Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 6.9.2019, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno v 17:00 hodin starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 27.6.2019 do dne konání zasedání.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva): Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Pavel Koukal, Stanislav Štrouf, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu, že pachtýř ZEMO-PROFIT Mnich a.s. zaslal k podpisu pachtovní smlouvu. Některé pozemky parc.č.: část 896/1, 918/2, 933/1, část 951/2 je nutno vyjmout z nájmu. Jde o dvě vyasfaltované cesty v obci, budoucí cestu k lesu, část koupaliště. Naopak je možno pronajmout z obecního majetku parc.č.: 205/1, 893/2, 894/9, 926/2, jde o nevyužité pozemky s kulturou trvalý travní porost nebo ostatní plocha. Vše v k.ú. Bořetín. Je nutno projednat s pachtýřem, který vyjádří svoje stanovisko. Ostatní pozemky dosud propachtované zůstávají i nadále v pachtu. Ostatní pozemky obce dosud nepropachtované zůstávají nepropachtované.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje záměr vyjmout výše uvedené pozemky parc.č.: část 896/1, 918/2, 933/1, část 951/2 z pachtu a zařadit další výše uvedené pozemky parc.č.: 205/1, 893/2, 894/9, 926/2 do pachtu výše uvedenému pachtýři. Záměr bude po projednání s pachtýřem zveřejněn dle zákona o obcích a pak definitivně schválen a vypracován dodatek ke stávající smlouvě.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo nabídku České pojišťovny a.s. na pojištění obecního majetku, tak aby odpovídalo současným standardům dle přílohy č. 3 tohoto zápisu a dále stanovilo nové ceny obecního majetku, tak jak jsou v příloze č. 3 uvedeny a pověřuje starostu obce uzavřít pojistnou smlouvu v tomto smyslu. Dále zastupitelstvo schválilo nabídku České pojišťovny a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti zastupitelů při jejich činnosti dle přílohy tohoto zápisu a pověřuje starostu obce uzavřít pojistnou smlouvu v tomto smyslu.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o doručení návrhu na zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví obce ze strany E.ON Distribuce a.s. ve věci zamýšlené stavby Bořetín VN, NN, TS – zahuštění TS.

 

 1. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce odpovědět obsahově shodně jako bylo stanovisko obce ze dne 23.5.2019, které již bylo E.ON Distribuce a.s. zasláno. Současně vzor stanoviska bude poskytnut i dalším vlastníkům, kteří ho mohou využít při zpracování odpovědi navrhovateli E.ON Distribuce a.s..

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu při změně územního plánu obce. Ing. Arch. Hudcová zaslala návrh smlouvy o zhotovení změny územního plánu. Cena je za všechny fáze během cca dvou let 100t. Kč. Dále se čeká na zadání územního plánu, které má zpracovat Ing. Souček na Městském úřadě v Pelhřimově.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o zpracování územního plánu Ing.Arch. Hudcovou a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

 

Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí žádost manželů Pragerových o zařazení vyznačené části pozemku parc.č. 148/6 v k.ú. Bořetín dle přílohy č. 4 do zastavitelného území a tedy i do změny ÚP a o souhlas plánovanou stavbou RD. Pozemek navazuje na stávající zastavitelné území rodinnými domy a není známa žádná překážka, která by bránila vyhovění této žádosti. 

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí se zařazením vyznačené části pozemku parc.č. 148/6 v k.ú. Bořetín do zastavitelného území a tedy i do změny územního plánu obce a souhlasí s plánovanou stavbou rodinného domu. Žadatelům bude zasláno toto stanovisko.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu J.Vrzala o průběhu prací v obecních lesích. Je dokončena těžba Na Losech ze strany obce prostřednictvím M.Moravce. 16 prm paliva za cenu 500,-Kč/1prm bez dopravy odkoupil M.Habanec. Dále má dotěžit domluvené polomy p.Setnička samotěžbou. Lese bylo zastupitelstvo 23.7.2019. Na jaře vytěžený polom – kulatinu v Mostkách odvezl J.Čamra a zaplatil. 1 těžba činila 27.80 m3 za 1200,-Kč/m3, po odečtení těžby 350,-Kč/m3 ( 27,80+29,55 palivo ) 13.577,-Kč. Palivo z těžby odkoupil M.Jedlička za 450,-Kč/m3 bez dopravy, celkem 29.55 m3.  Další těžba 26.97 m3 obdobně 18.044,-Kč. V Mostkách v zadní části lesa u potoka vznikla finální kalamita. OLH Dvořák označil k těžbě nejméně 150 m3 porostů napadených kůrovcem. M.Moravec těží stromy do obvodu 20 cm a zpracovává na palivo v délce 1m, stejně jako odpad z těžby p. Salaby. Kulatinu těží a vyváží p.Salaba z Jižné v 5 m délkách v ceně 400,-Kč za m3 těžby z důvodu dlouhé trasy k silnici. J.Čamra nestíhá těžit. Na louce u Mostek je ještě cca 2 roky staré palivo – spodky stromů – z obecního lesa, bude odvezeno. Palivo z Mostek od koupili J.Pešta a P.Motyčka, celkem 20 prm za 500,-Kč/1prm bez dopravy. V Mostkách se kůrovec šíří dále. Dále v Hájku polomy těží samotěžbou zájemce z jiné obce, bude podrobně podána zpráva. Cena kulatiny se nyní pohybuje v rozmezí 600-700,-Kč za 1 m3 a dále klesá. Těžba se tak stává ekonomicky zcela nesmyslnou avšak kvůli šíření kůrovce nutnou.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o nabídkách na stavbu spodní části plochy pro kontejnery na návsi vedle hasičárny. Výzva byla zaslána šesti firmám, nabídku podali M.Jedlička a R.Duchoň. Nejlevnější nabídka byla nabídka M.Jedličky za 104t. Kč. Práce začnou během září.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu plochy pro kontejnery tak, že se vybírá nabídka M.Jedličky.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o nabídkách na stavbu konstrukce schodiště na náves. Nabídku podali Z.Danda, S.Zíka, Unimont Pacov. Jako nejlevnější nabídka byla vybrána nabídka Z.Dandy za          37t. Kč.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schválilo výběr nejvhodnější nabídky na stavbu konstrukce schodiště na náves tak, že se vybírá nabídka Z.Dandy.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o rozpočtu nákladů na úpravu okolí obecní kapličky, kdy rozpočet na rostlinný materiál ( 1 menší strom, trvalky, 5 keřů, mulč ) činí 13.5t. Kč. Byly zakoupeny zápražové kameny od J.Kubeše za 1000,-Kč a P.Janoty za 1500,-Kč. Další náklady zatím nevznikly. Okolí bude připraveno bagrem a zahájena M.Moravcem pokládka kamenné dlažby ke vchodu do kapličky. Zastupitelstvo schválilo výše uvedený rozpočet na rostlinný materiál a rozsah plánovaných prací kolem obecní kapličky.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu ohledně získávání pozemků pro výstavbu čističky odpadních vod: Je řešen záměr směny pozemku p.č. 133/11 za geodeticky oddělenou část p.p.č. 207 o výměře 1.014 m2, vše v k.ú. Bořetín. Je zpracován návrh oddělení a řeší se stanovisko k oddělení ze strany StÚ KnL. Ke koupi p.p.č. 133/22 v k.ú. Bořetín za kupní cenu 25,-Kč za 1m2 bude v dohledné době podepsána kupní smlouva. Byla podána žádost o prodloužení lhůty na dodání projektové dokumentace za účelem získání dotace, která končí 30.9.2019.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo koupi p.p.č. 133/22 v k.ú. Bořetín za kupní cenu 25,-Kč za 1m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy s vlastníkem pozemku Land-Product a.s..

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stavu dlužných poplatků za provoz systému na shromažďování odpadu a stavu dlužného vodného. Vyjma jediného poplatníka je vše uhrazeno.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o zpracování metodiky GDPR, kdy pověřencem DSO Nová Lípa byla provedena kontrola prostor obecního úřadu a zpracována odpovídající metodika. Byly vytknuty nedostatky v zabezpečení osobních údajů, které byly odstraněny.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrolách vody v obecním vodovodu, kdy hodnota železa již nepřesahuje stanovený limit 0.2 mg/l. Záležitost dořeší zastupitel Zdeněk Danda včetně podání příslušných zpráv na KHS a jiným úřadům.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o opravách obecního majetku a jeho údržbě: je dokončena oprava obecní kapličky, dokončeny opravy staré hospody fasády, dokončeny nátěry laviček, dokončena rekonstrukce schodů do klubovny, probíhá malování ve staré hospodě s protiplísňovou přípravou, oprava dlažby na záchodě a oprava židlí a stolů, připravuje se renovace nátěru vodárny, který je od řasy zelený a zašlý, budou se opravovat některé poškozené pivní sety, byly upraveny dveře do kapličky aby šly zavírat, připravuje se předláždění vstupu do nové hospody, byly natřeny dveře do vodárny, parapety na škole v prvním podlaží, na el.kapličkách, pokračují opravy a pletí chodníků a záhonů, pokračuje oprava podezdívky plotu u školy, připravuje se oprava betonu před schody do školy, stavba kompostéru, připravuje se vydláždění cesty k obecní kapličce a úprava jejího okolí. Pokračuje sečení a svážení trávy. Dále byl stahován pravidelně žabinec z koupaliště. Dále bude proveden úklid půdy nad novou hospodou.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o žádosti Farní charity Kamenice nad Lipou o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu, kterou v naší obci tato organizace provozuje. Již dříve jí bylo přispíváno.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku za letošní rok Farní charitě KnL ve výši 5.000,-Kč a pověřilo starostu obce v tomto smyslu uzavřít příslušnou darovací smlouvu.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o fakturaci za úpravu výjezdu ze sběrného dvora ve výši           40.547,-Kč, nabídku podal D.Bidmon společně s D.Krátkým, fakturu vystavil D.Krátký.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje fakturaci za úpravu výjezdu ze sběrného dvora ve výši 40.547,-Kč.

 

 1. Zastupitelstvo rozhodlo způsobu výběru dodavatele prohrnování a zimní údržby místních komunikací. Budou osloveni s výzvou k podání nabídky do 20.10.2019: J.Trčka, J.Hála, P.Dvořák. M.Krejča, popř. další osoby. Cena určena za hodinu práce s traktorem. Sezona 1.11.2019 až 15.4.2020. K prohrnutí budou dle dohody s majiteli i dvory a přístupové komunikace na náklady obce. Vybrána bude nejlevnější nabídka.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl zatím určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

3) nabídka pojištění a nové ceny obecního majetku

4) příloha žádosti manželů Pragerových

Zápis byl vyhotoven dne 13.9.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 14.9.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 14.9.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 14.9.2019:……………………

Razítko obce:  

images/ploha_k_zpisu_692019_-_nabdka_Direct.pdf

images/ploha_k_zpisu_692019_-_dost_Prgrovi.pdf

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT