Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

images/Zakladatelsk_smlouvy_stanovy_dodatky_1_2_zmna_statutra24052018.pdf

 

Dodatek č. 3 stanov dobrovolného svazku  Nová Lípa 

 

 

Na základě rozhodnutí Shromáždění starostů ze dne 21.6.2018 se navrhuje

 

zrušení přílohy č. 1 a 2 výše uvedených stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa

a

nahrazení níže uvedenou Přílohou č. 1 a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Častrově dne 21.6.2018

 

 

 

 

Ing. Jana Houšková

Předsedkyně DSO Nová Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa

 

 Seznam členů

Obec č. 1: Obec Křeč, se sídlem Křeč 95, 394 95 Křeč, IČO: 00248479

Obec č. 2: Město Černovice, se sídlem Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice, IČO: 00248037

Obec č. 3: Obec Hojovice, se sídlem Hojovice 80, 395 01 Pacov, IČO: 00583430

Obec č. 4: Obec Mnich, se sídlem Mnich 145, 394 92 Mnich, IČO: 002486651

Obec č. 5: Obec Bohdalín, se sídlem Bohdalín 83, 394 91 Bohdalín, IČO: 00515981

Obec č. 6: Obec Včelnička, se sídlem Včelnička 67, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 00515981

Obec č. 7: Město Kamenice nad Lipou, se sídlem nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380

Obec č. 8: Obec Rodinov, se sídlem Rodinov 46, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 00511200

Obec č. 9: Obec Lhota-Vlasenice, se sídlem Vlasenice 18, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 00584088

Obec č. 10: Obec Častrov, se sídlem Častrov 105, 394 63 Častrov, IČO: 00247987

Obec č. 11: Obec Stojčín, se sídlem Stojčín 22, 394 68 Žirovnice, IČO: 00583545

Obec č. 12: Město Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO: 00248843

Obec č. 13: Obec Horní Ves, se sídlem Horní Ves 88, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00476447

Obec č. 14: Obec Veselá, se sídlem Veselá 31, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 00249327

Obec č. 15: Městys Božejov, se sídlem Božejov 111, 394 61 Božejov, IČO: 00247855

Obec č. 16: Obec Střítež, se sídlem Střítež 39, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00511510

Obec č. 17: Obec Ústrašín, se sídlem Ústrašín 3, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00511269

Obec č. 18: Městys Nová Cerekev, se sídlem Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev, IČO: 00248720

Obec č. 19: Obec Moraveč, se sídlem Moraveč 110, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00248673

Obec č. 20: Obec Leskovice, se sídlem Leskovice 51, 394 14 Pelhřimov, IČO: 00248509

Obec č. 21: Obec Bělá, se sídlem Bělá 34, 394 14 Pelhřimov, IČO: 00512249

Obec č. 22: Obec Žirovnice, se sídlem Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Pelhřimov, IČO: 00249505

Obec č. 23: Obec Mezná, se sídlem Mezná č.p. 40, 393 01 Pelhřimov, IČO: 47248955

Obec č. 24: Obec Polesí, se sídlem Polesí 23, 396 64 Počátky, IČO: 00583529,

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa

 

 

V souladu se Stanovami dobrovolného svazku obcí Nová Lípa se vstupní členský příspěvek pro jednotlivé obce stanovuje podle počtu obyvatel k 1.1.2015 následovně:

 

1.       1 - 350 obyvatel:

1 000 Kč

 

 

2.       351 - 600 obyvatel:

3 000 Kč

 

 

3.       601 - 1000 obyvatel:

5 000 Kč

 

 

4.       1001 - 1500 obyvatel:

7 000 Kč

 

 

5.       nad 1500 obyvatel:

10 000 Kč

 

       

 

Dodatek č. 4 stanov dobrovolného svazku Nová Lípa

 

Na základě rozhodnutí Shromáždění starostů ze dne 21.6.2018 se navrhuje rozšíření článku III. stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa o bod 7.

 

Nové znění článku III.

III.      Předmět činnosti svazku

 1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon aktivit směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích, a případně dalších právních předpisů.
 2. Svazek vyvíjí svou činnost v návaznosti na region, který je vymezen katastrálním územím členských obcí ("zájmové území"), ale činnost svazku může tento region přesáhnout.
 3. Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
 4. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu se strategií a akčním plánem svazku – tím zůstává nedotčena.
 5. Svazek může spolupracovat s dalšími osobami, včetně zahraničních, které pomáhají zabezpečovat jeho cíle.
 6. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
 7. Svazek zajišťuje členským obcím výkon Pověřence pro ochranu osobních údajů a související úkony s GDPR.

 

 

 

 

 

 

V Častrově dne 23.6.2018

 

Ing. Jana Houšková

Předsedkyně DSO Nová Lípa

 

Na základě změny zákona o obcích, kterým se mění způsob přijímání nových členů,

navrhuji k projednání Shromážděním starostů Nová Lípa dne 13.12.2018

Dodatek č. 5 stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa,

kterým se doplňuje článek VIII., odst. 10 stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa,

o způsob schválení změny stanov:

 

K platnému usnesení o změně stanov je potřeba dvoutřetinové většiny všech hlasů členských obcí

Nové znění článku VIII.

VIII.  Shromáždění starostů

 1. Shromáždění starostů je nejvyšším orgánem svazku. Právo účastnit se shromáždění starostů a rozhodovat o záležitostech spadajících do její působnosti mají všechny členské obce svazku.
 2. Na zasedáních shromáždění starostů zastupuje členskou obec starosta nebo místostarosta, nebo pověřený zastupitel na základě ověřené plné moci. Každý člen má na zasedáních shromáždění starostů jednoho zástupce.
 3. Do působnosti shromáždění starostů patří zejména:
  1. schvalování stanov svazku a jejich změn,
  2. schvalování strategického a akčního plánu svazku
  3. schvalování výroční zprávy, rozpočtu, závěrečného účtu a účetní závěrky svazku,
  4. v oblasti školství rozhodování o zřízení příspěvkových organizací a školských právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení; schvalování jejich zřizovací listiny,
  5. rozhodování o zřízení peněžních fondů a stanovení pravidel jejich čerpání,
  6. rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty svazku,
  7. volba předsedy, místopředsedů a jejich odvolání z funkce,
  8. rozhodování o zřizování a rušení komisí jako poradních orgánů, volba předsedů a dalších členů jednotlivých komisí a jejich odvolávání z funkce,
  9. rozhodování o založení nebo rušení právnických osob,
  10. rozhodování o účasti svazku v již založených právnických osobách,
  11. rozhodování o přijetí a vyloučení členů svazku,
  12. rozhodování o sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení svazku,
  13. rozhodování o výši a termínu splatnosti členských příspěvků,
  14. schvalování právních jednání svazku, jejichž předmětem je hodnota převyšující 500.000 Kč, s výjimkou jednání pracovněprávních a ve věcech přijímání dotací, jsou-li v souladu s akčním plánem svazku,
  15. rozhodování o nabytí a převodu nemovitostí,
  16. rozhodování o uložení úkolů jednotlivým orgánům svazku,
  17. rozhodování o dalších záležitostech svazku, které si shromáždění starostů vyhradí
  18. jmenování likvidátora
  19. stanovení výše odměny likvidátora a způsob její výplaty
 4. Shromáždění starostů se schází podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Zasedání shromáždění starostů svolává a zpravidla řídí předseda. Pozvánka na zasedání shromáždění starostů spolu s programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům svazku minimálně 10 dní před konáním zasedání. Nejpozději ve stejné lhůtě předseda zveřejní pozvánku na zasedání shromáždění starostů na internetových stránkách svazku.
 5. Předseda je povinen svolat zasedání shromáždění starostů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazku nebo některý místopředseda, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu byla taková žádost doručena. Nesvolá-li předseda zasedání shromáždění starostů v této lhůtě, učiní tak do 7 dnů místopředseda, popřípadě jiný člen shromáždění starostů, a to na náklady svazku.
 6. Zasedání shromáždění starostů svazku je veřejné. Členové svazku informují veřejnost o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání shromáždění starostů alespoň 7 dní před zasedáním shromáždění starostů způsobem v místě obvyklým.
 7. Návrh programu jednání shromáždění starostů zpracovává a shromáždění starostů předkládá předseda nebo místopředseda svazku.
 8. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání shromáždění starostů mají jednotliví členové a orgány svazku.
 9. Shromáždění starostů je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku.
 10. K platnému usnesení shromáždění starostů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů svazku. K platnému usnesení o změně stanov je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech hlasů členských obcí.
 11. Není-li shromáždění starostů usnášeníschopné, ukončí předseda zasedání shromáždění starostů a pořídí o tom zápis. Předseda následně svolá náhradní shromáždění starostů se shodným programem, a to písemnou pozvánkou rozeslanou členům svazku nejpozději do 7 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění starostů. Náhradní shromáždění starostů se musí konat nejpozději do 14 dnů ode dne, na které bylo svoláno původní shromáždění starostů. Nesvolá-li náhradní shromáždění starostů předseda, je tak oprávněn učinit místopředseda anebo kterýkoli z členů svazku.
 12. Náhradní shromáždění starostů je usnášeníschopné kdykoliv, bez ohledu na počet zúčastněných členů svazku. K přijetí usnesení náhradním shromážděním starostů postačuje souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů svazku. Na zasedání náhradního shromáždění starostů nemůže být zařazen nový bod programu.
 13. O průběhu zasedání shromáždění starostů se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda a určení ověřovatelé. Ověřovatelé zápisu jsou voleni vždy na začátku zasedání shromáždění starostů, přičemž návrh na ověřovatele předkládá předseda. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů svazku, schválený pořad jednání shromáždění starostů, stručný průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 14. Zápis, který musí být pořízen do 10 dnů po skončení shromáždění starostů, musí být uložen k nahlédnutí veřejnosti v sídle svazku a v sídlech členů svazku; zároveň jej ředitel ve stejné lhůtě zveřejní na internetových stránkách svazku. Ředitel zápis také rozešle v elektronické podobě všem členům svazku.
 15. Člen, který se zúčastnil shromáždění starostů, může proti zápisu ze zasedání podat námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena svazku proti zápisu se rozhodne na nejbližším zasedání shromáždění starostů.

Shromáždění starostů může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu. 

 

 

 

V Častrově dne 23.11.2018

 

Ing. Jana Houšková

Předsedkyně DSO Nová Lípa

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT