Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

IDENTIFIKACE organizace

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Ve věci uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze dne (*) tímto žádám o ukončení jejich zpracování na základě odvolání mnou poskytnutého souhlasu.

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

Touto žádostí Vás informuji o vykonání svého práva na přístup ke svým osobním údajům.

 

IDENTIFIKACE Organizace

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Touto žádostí Vás žádám o poskytnutí informace o osobních údajích, které o mně zpracováváte. Mám zájem o tyto informace (zakroužkujte požadovanou variantu):

 

 • Chci vědět zda, a pokud ano, pak z jakého důvodu o mně zpracováváte osobní údaje (např. plnění uzavřené smlouvy)
 • Chci vědět všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracováváte. Nepožaduji jejich kopie.
 • Chci vědět všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracováváte a zároveň požaduji jejich kopie. Tyto kopie žádám zaslat na adresu (*) nebo na email (*).

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

STÍŽNOST NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Touto žádostí Vás žádám o omezení zpracování mých osobních údajů.

 

IDENTIFIKACE organizace

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Datum stížnosti

(*)

Osobní údaje, kterých se stížnost dotýká

(*)

 

ODŮVODNĚNÍ STÍŽNOSTI:

(*)

Prohlašuji, že informace v této stížnosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto stížnost podat. Beru na vědomí, že pokud stížnost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Touto žádostí Vás informuji o vykonání svého práva být zapomenut v rozsahu mnou vyznačeném.

 

IDENTIFIKACE organizace

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Tímto Vás žádám o vymazání následujících osobních údajů, které o mně zpracováváte:

 • (*)

 

Důvodem, pro tuto žádost, na němž se zakládá mé právo být zapomenut a vymazání zpracovávaných osobních údajů je (zakroužkujte relevantní):

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 2. Došlo k odvolání souhlasu, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 3. Byla vznesena námitka proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Existuje zákonná povinnost správce údaje vymazat
 6. Jedná se o osobní údaje dítěte mladšího 16 let

 

Výše uvedený důvod podrobně specifikuji:

(zde prostor na odůvodnění)

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Touto žádostí Vás žádám o opravu mnou poskytnutých osobních údajů.

 

IDENTIFIKACE ORGANIZACE

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

V minulosti byly mou osobou poskytnuty osobní údaje, které i nadále zpracováváte. U některých ovšem došlo ke změně a já vás tímto žádám o jejich opravu / Některé jsou ovšem chybné a já vás tímto žádám o opravu.

 

Chybný údaj

Opravený údaj

Doplnění

(*)

(*)

(*)

 

Zároveň vás žádám o to, aby takto opravené údaje byly předány všem dalším zpracovatelům (zakroužkovat preferenci).

ANO / NE

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Touto žádostí Vás žádám o omezení zpracování mých osobních údajů.

 

IDENTIFIKACE organizace

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Touto žádostí vás žádám o omezení zpracování mnou poskytnutých osobních údajů z důvodu (specifikovat důvody).

 

NEBO

 

Touto žádostí vás žádám o omezení zpracování těchto osobních údajů: (*). Důvod této žádosti je následující: (*).

 

Zároveň vás žádám, abyste tuto žádost předali všem dalším osobám, které zpracovávají mé osobní údaje.

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Touto žádostí Vás žádám o opravu mnou poskytnutých osobních údajů.

 

IDENTIFIKACE ORGANIZACE

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Touto žádostí vás žádám o přenos osobních údajů, které o mně zpracováváte.

Žádám vás o přenos všech osobních údajů / žádám vás o přenos těchto osobních údajů: (*).

Formát, ve kterém vás žádám, aby byly mé údaje přeneseny je (PDF, WORD, …).

 

Prosím vás, aby mé osobní údaje byly přeneseny následujícímu správci:

 

Jméno správce

 

Adresa správce

 

Email správce

 

Telefon správce

 

 

Prosím vás, aby mé osobní údaje byly přeneseny na moji emailovou adresu (*).

 

Prohlašuji, že informace v této žádosti jsou přesné a že jsem oprávněn/a tuto žádost podat. Beru na vědomí, že pokud žádost bude neúplná nebo nesprávně vyplněná, organizace ji nebude moci zpracovat.

 

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tímto dopisem vznáším námitku proti zpracování osobních údajů a žádám vás o vysvětlení.

 

IDENTIFIKACE organizace

                (název, adresa)

IDENTIFIKACE ŽADATELE

                (jméno a příjmení)

                (adresa (pokud je odvolání podáváno písemně))

                (kontaktní email (pokud je odvolání podáváno elektronicky))

 

Touto námitkou vás žádám o vysvětlení zpracování mých osobních údajů, tedy zda:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; nebo
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

V případě, že ani jedno z výše uvedeného není právním titulem ke zpracování mých osobních údajů, pak vás žádám o omezení takového zpracování.

 

NEBO

 

Touto námitkou vás žádám o vysvětlení zpracování mých osobních údajů, tedy zda:

 • jsou mé osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

 

Pokud jsou mé osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, pak vás žádám, aby nadále nebyly.

 

Děkuji,

 

 

V (*) dne (*)

 

(Podpis)

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT