Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den čtvrtek 7.11.2019 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o uzavření darovací smlouvy s H.Kamišovou v souvislosti s přiznáním dotace z Fondu Vysočiny Venkovská prodejna.
 4. Projednání a rozhodnutí o uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu místního obchodu s H.Kamišovou.
 5. Projednání a rozhodnutí o přiznání dotace místním trvale hlášeným seniorům ve výši 1.000,-Kč na osobu.
 6. Projednání a rozhodnutí o výsadbě ovocných stromů na pozemku parc.č. 892/1 u cesty ke koupališti a souvisejících nákladech.
 7. Projednání a rozhodnutí o výběru nabídky na zhotovení dřevěného přístřešku na kontejnery a ohradu.
 8. Projednání a rozhodnutí o pořízení O2 TV se sportovními programy na televizi do místního hostince.
 9. Projednání a rozhodnutí o revizi vodoměrů odběratelů vody v obci ke konci roku a rozdělení objektů v obci ke kontrole mezi zastupitele.
 10. Projednání a rozhodnutí o navýšení odměny za dohodu o provedení práce J.Janotové.
 11. Projednání rezignace St.Koukala na členství v kontrolním výboru a volba nového člena a předsedy kontrolního výboru.
 12. Projednání a rozhodnutí o způsobu odběru elektřiny ve starém hostinci, zřízení nízkého tarifu a odpovídající instalace.
 13. Projednání a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce na zimní údržbu komunikací v obci a o uzavření smlouvy se zájemcem.
 14. Dodatečné projednání a rozhodnutí o rozpočtovém opatření obce č.3, 4, 5.
 15. Pověření určeného zastupitele opravou zvonění v obecní kapličce.
 16. Projednání a rozhodnutí o záměru výměny části pozemku parc.č. 133/22 za pozemky parc.č. 134/1, 134/2 za účelem zvětšení plochy ČOV. Projednání a rozhodnutí o možném způsobu získání pozemku parc.č. 135/2 za stejným účelem.
 17. Projednání a rozhodnutí o zřízení internetové telefonie na pevnou linku na obecní úřad a zrušení paušálu.
 18. Projednání a rozhodnutí o umístění betonové dlažby mezi novou hasičárnu a nový hostinec jako nástupní prostoru ke schodům na náves.
 19. Projednání a rozhodnutí o sadových úpravách kolem sběrného dvora za účelem jeho částečného zakrytí od silnice, aby nebyly vidět odpadky.
 20. Projednání a rozhodnutí o vybourání staré podezdívky plotu u školní zahrady.
 21. Podání zprávy Z.Dandy o kvalitě vody a přijatých opatřeních a podání potřebné dokumentace do konce roku příslušným kontrolním orgánům.
 22. Projednání a rozhodnutí o poskytnutí dotace v souvislosti s přihlášením k trvalému pobytu v obci.
 23. Projednání a rozhodnutí o termínu instalace a zdobení vánočního stromu obecním zastupitelstvem a další vánoční výzdoby.
 24. Projednání a rozhodnutí o způsobu provedení svátku sv. Mikuláše večer 5.12. a vánočního zpívání 20.12. a dále dětské akce dne 14.12.2019.
 25. Projednání a rozhodnutí o složení inventární komise a termínu provedení fyzické inventury obecního majetku.
 26. Zpráva o přípravě změny územního plánu obce, příprava zprávy o uplatňování ÚP a Pokynů ke změně ÚP.
 27. Zpráva J.Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích.
 28. Projednání a rozhodnutí o umístění palivového dřeva v obci.
 29. Projednání a rozhodnutí o cenách a způsobu těžby p.Salabou v obecních lesích.
 30. Projednání a rozhodnutí o nákladech na setkání seniorů.
 31. Projednání a rozhodnutí o schválení Strategického rozvojového plánu obce za účelem podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště vedle školní zahrady.
 32. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy s PL projekt s.r.o. Ing. Lenka Procházková v souvislosti podáním žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště vedle školní zahrady.
 33. Zpráva St. Štroufa o opravě kapličky.
 34. Zpráva P.Koukala o opravě silnice v obci.
 35. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 36. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 37. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 38. Diskuse
 39. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 31.10.2019:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 31.10.2019 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT