Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 3.5.2019, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno v 17:00 hodin starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 27.4.2019 do dne konání zasedání.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva): Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Stanislav Štrouf, Stanislav Koukal, Pavel Koukal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnáše­níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny.

 

 1. Schvaluje se a vydává obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech a související věci. Bude vyhlášena a tedy vyvěšena po dobu 15 dnů dle § 12 odst. 1 zákona o obcích a zaslána ke kontrole Ministerstvu vnitra dle § 12 odst. 6 zákona o obcích. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyhláška byla projednána a zastupitelstvem schválena ve znění zaslaném zastupitelům před konáním zasedání a vyvěšeném následně na úřední desce. Pro informaci: Dle kontroly MVČR byl v předchozí vyhlášce ( a ve všech předchozích vyhláškách tohoto typu ) chybně vypočítán poplatek nikoli ze skutečných nákladů za uplynulý rok, ale chybně na základě údaje zálohy na jednoho obyvatele od SOMPO a.s.. Celková výše poplatku 481,-Kč na letošní rok však zůstává stejná.

 

 1. Schvaluje se a vydává obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/12/2017 o místním poplatku za odběr pitné vody. Bude vyhlášena a tedy vyvěšena po dobu 15 dnů dle § 12 odst. 1 zákona o obcích a zaslána ke kontrole Ministerstvu vnitra dle § 12 odst. 6 zákona o obcích. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyhláška byla projednána a zastupitelstvem schválena ve znění zaslaném zastupitelům před konáním zasedání a vyvěšeném následně na úřední desce.

Pro informaci: Místní poplatek za odběr pitné vody dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích neexistuje. MVČR při provedení kontroly požadovalo vyhlášku zrušit. O výši vodného se rozhoduje usnesením zastupitelstva, viz níže usnesení č. 3.

 

 1. Schvaluje se výše vodného na rok 2019 dle § 8 odst. 13, § 20 zákona o vodovodech a kanalizacích na částku 25,-Kč za m3 spotřebované vody. Fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci, se poskytuje úleva z výše uvedeného vodného ve výši 15,-Kč za m3 spotřebované vody do limitu 40 m3 spotřebované vody na osobu a kalendářní rok 2019, tj. za tento objem spotřeby zaplatí 10,-Kč za m3. Podklady pro výpočet vodného byly zveřejněny na úřední desce dle § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

 1. Schvaluje se rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění zveřejněném na úřední desce.

Pro informaci: Jde o přesun nečekaných výdajů a příjmů do správných účtů neboť vybočují ze schváleného rozpočtu svou výší, účelem nebo druhem.

 

 1. Starosta obce se pověřuje k provádění a schvalování rozpočtových opatření § 102 odst. 2 písm. a), odst. 4 zákona o obcích v jakémkoliv rozsahu.

 

 1. Schvaluje se střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2022 dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb.. Do střednědobého výhledu rozpočtu obce Bořetín na rok 2020-2022 lze ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. nahlédnout v jeho listinné podobě na úřední desce před obecním úřadem a v elektronické podobě na www.boretin.cz. Je již podrobně členěn a do jeho podrobného členění lze nahlédnout v listinné i elektronické podobě na úředních hodinách na obecním úřadu. 

Pro informaci: Jde o formalitu, kterou ukládá obcím zákon o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.

 

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a také schvaluje odměnu pro Jana Hálu ve výši 2.000,-Kč čistého a Zdeňka Dandu ve výši 2.000,-Kč čistého, kterou jim přiznal starosta obce za opravu hráze koupaliště v březnu 2019 a dále schvaluje uzavření příslušných dohod o provedení práce za tímto účelem.

 

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výdajích na MDŽ: 1.500,-Kč hudba, 11.970,-Kč občerstvení, 2.000,-Kč odměny za přípravu členkám kulturního výboru, dále výdaje za květiny a materiál a schvaluje tyto výdaje.

 

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a také schvaluje odměnu pro Irenu Dandovou ve výši 1.000,-Kč čistého a Moniku Hálovou ve výši 1.000,-Kč čistého, kterou jim přiznal starosta obce za přípravu MDŽ v dubnu 2019.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu kulturní akce 30.4.2019 – „čarodějnice“ a předpokládanou výši výdajů, která bude na příštím zasedání upřesněna.

 

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a také schvaluje odměnu pro Irenu Dandovou ve výši 1.000,-Kč čistého a Moniku Hálovou ve výši 1.000,-Kč čistého, kterou jim přiznal starosta obce za přípravu kulturní akce „čarodějnice“ v dubnu 2019.

 

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přípravách na akci „Setkání seniorů“ 25.5.2019 od 15:00 v novém hostinci a schválilo pravidlo, že na akci budou pozvány osoby trvale hlášené v obci a místní chalupářky a chalupáři ve věku 60 let a výše.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o podání žádosti o dotaci na pořízení elektrocentrály, podporu pro venkovskou prodejnu, zřízení nových webových stránek obce. Podání těchto žádostí již bylo dříve zastupitelstvem schváleno.

 

 1. Bylo rozhodnuto o možnosti skládkování biologicky rozložitelného odpadu – pouze však větví - pod hráz koupaliště u parkoviště pro občany obce a vlastníky nemovitostí v obci na pozemku parc.č. 893/3. Nelze zde odložit nic jiného, zejména ne pařezy a objemný odpad. Pouze za přítomnosti pana Kůrky, jehož telefon je zveřejněn na úřední desce a který má na starosti provoz sběrného dvora.

Pro informaci: Větve se vedle sběrného dvora nevejdou. U parkoviště pod koupalištěm je možno s nimi lépe manipulovat.

 

 1. Schvaluje se prodej cca ¾ prm olšového dřeva Pavlu Horákovi za 250,-Kč, dřevo je uskladněno na obecním pozemku pod chalupou Severina Vosola.

 

 1. Schvaluje se prodej polomu ( cca 15 stromů u potoka ) Na Losech Pavlu Janotovi za 6.000,-Kč. Podmínkou prodeje je provedení úklidu větví a stažení polomu z jiných než obecních pozemků.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Jiřího Vrzala o odstraňování kalamity v obecních lesích. Jaroslav Čamra je pracovně přetížen, protože kalamita je všude. Nějaké práce provedl v Mostkách, na další je nutno čekat, neví se vůbec jak dlouho. Jediná aktuální reálná možnost je samostatná těžba palivového dřeva ze strany zájemců o těžbu a provedení asanace prostřednictvím obecního pracovníka.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření pracovní smlouvy s Michalem Moravcem a výši dotace na jeho pracovní místo 15.000,-Kč měsíčně ze strany Úřadu práce. Vše bylo již dříve schváleno.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí situaci Jindřicha Petrů, který bude zaměstnán v Mnichu na dotovaném pracovním místě, kam byl přidělen Úřadem práce. Dále vzalo na vědomí zásadu, že o všech pracovněprávních vztazích obce se všemi pracovníky je nutno podávat občanům obce pravdivé a úplné informace.

 

 1. Schvaluje se prodej 3 starých tiskáren na obecním úřadu za tržní cenu s příslušenstvím a nákup 1 použité vícelúčelové barevné laserové použité A3 kopírky a tiskárny s oboustranným tiskem a skenováním za tržní cenu.

 

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí výši nákladů 1.210,-Kč na výrobu 87 ks obecního zpravodaje v profesionální tiskárně a také ji schválilo.

Pro informaci: Jde o přátelskou cenu na základě osobních kontaktů, tržní cena je násobně vyšší.

 

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí pronájem 2 ks kontejnerů na tříděný odpad – papír a plast a výši pronájmu 390,-Kč/měsíc a také tyto skutečnosti schválilo.

 

 1. Schvaluje se úprava prostranství před obecní kapličkou v tom smyslu, že budou odstraněny 2 thúje, které ji nyní zčásti zakrývají, bude vydlážděna kameny cesta od dveří k silnici kolem křížku, který stojí před kapličkou, brigádně osazeny kolem květiny a menší keře a 1 malý stromek.

 

 1. Schvaluje se možnost dodání dřeva z obecních lesů pro starší a zdravotně postižené občany a obyvatele obce. Cena a konkrétní podmínky budou stanoveny na základě postupu prací v lese, tj. zda bude k dispozici obecní pracovník.

 

 1. Schvaluje se tento obsah stanoviska pro Mašek elektro s.r.o. ve věci územního řízení ve věci stavební akce Bořetín – NN, TS, VN – zahuštění TS ( – jde o posílení napětí v horní části obce, kde je často podpětí ): Obec nemá námitek proti provedení stavby na navrhovaných obecních pozemcích. Co se týče koridoru pro tuto veřejně prospěšnou stavbu, který je obsažen v platném a schváleném územním plánu – je tento koridor z části nesmyslný a zakreslený zpracovatelem územního plánu v rozporu s oprávněnými zájmy některých vlastníků pozemků. Bude navržena trasa jiná a související změna územního plánu.

 

 1. Schvaluje se, že sušák na hadice, pokud se bude dělat v původně navrhované podobě 2 stožárů o výši 12m s jezdcem na kliku, bude umístěn vzadu u tréninkové louky u potoka za parkem na pozemku parc.č. 133/20 dle schválení SDH Bořetín na schůzi dne 30.4.2019. Byl však navržen jiný způsob sušáku, který se bude dále projednávat, ke schválení výstavby původní varianty tudíž nedošlo.

 

 1. Schvaluje se pro účely podání žádosti o dotaci z Programu obnova venkova Vysočina, že další přístřešek na kontejnery na tříděný odpad a jeho umístění se bude řešit, pokud budou na jeho postavení prostředky dle výše rozpočtu na hlavní akci – Rozšíření a úpravy plochy na kontejnery na tříděný odpad na návsi.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o drobných opravách obecního majetku a o provedení práce plošinou pana Valáška – pokácení olše v parku nakloněné nad vedením a čištění okapů na škole.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přípravách pouti dne 15-16.6.2019. Bude divadlo, turnaj volejbal, taneční zábava Lukáš Chaloupek, pouťové atrakce – střelnice, Orient expres, skluzavka, dále zmrzlina, cukrová vata, trampolína, loďky, skákací hrad eon, kolonožky a další.

 

Další body se nestihly projednat.

Termín dalšího zasedání zastupitelstva byl dohodnut na pátek 7.6.2019 od 17:00.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 11.5.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 12.5.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 12.5.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 12.5.2019:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT