Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 4.10.2019, od 17:30 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Petra Peterková, Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Pavel Koukal, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné           ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ). Stanislav Štrouf se omluvil.

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Pavla Koukala a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

V mezidobí byla starostovi obce doručena dne 27.9.2019 písemná rezignace zastupitele Stanislava Koukala na jeho mandát zastupitele v zastupitelstvu obce Bořetín dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona               č. 491/2001 Sb. ke dni 30.9.2019. Na jeho místo nastoupila dle § 56 odst. 1 cit. zákona dnem 1.10.2019 náhradnice volební strany Bořetínské sdružení nezávislých kandidátů Petra Peterková neboť předchozí náhradníci Jakub Trčka, Karel Uhlík a Jan Hála se pozice náhradníka již dříve vzdali. Petra Peterková složila hned v úvodu jednání zastupitelstva slib dle § 69 odst. 2 zákona o obcích: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a potvrdila složení slibu svým podpisem. Rezignace a složení slibu jsou přílohami č.1 a 2 zápisu.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o jednání s pachtýřem ZEMO-PROFIT Mnich a.s.. Pachtýř zaslal původní smlouvu z r. 2015, která byla uzavřena. Z té vyplynulo, že tyto pozemky oproti nyní zaslanému návrhu nejsou pronajaty: pozemky parc.č.:  226/17, 741/1, 892/1, 893/3, část 895/1 ve stávajícím půdním bloku 6403/2, část 918/2 ve stávajícím půdním bloku 5207/18, 921, 923/1, 936/2, 937/1, část 951/2 ve stávajícím půdním bloku 7303/1. Již pronajatý pozemek parc.č. 896/1 ( vyasfaltovaná cesta od Chrástky do středu obce ) je možno pronajmout jen část v půdním bloku 6403/2 a dále již pronajatý pozemek parc.č. 889/2 ( pláž koupaliště ) je možno pronajmout část mimo půdní blok 7303/1. Dále u výše uvedených nepronajatých pozemků bylo projednáno s pachtýřem a do nájmu půjdou jen využitelné části těchto pozemků, a to část 918/2 ( vyasfaltovaná cesta za obcí od Štroufů až k Petrům a pak odbočuje do pole ) – část v půdním bloku 5207/18, část 951/2 ( pozemek skrz koupaliště a pak je na něm příjezdová cesta ke koupališti ) ve stávajícím půdním bloku 7303/1, část 895/1 ( přes část pozemku vede vyasfaltovaná cesta do Chrástky ) ve stávajícím půdním bloku 6403/2. O další pozemky z obecního majetku parc.č.: 205/1, 893/2, 894/9, 926/2 - jde o nevyužité pozemky s kulturou trvalý travní porost nebo ostatní plocha – nemá pachtýř zájem. Vše v k.ú. Bořetín. Ostatní pozemky dosud propachtované zůstávají i nadále v pachtu. Ostatní pozemky obce dosud nepropachtované zůstávají nepropachtované.

 1. Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný záměr vyjmout výše uvedené pozemky parc.č.: část 896/1 mimo stávající půdní blok 6403/2, část 889/2 mimo půdní blok 7303/1 z pachtu výše uvedeného pachtýře a dát pozemky parc.č.: 226/17, 741/1, 892/1, 893/3, část 895/1 ve stávajícím půdním bloku 6403/2, část 918/2 ve stávajícím půdním bloku 5207/18, 921, 923/1, 936/2, 937/1, část 951/2 ve stávajícím půdním bloku 7303/1, do pachtu výše uvedeného pachtýře. Záměr bude po projednání s pachtýřem zveřejněn dle zákona o obcích a pak definitivně schválen a vypracován dodatek ke stávající smlouvě.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu, že Česká pojišťovna a.s. po minulém jednání zastupitelstva  zdražila nabídku pojištění o cca 10t. Kč po předložení zprávy o škodním průběhu obce za uplynulých             10 let ( co bylo za pojistné události ). Bylo tedy hledáno nové pojištění stejné struktury a ochrany ( tj. pojištění majetku a odpovědnosti za újmu ) a jako nejlepší nabídka byla vyhodnocena nabídka Generali pojišťovny a.s. ( viz příloha č. 3 s cenami majetku na pojištění na novou cenu ) za cenu 18.467,-Kč.

 1. Zastupitelstvo schválilo nabídku Generali pojišťovny s. na pojištění obecního majetku, tak aby odpovídalo současným standardům dle přílohy č. 3 tohoto zápisu a dále stanovilo nové ceny obecního majetku, tak jak jsou v příloze č. 3 uvedeny a pověřuje starostu obce uzavřít pojistnou smlouvu v tomto smyslu. Dále zastupitelstvo schválilo nabídku Generali pojišťovny a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti zastupitelů při jejich činnosti dle přílohy č. 3 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce uzavřít pojistnou smlouvu v tomto smyslu.

Dále byly projednány záležitosti místních hasičů. Bylo schváleno aktualizované složení JSDH Bořetín dle přílohy č. 4 zápisu. Naposledy bylo aktualizováno složení jednotky v r. 2017 ze strany obce v souvislosti s koupí nového automobilu. Někteří členové jednotky již neměli zájem v ní být. Nebyl velitel. Nebyl dostatečný počet členů jednotky ( má být minimálně 9 členů s náhradníky a 2 družstva ). Bylo nutno aktualizovat telefony. Proto bylo přistoupeno k obnově členů jednotky dle výsledků schůze SDH Bořetín dne 12.7.2019. Dále bylo schváleno jmenování velitele JSDH Bořetín zastupitele Zdeňka Dandy dle přílohy č. 5 zápisu. Tato funkce byla nabídnuta všem hasičům a nikdo o ní neměl zájem. Všichni členové jednotky by měli mít uzavřenu zvláštní smlouvu o výkonu funkce člena jednotky a zdravotní prohlídku, dále budou pojištěni v rámci výše uvedeného pojištění. Dále bylo projednána odměna za členství, kdy byl schválen návrh odměny za členství ve výši 1000,-Kč ročně za jednoho člena a za provedení zásahu ve výši 500,-Kč na osobu a zásah. Dále bylo schváleno, že SDH Bořetín má oprávnění užívat tzv. jizbu, dále novou i starou hasičárnu ( což nebylo zatím nikde zakotveno, alespoň nám to není známo ), a přednostní oprávnění na půjčení stanů, pivních setů a staré hospody za účelem akcí, které SDH Bořetín pořádá. Bude zakoupeno hasičské vybavení dle předložené specifikace velitelem jednotky, která bude schválena zastupitelstvem, půjde zejména o dovybavení jednotky rukavicemi a helmami na zásah, zásahovými obleky apod.. Dále bylo projednána a schválena demolice starého sušáku na hadice, který je již nebezpečné používat a příprava cca 4m3 dřeva pro vytápění místního obchodu ze strany místních hasičů. Nakonec bylo schváleno částečné vyklizení staré hasičárny ( mimo jiné otočením bedny na stříkačku ) za účelem zaparkování traktůrku na sečení. SDH Bořetín již na základě dřívějšího rozhodnutí obce bezplatně užívá náveský rybník a 2 sádky.

 1. Zastupitelstvo schválilo:
 • aktualizované složení JSDH Bořetín dle přílohy č. 4 zápisu
 • jmenování velitele JSDH Bořetín Zdeňka Dandy dle přílohy č. 5 zápisu s účinností ke dni 13.7.2019
 • uzavření zvláštní smlouvy o výkonu funkce člena jednotky, čemuž pověřuje starostu obce – bude předloženo zastupitelstvu
 • odměna za členství ve výši 1000,-Kč ročně za jednoho člena a za provedení zásahu ve výši 500,-Kč na osobu a zásah ( zastupitel Jiří Vrzal se zde zdržel hlasování )
 • oprávnění výlučně bezplatně užívat místnost nalevo od vchodu do budovy čp. 68 v k.ú. Bořetín a spoluužívat sociální zařízení tamtéž - pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bořetín, IČ 63257963
 • oprávnění výlučně bezplatně výlučně užívat budovu na p.p.č. 69/4 ( nová hasičská zbrojnice ) a bezplatně spoluužívat místnost v budově č.p. 35 ( původní hasičská zbrojnice ), vše v k.ú. Bořetín - pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bořetín, IČ 63257963
 • přednostní oprávnění na bezplatné zapůjčení stanů, pivních setů a místnosti starého hostince č.p.68 v k.ú. Bořetín včetně sociálního zařízení za účelem pořádání hasičských akcí - pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bořetín, IČ 63257963
 • demolice starého sušáku na hadice na p.p.č. 64/1 v k.ú. Bořetín
 • částečné vyklizení původní hasičské zbrojnice v č.p. 35 ( otočením bedny na stříkačku ) za účelem zaparkování traktůrku na sečení
 • výroba 4 m3 palivového dřeva pro vytápění místního obchodu a jeho bezplatné poskytnutí provozovateli tohoto obchodu.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu při změně územního plánu obce. Ing. Souček z MěÚ Pe doručil návrh Zprávy o uplatňování ÚP ( musí se zpracovat do konce r. 2020 ) a Pokynů ke změně ÚP             ( úvodní obecná metodika ke změně územního plánu ). Bude připomínkováno a přijato def. znění. To se to potom rozešle různým odborům a úřadům ke stanovisku, poté def. znění bude schváleno zastupitelstvem.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu zastupitele J.Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích. P.Salaba zatím nedotěžil co měl udělat do konce září, bude urgován. Zbývá cca 37 stromů. Je nutno odvézt z lesa již vytěžené 5m a 2m kusy, není možné mezitím provádět těžbu paliva a odklízet větve. Další stromy jsou označeny OLH k těžbě ( napadení kůrovcem ). V Losech dokončuje samotěžbu p. Setnička a dále provádí samotěžbu p.Dubšík z Chválkova. Na Losech jsou prý další napadené stromy, což J.Vrzal prověří. Bude zakoupena nová lišta, řetěz, olej na obecní pilu.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rekonstrukci betonu kolem rohožky před schody do obchodu a nátěr lemu schodů a horní podesty schodů. Provedl by M.Moravec. Dále bude přemístěna popelnice na olej mezi ostatní kontejnery a odstraněn plechový koš na odpadky ( vedle je obecní popelnice ).

 

 1. Schvaluje se rekonstrukce betonu kolem rohožky před schody do obchodu a nátěr lemu schodů a horní podesty schodů, přemístění popelnice na olej mezi ostatní kontejnery a odstranění plechového koše na odpadky, vše před budovou č.p. 69.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu, že by mělo být uspořádáno druhé setkání seniorů, jak se stalo již dříve tradicí. Minulý rok se setkání nepořádalo nebyl poskytován ani tradiční příspěvek 500,-Kč trvale hlášeným seniorům v obci. Byl tedy schválen příspěvek ve výši 1.000,-Kč. Dále byl projednán a schválen termín pořádání akce na sobotu 7.12.2019. Detaily budou projednány se sociálním výborem. Dále byl navržen termín pro výroční ( letos volební ) schůzi hasičů sobota 23.11.2019, aby se koordinoval s termíny obecních akcí. Musí schválit SDH Bořetín. Dále bylo projednáváno jak letos pojmout čerty a Mikuláše 5.12, rozhodne si kulturní výbor. Dále byl předběžně schválen termín předvánočního zpívání na pátek 20.12.2019.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje termín setkání seniorů na sobotu dne 7.12.2019 od 15h. a příspěvek 000,-Kč jednomu seniorovi, který je hlášen k trvalému pobytu v obci. Schvaluje se termín předvánočního zpívání na pátek 20.12.2019.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o nutnosti zřídit nový email obce, protože starý email již nestačí kapacitně, nedají se v něm přečíst zprávy z operačního střediska KOPIS ( krizové řízení ) a nutnosti mít antispamovou ochranu, protože starý email je zcela zahlcen spamem a dále by byl vhodnější a lépe zapamatovatelný tvar emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Doporučena platforma office 365 za poplatek do 100,-Kč měsíčně.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje zřízení nového emailu obce ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na platformě office 365.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu kontejneřiště – p. Jedličkou byla vytvořena navážka a připraven obrubník s otvory pro truhláře, který bude dělat samotný přístřešek a oplocení. Bude se navážet a hutnit štěrk pod dlaždice a položena betonová dlažba, vybudovány schody k brance do obecní zahrady. Základy napravo musely být posunuty o cca 75 cm z důvodu vedení kanalizace mezi kanálem u kontejnerů a na rohu školní zahrady.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí průběh úprav kolem obecní kapličky. Byly zakoupeny kameny od J.Kubeše ( 1.000,-Kč ), P. Janoty ( 1.500,-Kč ) do cestičky ke kapličce, dále zdarma poskytl kamenné kostky a kvádříky S.Zíka. Prostor byl zplanýrován bagrem P. a D.Bidmonem a dovezeny kameny od P. Janoty ( 1.700,-Kč ), byl upraven obecními pracovníky J.Janotovou a M.Moravcem a to vybrány kameny, uhrabáno, připraven prostor pro cestu, vykopán ( byl částečně propadlý ) a postaven ( přilepen chemickou kotvou na kmenný podstavec ) křížek M.Moravcem, položena kamenná cesta M.Moravcem a vysypána křemičitým pískem ) ( 700,-Kč ), bude ještě zhutněna vibrační deskou. Byly zakoupeny rostliny a keře za cca 6.000,-Kč, sehnán mulč ( V.Čábelka a S.Zíka ), koňský hnůj ( paní Matějíčková ).

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu S.Štroufa o opravě obecní kapličky, do které pravděpodobně narazil projíždějící kamion a urazil kus střechy ( cca 15 tašek, 2 hřebenáče, podbití ). Opravou byl pověřen F.Stejskal z Deštné a shání se odpovídající taška, protože se zřejmě již nevyrábí a náhradní nejsou ). Pojistná událost byla ohlášena starostou obce.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu P.Koukala o nutnosti opravy krajnice silnice od Štroufů po Jedličku, kde jsou výmoly. Bude opakovaně urgováno u správy silnic.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o postupu získávání pozemků pro výstavbu obecní čističky odpadních vod. Čeká se na stanovisko StÚ KnL k rozdělení obecního pozemku parc.č. 207 jako výměny za pozemek parc.č. 133/11 nutného k výstavbě vyhnívacího rybníka. Pozemek parc.č. 133/22 byl již obcí zakoupen. Dále byla projektantem ( VOKA Humpolec ) vysloven další požadavek získat pozemek parc.č. 135/2, aby byl vyhnívací rybník funkční. Bohužel nelze vybírat místo pro ČOV, které je předurčeno spádem kanalizace a blízkostí odpadní vodoteče. Poskytovatelem dotace byla prodloužena lhůta k podání projektové dokumentace pro územní řízení do 30.3.2020, jako nejzazší.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o opravách obecního majetku a jeho údržbě: probíhá výše popsaná úprava okolí obecní kapličky, dokončeno malování ve staré hospodě s protiplísňovou přípravou, oprava dlažby na záchodě a oprava židlí a stolů tamtéž, připravuje se renovace nátěru vodárny, který je od řasy zelený a zašlý, budou se opravovat některé poškozené pivní sety, byl předlážděn vstup do nové hospody, pokračují opravy a pletí chodníků ( bude zakoupena náhradní zámková dlažba za zlomené dlaždice ) a záhonů, pokračuje oprava podezdívky plotu u školy, připravuje se oprava betonu před schody do školy, stavba kompostéru, Pokračuje sečení a svážení trávy. Dále bude proveden úklid půdy nad novou hospodou. Bylo zahájeno pálení větví u koupaliště. Byla sebrána drnová krajnice u silnice k vodárně, která přerůstala do cesty a odvezena pryč ( P.Dvořák a P.Janota ), pruhy krajnice budou ještě doupraveny ručně obecními pracovníky. Pokračuje práce v lese.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost K.Lukšové o poskytnutí příspěvku 600,-Kč na lyžařský výcvik dítěte v 7.třídě, tak jak činí Město Kamenice nad Lipou, kam dítě chodí do školy.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku 600,-Kč na lyžařský výcvik dítěte Kateřiny Lukšové v 7.třídě a pověřilo starostu obce v tomto smyslu uzavřít příslušnou darovací smlouvu.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o rozeslání poptávky k prohrnování a údržbě místní komunikací během zimní sezóny 1.11.2019 až 15.4.2020. Bude uzavřena smlouva s přílohou – plánem údržby. Zastupitelstvo upravilo poptávku tak, že se nebudou prohrnovat dvory ale jen přístupové cesty k nemovitostem.  Lhůta k podání nabídek je do 20.10.2019.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo vyplacení bonusu pro M.Moravce za provedení řemeslných prací v obci a prací v lese, za které by platilo daleko vyšší částky, a to až do výše 3.000,-Kč.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu J.Vrzala o tom, že nebude-li uveden jeho pozemek parc.č. 349, 350 obcí Bořetín do původního stavu do dne 31.10.2019, kam byl nahrnut materiál při úpravách tzv. Růžičkovy cesty, bude to řešit jinak.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl zatím určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

 1. rezignace S.Koukala
 2. slib P.Peterkové
 3. nabídka pojištění a nové ceny obecního majetku
 4. složení JSDH Bořetín
 5. jmenovací listina velitele JSDH Bořetín Z.Dandy

Zápis byl vyhotoven dne 14.10.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Pavel Koukal dne 14.10.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 14.10.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 14.10.2019:……………………

Razítko obce:  

images/rezignace_Stanislav_Koukal.pdf 

images/slib_PPeterkov.pdf

images/pojitn_obec_a_nov_ceny.pdf 

images/JSDHO_Boetn_2019_a_jmenovac_dekret_ZDanda.pdf

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT