do 2.000,- Kč včetně rozhoduje starosta obce,
 • o poskytnutí či zamítnutí peněžitého daru na základě individuální žádosti nad 2.000,- Kč včetně rozhoduje zastupitelstvo obce,
 • starosta obce může rozhodnout o tom, že individuální žádost o poskytnutí peněžitého daru do 2.000,- Kč bude předložena k rozhodnutí zastupitelstva obce.

U peněžitých darů je rozhodující součet částek pro jeden subjekt za kalendářní rok. Darovací

smlouva je soukromoprávním aktem, který je upraven v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Darovací smlouva bude obsahovat základní

náležitosti, tj. označení smluvních stran a výši poskytnutého peněžitého daru. smlouvy. Kromě základních náležitostí bude darovací smlouva obsahovat uvedení účelu, ke kterému se obdarovaný zavazuje peněžitý dar použít a závazek obdarovaného peněžitý dar vrátit dárci, pokud tento bude použit k jinému než dohodnutému účelu. Vzor darovací smlouvy je přílohou

č. 2 této směrnice.

Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru do částky 2.000,-Kč se neuzavírá písemně a není nutno podávat písemnou žádost.

Podmínky pro poskytnutí peněžitého daru:

 1. Peněžitý dar z rozpočtu Obce Bořetín lze poskytnout jakékoliv fyzické či právnické osobě,

která o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce písemně požádá.

 1. Přednostně pak budou peněžité dary poskytovány osobám, které svou činnost vyvíjí na území obce pro občany Obce Bořetín.
 2. Žádost lze podat bez použití předepsaného tiskopisu.
 3. Žádosti o peněžité dary do 2.000,- Kč přezkoumá a schvaluje starosta obce. Starosta obce

informuje průběžně o schválených peněžitých darech Zastupitelstvo obce.

 1. O schválení či neschválení poskytnutí peněžitého daru nad 2.000 Kč a jeho konečné výši rozhoduje zastupitelstvo obce.
 2. O schválení či neschválení poskytnutí peněžitého daru a jeho konečné výši budou žadatelé informováni písemně.

V případě schválení poskytnutí peněžitého daru bude se žadateli uzavřena darovací smlouva.

 1. Dotace na základě individuální žádosti

Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Obce Bořetín fyzické nebo právnické osobě na stanovený účel.

Dotace na základě individuální žádosti bude poskytnuta žadateli v hodnotě, která bude stanovena s ohledem na význam a účel příslušné akce, zájmové činnosti či veřejně prospěšné

aktivity.

Limity a pravomoci orgánů obce pro schvalování dotací na základě individuálních žádostí:

 • o poskytnutí či zamítnutí dotace na základě individuální žádosti do 5.000,- Kč včetně rozhoduje starosta obce,
 • o poskytnutí či zamítnutí dotace na základě individuální žádosti nad 5.000- Kč rozhoduje zastupitelstvo obce,
 • starosta může rozhodnout o tom, že individuální žádost o poskytnutí dotace do 5.000,- Kč bude předložena k rozhodnutí zastupitelstva obce.

U dotací je rozhodná částka stanovena v každém jednotlivém případě, takže starosta obce může během příslušného roku poskytnout jedné osobě i více dotací ve stanoveném limitu, a to za podmínky, že každá dotace je určena na různý účel.

Zastupitelstvo obce schvaluje podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tím, že detaily může poté dopracovat starosta obce po dohodě s protistranou. Základní náležitosti veřejnoprávní smlouvy, které musí schválit zastupitelstvo obce jsou: označení příjemce dotace, výše (hodnota) dotace, účel dotace a doba, do které musí být dosaženo účelu dotace.

Poskytnutí každé dotace na základě individuální žádosti bude schváleno samostatným usnesením zastupitelstva obce nebo rady obce.

Schválení dotací zastupitelstvem obce na základě jednotlivých žádostí v rámci schvalování rozpočtu příslušného roku nebo jako součásti rozpočtu není považováno za rozhodnutí o poskytnutí dotací ve smyslu § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zamítne-li příslušný orgán obce žádost o poskytnutí dotace, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a příp. i důvod nevyhovění žádosti. Nejedná se při tom o správní rozhodnutí, ale o pouhé sdělení. Proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace není přípustné odvolání ani jiný řádný opravný prostředek.

Obec Bořetín zveřejní příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s výší plnění nad 50 000,- Kč včetně všech dodatků na elektronické úřední desce, a to do 30 dnů od jejího uzavření. Pokud byla původně uzavřena smlouva na nižší částku a byla později dodatkem zvýšena na částku nad 50 000,- Kč, zveřejňuje se i tato původní smlouva včetně všech dodatků. Smlouva musí zůstat vyvěšená (tj. dálkově přístupná) 3 roky.

 1. Podmínky pro poskytnutí dotace na základě individuální žádosti: Dotace jsou účelově vázány a lze je poskytnout na zájmovou činnost a veřejně prospěšné aktivity, které jsou vyvíjeny jednorázově nebo pravidelně, a to především v oblasti kultury, vědy a vzdělání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, dále sociálních a zdravotních služeb, podpory rodin, požární ochrany, prevence kriminality, ochrany životního prostředí a dalších společenských a neziskových oblastí. Dotaci lze použít na úhradu všech nákladů na činnost žadatele s výjimkou úhrady nákladů na pokuty, penále, daně a případně další náklady uvedené ve smlouvě.
 2. Výše poskytnuté dotace je závislá především na druhu činnosti žadatele, množství a rozsahu činnosti, aktivit a služeb poskytovaných občanům obce Bořetín a dále také na celkových ročních nákladech a velikosti žadatele.
 3. Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti.
 4. Žadatel je povinen předložit žádost na předepsaném formuláři.
 5. Formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetín“ je umístěn na internetových stránkách obce Bořetín www.boretin.cz. Vzor formuláře je přílohou č. 1 této směrnice.
 6. Žádosti jsou přijímány do 30. listopadu kalendářního roku, předcházejícímu kalendářnímu roku, na který žadatelé o dotaci žádají. Žádosti přijaté po tomto termínu budou určeným orgánem projednány také, avšak bude k nim přihlíženo jako na žádosti nesplňující veškeré náležitosti a jejich případné schválení bude jen v odůvodněných případech.
 7. Žádosti o dotace do 5.000,- Kč přezkoumá a schvaluje starosta obce. Starosta obce informuje průběžně o schválených dotacích zastupitelstvo obce.
 8. O schválení či neschválení poskytnutí dotace nad 5.000,-Kč a její konečné výši rozhoduje na základě doporučení zastupitelstvo obce.

9 O schválení či neschválení poskytnutí dotace a její konečné výši budou žadatelé o dotaci informováni písemně.

10 V případě schválení poskytnutí dotace bude se žadateli uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva.

 1. Dotace mohou být použity do 15.12. daného kalendářního roku, na který byly poskytnuty, pokud není udělena výjimka.
 2. Dotace poskytnuté na provoz a činnost žadatelů podléhají konečnému ročnímu vyúčtování, které musí být předloženo na předepsaném formuláři včetně určených příloh, a to nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku, pokud není udělena výjimka.
 3. Kontrola vyúčtování a použití poskytnuté dotace
 4. Poskytnuté dotace podléhají ročnímu vyúčtování.
 5. Vyúčtování musí být předloženo na předepsaném tiskopise, který tvoří přílohu 4. této

směrnice. Vyúčtování musí být předloženo ve stanovém termínu, který je uveden ve veřejnoprávní smlouvě uzavřené s příjemcem dotace.

 1. Formulář „Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Obce Bořetín“ je k dispozici na u Obecního úřadu Bořetín a je umístěn také na internetových stránkách obce www.boretin.cz. Vzor formuláře je přílohou č. 4 této směrnice.
 2. Předběžnou kontrolu všech náležitostí a příloh vyúčtování, včetně dodržení všech termínů a podmínek uvedených ve smlouvě provedou členové kontrolního výboru.
 3. V případě dodání neúplného vyúčtování je příjemce dotace povinen do 10-ti kalendářních dnů doplnit chybějící údaje a doklady, které po něm byly požadovány.
 4. Konečnou kontrolu předloženého vyúčtování provedou na svém jednání členové kontrolního výboru. Závěr z provedené kontroly bude součástí zápisu z jednání kontrolního výboru, který je předkládán zastupitelstvu obce.

XII. Dotace na stavbu nového rodinného domu v obci Bořetín

Dotace na výstavbu rodinného domu v obci Bořetín je poskytována obcí stavebníku tohoto domu za těchto podmínek:

 1. Stavebník je oprávněn dle podmínek stavebního zákona a občanského zákoníku stavbu provést, což bude doloženo např. ohlášením stavby příslušnému stavebnímu úřadu a souhlasem vlastníka pozemku s provedením stavby.
 2. Stavebník dokončil hrubou stavbu jejím zastřešením.
 3. Alespoň jeden ze stavebníků bude v domě přihlášen k trvalému pobytu po dobu nejméně 5 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo jiné formy povolení užívání stavby.
 4. Pro poskytnutí dotace jinak platí podmínky čl. X. a XI. této směrnice a další její příslušná ustanovení.
 5. O výše uvedených podmínkách bude se stavebníkem uzavřena písemná smlouva.

Výše dotace činí 30.000,-Kč. Žádosti o tyto dotace přezkoumá a schvaluje starosta obce. Starosta obce informuje průběžně o schválených dotacích zastupitelstvo obce. Dotace bude poskytnuta těm žadatelům, kteří splní podmínku č. 2 až v době ode dne účinnosti této směrnice za předpokladu splnění ostatních podmínek.

 

 

XIII.Společná ustanovení

 1. Konkrétní, specifické podmínky poskytnutí jednotlivých druhů finanční podpory budou upraveny ve smlouvách uzavřených s jednotlivými příjemci podpory.
 2. Žádosti a vyúčtování dotace je možno podávat písemně prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně Obecního úřadu Bořetín.
 3. Žádosti administruje a archivuje určený pracovník Obce Bořetín.
 4. Příjemci finanční podpory jsou povinni uchovávat veškeré průkazné účetní záznamy o použití finanční podpory z rozpočtu Obce Bořetín v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obec Bořetín prostřednictvím svého určeného zástupce, může u příjemce podpory vykonat kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Na finanční podporu nemají nárok ti žadatelé, kteří nedoložili řádně a včas požadované vyúčtování již poskytnutých dotací, nebo kteří případně vrátili poskytnuté dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.
 6. Žadatelé o finanční podporu musí mít ke dni žádosti vyrovnány veškeré finanční závazky vůči Obci Bořetín, zejména musí mít zaplaceny místní a jiné poplatky.
 7. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.
 8. Použití peněžitých darů a dotací podléhá nejen kontrole určenými osobami poskytovatele, ale i dalším kontrolám podle platných obecně závazných předpisů.
 9. V případě, že nebude včas podáno vyúčtování dotace nebo dojde k jinému porušení podmínek daných uzavřenou smlouvou, bude čerpání dotace považováno za neoprávněné a bude požadováno vrácení dotace zpět.
 10. V případě podání více žádostí má na poskytnutí finanční podpory má přednostní nárok Sbor dobrovolných hasičů Bořetín.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Směrnice může být upravována pouze číslovanými písemnými dodatky, které budou

schváleny zastupitelstvem Obce Bořetín.

 1. Tato směrnice byla schválena na zasedání zastupitelstva Obce Bořetín dne 4.4.2019.
 2. Účinnost směrnice je od 1.5.2019

V Bořetíně dne 4.4.2019

 

Jan Cimbůrek                   Zdeněk Danda

starosta obce                     místostarosta obce

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT