Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 3.7.2019, od 17:30 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno v 17:30 hodin starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 27.6.2019 do dne konání zasedání.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva): Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Stanislav Koukal, Pavel Koukal, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnáše­níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zdeněk Danda předem omluvil nepřítomnost. Stanislav Štrouf předem omluvil nepřítomnost.

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu J.Vrzala o průběhu prací v obecních lesích. Probíhá těžba v Mostkách stran J.Čamry, není dosud hotovo. V Bukovci dokončil samotěžbu  M.Moravec. Jde o 18 prm paliva odprodaných obcí dle schválených cen za 1800,-Kč. Bude pokračovat úklid v Mostkách. Po zpracování paliva do délky 1m obecním pracovníkem bude určena jeho cena za prm.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu, že obecní majetek byl naposledy nově pojištěn v r. 2009 a že v současnosti již fungují i jiné druhy pojistek a jiné rozsahy pojistného krytí, např. při vodovodních škodách, apod.. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí, že z titulu svého rozhodování každý zastupitel nese odpovědnost za škodu způsobenou obci ve smyslu § 159 občz. a rozsah odpovědnosti není nijak omezen. Tuto odpovědnost je tedy nutno pojistit.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje záměr aktualizovat pojištění obecního majetku, tak aby odpovídalo současným standardům. Dále zastupitelstvo schvaluje záměr pojistit občanskoprávní a jinou odpovědnost zastupitelů při jejich činnosti.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu získání pověřence pro ochranu osobních údajů                   ( GDPR ) pro obec Bořetín prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Nová Lípa. Zpracování metodiky bude jednorázově stát 5.000,-Kč a úplata za zbytek roku 3.000,-Kč. Mělo by proběhnout do konce srpna 2019.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • zprávu o průběhu valné hromady SOMPO a.s. - usnesení z valné hromady bude zasláno zastupitelům na vědomí
 • zprávu o průběhu členské schůze Dobrovolného svazku obcí SOMPO – vstoupilo cca 80 obcí včetně Bořetína, v podstatě všichni akcionáři SOMPO, získání dotace na systém D2D ( popelnice na plast a papír u každého domu ) je pravděpodobné
 • zprávu o průběhu členské schůze DSO Nová Lípa – obec Bořetín přijata, jsou zde sdruženy všechny obce jižní části okresu Pelhřimov, je možno získat především správné informace k dobré správě obce a pomoc s vyřízením dotací, roční poplatek činí 3.000,-Kč.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o možnostech likvidace bioodpadu, kdy tento je nutno nějak v souladu se zákonem zlikvidovat. Pokud ho v místě nezkompostujeme, odveze ho SOMPO a.s. a tím zatížíme jeho hospodaření tak, že ohrozíme jeho existenci, přičemž jsme akcionářem. Dále musíme za takový svoz také platit vícenáklady. Nejvhodnějším řešením se jeví zřízení tzv. komunitního kompostování biodopadu v místě skládky bioodpadu.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje zřízení malého zařízení pro komunitní kompostování dle § 33b odst. 1 písm. a) zákona o odpadech na množství do 150 tun za rok na pozemku parc.č. 482/12 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. za účelem likvidace shromážděného bioodpadu.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrolách vody v obecním vodovodu, kdy hodnota železa přesahuje stanovený limit 0.2 mg/l a v jednom případě i posunutý mezní limit 0.5 mg/l po zdůvodnění geologickými vlastnostmi podloží. Filtr na železo byl v dubnu vyměněn ( náplň ). Netýká se zákalu, který má limit 5 ZF(n ). Záležitost dořeší zastupitel Zdeněk Danda včetně podání příslušných zpráv na KHS a jiným úřadům.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o opravách obecního majetku a jeho údržbě: pokračuje oprava obecní kapličky, staré hospody fasády, soklu, ostění, postupně se rozbil traktůrek, sekačka, oba dva křovinořezy, přičemž všechny tyto stroje opakovaně spravoval Milan Krátký nákladem 3t. Kč, přičemž obci byly ušetřeny náklady za drahý řemen z Mountfieldu na traktůrek 2500,-Kč – M.Krátký sehnal za 161,-Kč, křovinořezy jsou na hranici životnosti a především zatížení ( vzhledem k objemu zelených ploch a rychlosti růstu trávy ), protože zatížení mají jako profi stroje, ale jde o hobby strojky, pokračují nátěry laviček, terasy u hospody, úpravy povrchu u hasičské základny, rekonstrukce schodů do klubovny, pletí chodníků a záhonů, a především sečení a svážení trávy.

Dále je nyní v červenci stahován pravidelně žabinec z koupaliště, kde se vytvořil především díky nulovému přítoku v době sucha a vysokým teplotám, je nutno po sezoně kompletně zrevidovat a vyměnit prkýnka v kbelu a stáhnout bagrem drny z vnitřního svahu hráze a vyvápnit břehy.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o pracovním poměru dotovaného pracovníka Michala Moravce, výši mzdy, výši dotace, jeho uspokojivých pracovních výsledcích.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o nutnosti zhotovení průchodu na náves mezi hasičárnou a novou hospodou, protože po zhotovení ohrady na kontejnery se tam nebude možné dostat ani mezi kontejnery jako nyní. Byl předložen grafický návrh podoby schodů.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje záměr zhotovit schody na náves dle výše uvedeného nákresu, který bude zveřejněn na webu obce. Dále bylo schváleno umístění liniového šikmého sušáku na hasičské hadice vedle hasičské zbrojnice, jehož součástí budou i výše uvedené schody.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stavu dlužných poplatků za provoz systému na shromažďování odpadu a stavu dlužného vodného. Až na pár výjimek je vše uhrazeno a zbylé dlužné částky budou zaurgovány.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výdajích na Bořetínskou pouť ve dnech 14-16.6.2019: 3.500,-Kč pouťové atrakce, 7.000,-Kč aquazorbing s bazénem, 1.700,-Kč segway, 600,-Kč volejbal míč, 500,-Kč mlžič na osvěžení, 5.000,-Kč divadlo, taneční zábavu - kapelu zaplatili místní hasiči ze vstupného a dále zaplatili občerstvení kapely a obsluhy nafukovacího hradu Eon, dále uhradili ceny na volejbalový turnaj.  Eon hrad, trampolína zdarma. Zmrzlina náklady byly pokryty akorát tržbou. Na poslední chvíli nedodržel domluvu provozovatel atrakcí Rangl z Chlumu u Třeboně a bylo nutno shánět náhradu – pana Junga. Dále nastal problém s provozovatelkou zmrzlinového stroje, která přislíbila účast na dva dny, ale nakonec byl možný jen jeden den. Proto byla zajištěna zmrzlina za pomoci Pavla Dvořáka jinak.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené výdaje. Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro členky kulturního výboru Irenu Dandovou a Moniku Hálovou odměnu 1.000,-Kč čistého za organizaci poutě.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje termín poutě v Bořetíně na příští rok na dny 27 – 28.6.2020.

Termín pouťových atrakcí je domluven s panem Jungem na výše uvedený víkend na příští rok.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu, že členky sociálního výboru postupně navštěvují seniory a přejí jim k jejich významným výročím dle schváleného plánu na tento rok.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro členky sociálního výboru 1.000,-Kč čistého za kalendářní rok za provedení těchto všech návštěv.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu přípravy stavby přístřešku a ohrady na kontejnery. Nabídku podal pan Jedlička a Vichra. Pan Jedlička z důvodu dříve nasmlouvaných zakázek může stavbu provést až koncem října nebo začátkem listopadu. Čeká se ještě na další nabídky.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu získávání dalších pozemků pro čističku odpadních vod na doporučení Ing. Milana Šelepy, pracovníka VOKA Humpolec po provedení výškopisu firmou GEODEZIE Vysočina. Byla dohodnuta směna pozemku p.č.133/11 o výměře 806 m2 za část obecního pozemku p.č. 207 o výměře 1.014 m2. Jednatel vlastníka pozemku Vladimír Cimbůrek nechtěl na jiné podmínky získání pozemku přistoupit. Dále bylo dohodnuto odkoupení pozemku parc.č. 133/22 o výměře 539 m2 za 25,-Kč za m2 od Land Product a.s..

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemku p.č. 133/11 za geodeticky oddělenou část p.p.č. 207 o výměře 014 m2, vše v k.ú. Bořetín. Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě p.p.č. 133/22 v k.ú. Bořetín za kupní cenu 25,-Kč za 1m2.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo, že nepřítomnost na zasedání zastupitelstva je třeba předem osobně nebo prostřednictvím sms omluvit. Dále program je zveřejňován na webu obce a není nutné ho rozesílat ještě emailem.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci obecních webových stránek a dále vzalo na vědomí vyhovění žádosti o dotaci na pořízení elektrocentrály. S těmito dokumenty bylo zastupitelstvo seznámeno. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu změny územního plánu obce. Ing. Arch. Hudcová se ujme zpracování této změny, proběhla schůzka, bude uzavřena smlouva. Předpokládané náklady změny v průběhu cca dvou let budou činit cca 100t. Kč. Důvody změny byly prezentovány v minulém zápisu. Bude podána žádost o pořízení změny na MěÚ Pelhřimov, Ing. Souček. Bude tímto úřadem zpracováno zadání změny.

Další body se nestihly projednat.

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl zatím určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 12.7.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 12.7.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 12.7.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 12.7.2019:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT