Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zastupitelstvo obce Bořetín, okres Pelhřimov, v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a 2 a dále dle ustanovení § 102 odst. 3, 4, § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává tuto směrnici č. 1/2019, přičemž si její vydání tímto usnesením vyhradilo do své pravomoci:

Obec Bořetín

Směrnice č. 1/2019 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

I.

Předmět úpravy

(1) Tato směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Bořetín (dále jen „směrnice“) upravuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v platném znění ke dni vydání Směrnice způsob zadávání zakázek malého rozsahu, tj. zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dle § 27 zákona nedosáhne:

 1. a) U zakázek na stavební práce částku 6.000.000 Kč bez DPH.
 2. b) U zakázek na dodávky a na služby částku 2.000.000 Kč bez DPH.

Obec Bořetín je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

(2) Otázky neupravené touto směrnicí musí být řešeny v souladu s ustanovením § 6 zákona, tj. za dodržení:

 • zásady transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
 • zásady rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,
 • zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,
 • zásadu přiměřenosti  – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky ( přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod. )

tak jak jsou tyto zásady definovány a vykládány v zákoně.

(3) Tato směrnice se vztahuje na všechny veřejné zakázky obce Bořetín, jejichž celková předpokládaná hodnota nepřesáhne částky uvedené v odst. 1 této směrnice.

(4) Koordinací zadávání veřejných zakázek v obci v souladu se zákonem a touto směrnicí je pověřen starosta obce. Ustanovení zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud jde o schvalovací procesy, tím nejsou dotčena.

II.

Výklad základních pojmů

(1) Předpokládaná hodnota zakázky a postup jejího stanovení jsou upraveny v ustanoveních    § 24 - § 28 zákona.

(2) Dodavatelem pro účely této směrnice je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, kterého obec/město vyzvala/o k účasti na podání nabídky o přidělení zakázky malého rozsahu (dále jen „zakázky“) v souladu s touto směrnicí.

(3) Uchazečem je dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku s cílem získat danou zakázku.

(4) Vítězným uchazečem je uchazeč, jehož nabídka byla v souladu s touto směrnicí vyhodnocena jako nejvýhodnější; s tímto dodavatelem se uzavírá následně písemná smlouva. Smlouva muže být nahrazena kvalifikovanou objednávkou se specifikací předmětu, ceny, lhůty a záručních či jiných požadovaných a v nabídce respektovaných či uvedených podmínek.

(5) Pojmy výše uvedené a ostatní použité ve směrnici jsou definovány v zákoně.

III.

Identifikace zakázky malého rozsahu

(1) Za zjištění a určení, že jde o zakázku malého rozsahu, odpovídá zadavatel, tj. obec Bořetín. To je při identifikaci, že jde o zakázku malého rozsahu, povinno postupovat                     v souladu se zákonem.

(2) Obec je rovněž povinna zdržet se zákonem zakázaného jednání, zejména nerozdělovat účelově veřejnou zakázku apod.

IV.

Rozhodnutí o způsobu zadání zakázky malého rozsahu

(1) Zakázky malého rozsahu nepodléhají zadávacímu režimu zákona, spočívají však na jeho základních výše uvedených zásadách.

(2) Zadavatel na počátku procesu zadání zakázky rozhodne tímto způsobem:

 1. a) O jaký druh zakázky se jedná (zakázka malého rozsahu či jiná).
 2. b) V případě zjištění, že jde o zakázku malého rozsahu, rozhodne, zda bude postupovat:
 • podle pravidel zákona pro podlimitní zakázku, tj. dobrovolně,
 • podle této schválené směrnice.

V případě, že nebude rozhodnuto, postupuje se u zakázek malého rozsahu přednostně dle této směrnice.

V.

Zakázky malého rozsahu se dle této směrnice třídí do těchto kategorií dle jejich předpokládané hodnoty určené dle § 16 zákona:

Kategorie 1

 1. a) Zakázky na stavební práce do 50.000 Kč bez DPH.
 2. b) Zakázky na dodávky nebo služby do 30.000 Kč bez DPH.

Kategorie 2

 1. a) Zakázky na stavební práce do 350.000 Kč bez DPH.
 2. b) Zakázky na dodávky nebo služby do 200.000 Kč bez DPH.

Kategorie 3

 1. a) Zakázky na stavební práce do 2.000.000 Kč bez DPH.
 2. b) Zakázky na dodávky nebo služby do 1.000.000 Kč bez DPH.

Kategorie 4

 1. a) Zakázky na stavební práce do 6.000.000 Kč bez DPH.
 2. b) Zakázky na dodávky nebo služby do 2.000.000 Kč bez DPH.

VI.

Závazná pravidla pro zadání zakázky malého rozsahu kategorie 1:

(1) Veřejné zakázky kategorie 1 je možné zadat přímo, tzv. z volné ruky, tj. uzavřením smlouvy s dodavatelem nebo formou přímého nákupu, nebude-li stanoveno jinak vnějším vlivem (např. podmínkami poskytovatele dotace apod.). Starosta příp. jím pověřená osoba může zakázku této kategorie zadat přímo bez výběrového řízení, nebo může vyžádat více nabídek a z nich učinit výběr.

(2) O zadání veřejných zakázek malého rozsahu kategorie 1 rozhoduje starosta, pokud k jeho žádosti o této zakázce nerozhodne zastupitelstvo obce.

(3) Po učinění rozhodnutí realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie 1 postupuje v realizaci zakázky dále sám starosta příp. jím pověřená osoba, a to i bez vědomí zastupitelstva veřejného zadavatele.

(4) Při zadání zakázky konkrétnímu subjektu postupuje starosta příp. jím pověřená osoba dle svého nejlepšího přesvědčení v zájmu obce, vycházeje přitom ze svých předchozích osobních znalostí a zkušeností, a to jak místních, tak věcných a časových.

(5) O výběru dodavatele a parametrech zakázky rozhoduje starosta, který s dodavatelem uzavírá jménem veřejného zadavatele smlouvu a o výběru dodavatele podá zprávu zastupitelstvu veřejného zadavatele, které ji vezme na vědomí.

(6) Zadána v této kategorii může být pouze zakázka malého rozsahu, jejíž financování je kryto rozpočtovými možnostmi obce nebo jiným způsobem ( např. dotací ).

VII.

Závazná pravidla pro zadání zakázky malého rozsahu kategorie 2:

(1) Veřejné zakázky kategorie 2 není možné zadat přímo, tzv. z volné ruky.

(2) O zadání veřejných zakázek malého rozsahu kategorie 2 a parametrech zakázky rozhoduje zastupitelstvo obce.

(3) Po učinění rozhodnutí realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie 2 postupuje v realizaci zakázky dále sám starosta příp. jím pověřená osoba, a to při přiměřeném informování zastupitelstva veřejného zadavatele.

(4) Zadavatel za účelem získání dodavatele vyzve uzavřenou výzvou písemně (dopisem, elektronickou formou) minimálně dva dodavatele k předložení nabídky na realizaci zakázky, včetně návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno jinak (postačující kvalifikovaná objednávka). Současně může zadavatel zveřejnit výzvu jiným vhodným způsobem, např. na webu obce a její úřední desce, aby mohli předložit nabídku i jiní dodavatelé.

(5) Termín na předložení nabídky musí být minimálně 10 dnů.

(6) Výzva k předložení nabídky musí obsahovat minimálně:

 1. a) Specifikaci zakázky podle jejího charakteru (věcná, časová, jiná charakteristika).
 2. b) Požadavek na specifikaci ceny bez DPH a s DPH, a je-li to vhodné a účelné, cenu formou položkového rozpočtu.
 3. c) Požadavek na předložení návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno pro danou zakázku jinak.
 4. d) Termín a místo pro podání nabídky.
 5. e) Kritéria pro hodnocení nabídek; základním kritériem bude cena, není-li s ohledem na specifičnost zakázky zvolena metoda dílčích hodnotících kritérií. Tato dílčí hodnotící kritéria pak musí být přesně stanovena s uvedením váhy, jaká je jí zadavatelem přiřazena, a to v %. Stanovená kritéria nesmí být diskriminační a nepřiměřeně omezující soutěž dodavatelů.
 6. f) Údaje o tom, že se jedná o zakázku malého rozsahu, která nepodléhá zadávacímu řízení podle zákona, ale pouze jeho zásadám, a že se zadání řídí touto směrnicí
 7. g) Sdělení, že zadavatel může zrušit zadání veřejné zakázky i bez udání důvodu.

Doložení zaslání nabídky může být nahrazeno potvrzením dodavatele, že takovou nabídku obdržel.

(7) O výběru dodavatele rozhoduje zastupitelstvo obce. Poté starosta s dodavatelem uzavírá jménem veřejného zadavatele smlouvu.

(8) Zadána v této kategorii může být pouze zakázka malého rozsahu, jejíž financování je kryto schváleným rozpočtem obce nebo jinak ( např. dotací ).

VIII.

Závazná pravidla pro zadání zakázky malého rozsahu kategorie 3:

(1) Veřejné zakázky kategorie 3 není možné zadat přímo, tzv. z volné ruky.

(2) O zadání veřejných zakázek malého rozsahu kategorie 3 a parametrech zakázky rozhoduje zastupitelstvo obce.

(3) Po učinění rozhodnutí realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie 3 postupuje v realizaci zakázky dále sám starosta příp. jím pověřená osoba, a to při přiměřeném informování zastupitelstva veřejného zadavatele.

(4) Zadavatel za účelem získání dodavatele vyzve uzavřenou výzvou písemně (dopisem, elektronickou formou) minimálně tři dodavatele k předložení nabídky na realizaci zakázky, včetně návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno jinak (postačující kvalifikovaná objednávka). Současně může zadavatel zveřejnit výzvu jiným vhodným způsobem, např. na webu obce a její úřední desce, aby mohli předložit nabídku i jiní dodavatelé.

(5) Termín na předložení nabídky musí být minimálně 20 dnů.

(6) Výzva k předložení nabídky musí obsahovat minimálně:

 1. a) Specifikaci zakázky podle jejího charakteru (věcná, časová, jiná charakteristika).
 2. b) Požadavek na specifikaci ceny bez DPH a s DPH, a to formou položkového rozpočtu.
 3. c) Požadavek na předložení návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno pro danou zakázku jinak.
 4. d) Termín a místo pro podání nabídky.
 5. e) Kritéria pro hodnocení nabídek; základním kritériem bude cena, není-li s ohledem na specifičnost zakázky zvolena metoda dílčích hodnotících kritérií. Tato dílčí hodnotící kritéria pak musí být přesně stanovena s uvedením váhy, jaká je jí zadavatelem přiřazena, a to v %. Stanovená kritéria nesmí být diskriminační a nepřiměřeně omezující soutěž dodavatelů.
 6. f) Údaje o tom, že se jedná o zakázku malého rozsahu, která nepodléhá zadávacímu řízení podle zákona, ale pouze jeho zásadám, a že se zadání řídí touto směrnicí
 7. g) Sdělení, že zadavatel může zrušit zadání veřejné zakázky i bez udání důvodu.
 8. h) Požadavek na prokázání oprávnění k podnikání v příslušném oboru (fotokopií originálu s čestným prohlášením, že oprávnění je ke dni podání nabídky platné).
 9. ch) Upozornění na nutnost podat nabídku v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA“.

(7) O výběru dodavatele rozhoduje zastupitelstvo obce. Poté starosta s dodavatelem uzavírá jménem veřejného zadavatele smlouvu.

(8) Zadána v této kategorii může být pouze zakázka malého rozsahu, jejíž financování je kryto schváleným rozpočtem obce nebo jinak ( např. dotací ).

IX.

Závazná pravidla pro zadání zakázky malého rozsahu kategorie 4:

(1) Veřejné zakázky kategorie 4 není možné zadat přímo, tzv. z volné ruky.

(2) O zadání veřejných zakázek malého rozsahu kategorie 4 a parametrech zakázky rozhoduje zastupitelstvo obce.

(3) Po učinění rozhodnutí realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie 4 postupuje v realizaci zakázky dále sám starosta příp. jím pověřená osoba, a to při přiměřeném informování zastupitelstva veřejného zadavatele.

(4) Zadavatel za účelem získání dodavatele vyzve otevřenou výzvou písemně (dopisem, elektronickou formou) minimálně tři dodavatele k předložení nabídky na realizaci zakázky, včetně návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno jinak (postačující kvalifikovaná objednávka). Současně musí zadavatel zveřejnit výzvu jiným vhodným způsobem, např. na webu obce a její úřední desce, aby mohli předložit nabídku i jiní dodavatelé.

(5) Termín na předložení nabídky musí být minimálně 30 dnů.

(6) Výzva k předložení nabídky musí obsahovat minimálně:

 1. a) Specifikaci zakázky podle jejího charakteru (věcná, časová, jiná charakteristika).
 2. b) Požadavek na specifikaci ceny bez DPH a s DPH, a to formou položkového rozpočtu.
 3. c) Požadavek na předložení návrhu příslušné smlouvy.
 4. d) Termín a místo pro podání nabídky.
 5. e) Kritéria pro hodnocení nabídek; základním kritériem bude cena, není-li s ohledem na specifičnost zakázky zvolena metoda dílčích hodnotících kritérií. Tato dílčí hodnotící kritéria pak musí být přesně stanovena s uvedením váhy, jaká je jí zadavatelem přiřazena, a to v %. Stanovená kritéria nesmí být diskriminační a nepřiměřeně omezující soutěž dodavatelů.
 6. f) Údaje o tom, že se jedná o zakázku malého rozsahu, která nepodléhá zadávacímu řízení podle zákona, ale pouze jeho zásadám, a že se zadání řídí touto směrnicí
 7. g) Sdělení, že zadavatel může zrušit zadání veřejné zakázky i bez udání důvodu.
 8. h) Požadavek na prokázání oprávnění k podnikání v příslušném oboru (fotokopií originálu s čestným prohlášením, že oprávnění je ke dni podání nabídky platné).
 9. ch) Upozornění na nutnost podat nabídku v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA“.

(7) Otevírání obálek a hodnocení nabídek provádí nejméně pětičlenná komise jmenovaná zastupitelstvem obce, která současně jmenuje jejího předsedu. Vyžaduje-li to povaha zakázky, musí být jeden člen této komise odborník. Členem komise musí být alespoň 4 členové zastupitelstva  obce.

(8) Člen komise nesmí být ve vztahu k zakázce podjatý; případnou podjatost je povinen nahlásit před aktem hodnocení a musí být nahrazen jiným členem komise (náhradníkem).

(9) O otevírání obálek a hodnocení nabídek se sepisuje písemný protokol, který podepisují všichni členové komise. Protokol obsahuje:

 1. a) Jména členů hodnotící komise s uvedením „zástupce zadavatele“, „odborník“, „člen“.
 2. b) Seznam vyzvaných dodavatelů.
 3. c) Seznam obdržených nabídek.
 4. d) Seznam vyřazených nabídek a důvody vyřazení.
 5. e) Hodnocení.
 6. f) Výběr nejvhodnější nabídky a odůvodnění tohoto výběru.

V případě, že je v nabídce obsažena mimořádně nízká cena ( tj. více jak 20% pod průměrnou obvyklou cenu v daném čase a místě ), je komise oprávněna požádat uchazeče o odůvodnění takto nízké ceny, a v případě, že jí tato nízká cena nebude spolehlivě vysvětlena, je komise oprávněna nabídku vyřadit.

Poté starosta s dodavatelem uzavírá jménem veřejného zadavatele smlouvu.

(10) Zadána v této kategorii může být pouze zakázka malého rozsahu, jejíž financování je kryto schváleným rozpočtem obce nebo jinak ( např. dotací ).

(11) O návrhu komise uzavřít smluvní vztah s vybraným uchazečem rozhoduje zadavatel, a to zastupitelstvo obce formou usnesení na základě protokolu komise, který je jí předložen na jeho zasedání.

(12) Zastupitelstvo obce není vázáno doporučením komise, avšak pokud rozhodne jinak, musí toto své rozhodnutí odůvodnit v souladu se zásadami, na kterých spočívá zákon.

(13) Každý uchazeč musí být po rozhodnutí zastupitelstva obce o výsledku zadávacího řízení podle této směrnice písemně informován.

X.

Zvláštní způsoby zadávání zakázek:

X.a

Expertní zakázky

(1) Veřejné zakázky malého rozsahu spočívající v expertním posouzení, konzultování, vypracování posudků, specializovaných studií, projektů apod. mohou být v případech hodných zvláštního zřetele zadány v rozsahu zakázky kategorie 2  a 3 přímo předem určenému dodavateli. Důvodem řadícím se mezi hodné zvláštního zřetele může být například

obsahová návaznost plnění na předchozí práce realizované stejným dodavatelem, kdy tento disponuje znalostí problematiky; nebo jedinečnost plnění spočívající v mimořádné odbornosti a specializaci dodavatele, či přímé zadání tam, kde by jiný způsob výběru dodavatele zakázky malého rozsahu mohl ohrozit současné či budoucí zájmy zadavatele z hlediska běhu lhůt, kvality zpracování nebo z jiných konkrétních důvodů.

X.b

Přímé zadání zakázky

(1) Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby či stavební práce, které nejsou zároveň expertními zakázkami dle čl. X.a ani zakázky kategorie 1 a 4 lze ve výjimečných případech zadat přímo určenému dodavateli bez postupu dle příslušných článků této směrnice. Za výjimečné případy se považují např. situace, kdy by jiný způsob zadání byl nevýhodný a nehospodárný z důvodu časových, cenových, kvality dodávky, nebo nadbytečný s ohledem na dosavadní zkušenosti zadavatele apod.

(2) O přímém zadání veřejné zakázky dle čl. X.b odst. 1 rozhoduje zastupitelstvo obce s náležitým odůvodněním ve smyslu výše uvedeném.

XI.

Hodnocení nabídek

(1) Zadavatel hodnotí nabídky podle jím stanovených kritérií.

(2) K nabídkám, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě, se nepřihlíží a jsou z hodnocení vyřazeny, stejně jako nabídky došlé po uplynutí lhůty k podání nabídek.

 

XII.

Realizace zakázky

(1) Veřejná zakázka realizovaná na základě zadání dle této směrnice musí být realizována na základě písemného smluvního vztahu (objednávka, smlouva) vyjma zakázek kategorie 1.

(2) Smluvní dokumenty podepisuje starosta obce na základě svého zákonného zmocnění, popř. osoba jím pověřená.

(3) Za uvolňování finančních prostředků ( platby faktur, popř. přímého nákupu, a to včetně záloh ) za převzetí předmětu zakázky, za kvalitu, popř. uplatňování odpovědnosti za vady, úplnost, škody a jiné nároky obce, administrativní zajištění zakázky je odpovědný starosta obce u zakázky kategorie 1 a u dalších kategorií rozhoduje a odpovídá zastupitelstvo obce, které může pověřit starostu obce.

(4) Tam, kde je v této směrnici uvedeno, že rozhoduje zadavatel, rozhoduje zastupitelstvo obce a u zakázky kategorie 1 starosta obce.

XIII.

Zrušení zakázky

Zadavatel může zrušit kdykoli zadávací proces zakázky malého rozsahu a vždy písemnou formou.

XIV.

Kontrola postupu zadavatele a archivace

(1) Archivace dokumentů se řídí platnými právními předpisy.

(2) Z procesu zadání zakázky malého rozsahu se uchovávají tyto listiny:

 1. a) Text výzvy dodavatelům u zakázek kategorie 2-4.
 2. b) Seznam dodavatelů, kterým byl text výzvy zaslán u zakázek kategorie 2-4.
 3. c) Uvedení další formy zveřejnění u zakázek kategorie 2-4.
 4. d) Nabídky podané uchazeči u zakázek kategorie 2-4.
 5. e) Protokol o otevření obálek a hodnocení u zakázek kategorie 4.
 6. f) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky u zakázek kategorie 2-4.
 7. g) Uzavřená smlouva včetně případných dodatků, popř. akceptovaná objednávka u zakázek kategorie 2-4.
 8. h) Další podstatné dokumenty, související se zakázkou, o kterých zadavatel rozhodne, že se zachovají.

XV.

Informace

Pokud hodnota plnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu převýší 500.000 Kč bez DPH, je zadavatel povinen zveřejnit ji na svém profilu, včetně všech dodatků a příloh. Smlouvy, u nichž je hodnota plnění nižší, ale přesahuje 50.000 Kč lze v případě, že jsou splněny podmínky podle zákona o registru smluv (mj. jednou ze stran smlouvy je povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím), nalézt také v registru smluv

XVI.

Kontrola

Možnosti kontroly plnění směrnice jsou dány zákonem č.: 320/2001, 250/2000, 420/2004, 128/2000 Sb., pravomoc ÚOHS je vyloučena.

XVII.

Závěrečná a společná ustanovení

(1) V případě nutnosti (zejména časové hledisko) je zadavatel oprávněn rozhodnout o zadání zakázky malého rozsahu přímo, a to tehdy, hrozí-li přímá škoda v případě nezadání, a jde-li o věc veřejného zájmu, která nesnese odkladu, nebo je-li nebezpečí jiného prodlení, které by veřejný zájem mohlo narušit či ohrozit. Odůvodnění postupu mimo režim této směrnice je zadavatel povinen ve svém usnesení odůvodnit.

(2) Tato směrnice je platná a účinná dnem jejího schválení zastupitelstvem obce.

(3) Tuto směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne 4.4.2019.

(4) Její text se ode dne její platnosti a účinnosti dnem 1.5.2019 zveřejňuje v plném znění trvale na webových stránkách obce.

 

Jan Cimbůrek                   Zdeněk Danda

starosta obce                     místostarosta obce

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT