Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 7.11.2019, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu          Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Petra Peterková, Stanislav Zíka, Jiří Vrzal, Stanislav Štrouf, Zdeněk Danda, Pavel Koukal, Jan Cimbůrek, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ).  

Zasedání se konalo jako veřejné.

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Pavla Koukala a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.              K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

V mezidobí byla obci doručena zpráva o přidělení dotace v programu Venkovská prodejna, která může činit až 50.000,-Kč. V této souvislosti je nutno schválit dodatek k nájemní smlouvě, jehož předmětem bude ujednání o úhradě spotřeby elektřiny v obchodě ze strany obce a navýšení dotace pro provozovatele obchodu H.Kamišovou na částku 1.500,-Kč měsíčně. Dále je nutno uzavřít darovací smlouvu o darování částky 18.000,-Kč provozovateli obchodu namísto dřívějších 12.000,-Kč za kalendářní rok. Jde o podporu provozování prodejny v obci a udržení komfortu zejména pro starší občany.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1.3.2017, jehož předmětem bude ujednání o úhradě spotřeby elektřiny v obchodě ze strany obce a navýšení dotace pro provozovatele obchodu H.Kamišovou na částku 1.500,-Kč měsíčně a dále uzavření darovací smlouvy o darování částky 18.000,-Kč tomuto provozovateli obchodu. Záměr bude zveřejněn dle § 39 odst. 1 zákona o obcích.

 

Zastupitelstvo dále projednalo přiznání daru v obci trvale hlášeným osobám ve věku 60 let a více v souvislosti s pořádáním setkání seniorů dne 7.12.2019. Minulý rok setkání nebylo pořádáno a přiznával se dar 500,-Kč. Proto by bylo vodné tento výpadek kompenzovat a obec poskytne těmto seniorům v letoším roce 1.000,-Kč a to na setkání seniorů dne 7.12.2019 oproti písemnému potvrzení. Jde o cca 30.000,-Kč z rozpočtu obce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru v obci trvale hlášeným osobám ve věku 60 let a více v souvislosti s pořádáním setkání seniorů dne 7.12.2019 oproti písemnému potvrzení.

 

P.Dvořák daroval obci cca 15 ovocných stromů ( převážně jabloně a dále hrušně ) včetně kůlů a ochrany proti okusu, v hodnotě cca 5.500,-Kč. Díry na výsadbu vyhrabal bagrem P.Bidmon ( 700,-Kč ). Stromy byly po telefonickém odsouhlasení zastupitelstvem vysázeny M.Cimbůrkovou na pozemku parc.č. 892/1  ( cesta ke koupališti od zatáčky napravo ), kůly instalovali obecní pracovníci.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje výsadbu ovocných stromů na pozemku parc.č. 892/1 u cesty ke koupališti.

 

Obci byly doručeny dvě nabídky na výstavbu dřevěného přístřešku na kontejnery u nové hasičárny, kde probíhá rozšíření plochy zajišťované M.Jedličkou, a to nabídka truhlářů V.Zadražila a L.Vichry z Deštné, kdy jednotková cena ( ještě není znám celý rozsah výstavby ) vychází levnější u L.Vichry.

 

 1. Zastupitelstvo vybralo jako nejvhodnější nabídku L.Vichry na výstavbu dřevěného přístřešku na kontejnery.

 

Od štamgastů místního hostince jsme zaregistrovali přání mít možnost vidět sportovní přenosy. O2 TV nabízí možnost vidět fotbalové první ligy Česka, Anglie, Ligu mistrů apod. a další sporty. Z tohoto důvodu by zde byla možnost i přilákání dalších návštěvníků hostince a tím i větší podpora hostinského, tak aby provoz zůstal zachován, nyní ho čeká slabší zimní sezona. Náklady by činily cca 400,-Kč měsíčně. V důsledku přechodu na internetovou telefonii u pevné linky na úřadě, dále zrušení obecního mobilního čísla ( starosta i místostarosta používá svoje na své náklady ), došlo k úspoře cca 800,-Kč měsíčně, takže je na takový krok v rozpočtu místo. Dále je nutno hradit poplatky OSA a ČT a to nezávisle na tom, zda je instalována O2 TV nebo nikoliv, protože poplatky ČT musí platit každý držitel TV přijímače a pokud je ve veřejném prostoru i poplatky Intergramu ( cca 600,-Kč měsíčně ). Test dostatečnosti signálu internetu ( O2 TV je po internetu ) proběhl úspěšně. Pokud by  O2 TV nebyla využívána, bude zrušena. Dále je nutno prověřit možnosti napojení hardwaru na stávající TV, která nemá potřebný HDMI vstup.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s O2 CR a.s. o poskytování základní verze O2 TV a zajištění potřebného vybavení pro provoz. Dále pověřuje starostu obce zajištěním zaplacení koncesionářských poplatků a autorských poplatků OSA.

 

Dále byla projednávána nutnost zrevidovat stav vodoměrů ( číslo, stav počitadla, technicky stav ) a napojení na veřejný vodovod u odběratelů vody v obci v souladu § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích na přelomu tohoto roku. Zastupitelé Z.Danda a S.Zíka nabídly obci, že by tuto časově náročnou činnost zdarma zajistili. Budou sděleny termíny provedení revize.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje revizi stavu vodoměrů a napojení na veřejný vodovod u odběratelů vody v obci v souladu § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a pověřuje zastupitele Z.Dandu a S.Zíku jejím provedením.

 

Dále zastupitelstvo projednalo navýšení odměny u J.Janotové a pokračování zaměstnání i přes zimu, kdy není tolik práce na obci. Stávající odměna je sice odpovídající časovému rozsahu práce, nicméně přece jen nižší. Bylo rozhodnuto o stanovení bonusu v rozmezí 1.000,-Kč až 2.000,-Kč dle aktuální situace, tak aby odměna vycházela přibližně 100,-Kč hrubého na hodinu u dohody o provedení práce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje pokračování pracovní smlouvy s J.Janotovou do dne 30.4.2020. Zaměstnanci mohou být vypláceny bonusy až do výše 2.000,-Kč.)

 

Zastupitel S.Koukal rezignoval na členství a předsednictví v kontrolním výboru obce ke dni 30.9.2019. Z tohoto důvodu je nutno zvolit nového člena a předsedu výboru.

 

 1. Novým členem a současně předsedou kontrolního výboru zastupitelstva obce dle § 117 zákona o obcích byla zvolena zastupitelka Petra Peterková. Se svým zvolením souhlasila.

 

Dále byla projednávána zvýšená spotřeba elektřiny za období polovina roku 2018 až polovina roku 2019 v místním starém hostinci, která byla cca dvojnásobná oproti předcházejícímu období. Z tohoto důvodu by se možná vyplatilo zřízení tzv. nočního proudu a instalace HDO. Bylo usneseno, že vyčkáme další spotřeby za období, kdy starý hostinec téměř není využíván. Je třeba nastavit přímotopy na vytápění na nulu, aby tolik neplesnivěly zdi a vypojovat ohřívač vody pod dřezem.

 

Dále byly vyhodnoceny nabídky na zajištění zimní údržby komunikací v obci. Byla schválena jediná nabídka M.Krejči na 500,-Kč za hodinu práce traktorem. Jiná nabídka z oslovených osob nebo i jiných nebyla. O tom bude uzavřena příslušná smlouva. V případě, že by se nepřihlásil vůbec nikdo, musela by údržba být zřejmě s daleko většími náklady zajišťována smlouvou s obcí Mnich.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje nabídku M.Krejči na zimní údržbu komunikací 500,-Kč za jednu hodinu práce s traktorem a pověřuje starostu obce uzavřít o tom se jmenovaným příslušnou smlouvu.

 

Dále byly účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 3 až 6, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí s odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou předkládána starosto obce k dodatečnému schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

 

 1. Zastupitelstvo dodatečně schvaluje rozpočtová opatření obce č. 3, č. 4, č. 5, č. 6.

 

Obecní kaplička stále nepravidelně zvoní, někdy krátce, někdy déle, čas odpovídá, ale délka zvonění je různá. Bylo objednáno u Elektro Hadrava KnL., že jeho pracovníci zajedou na prohlídku, aby určili příčinu. Zastupitel St. Štrouf se přihlásil k zajištění opravy. Dále je kaplička co se týče času zvonění pravidelně seřizována, neustále se čas posouvá.

 

 1. Zastupitelstvo pověřuje zastupitele St. Štroufa zajištěním opravy mechanismu zvonění v obecní kapličce.

 

Dále byl na žádost M.Kubery projednán záměr výměny části pozemku parc.č. 133/22 ( koupený obcí od Land Product a.s. ), který tvoří hráz tzv. Kuberova rybníka za pozemky parc.č. 134/1, 134/2 ve vlastnictví M.Kubery za účelem zvětšení plochy ČOV. Tyto pozemky mají větší výměru než směňovaná část pozemku parc.č. 133/22. Z tohoto důvodu byla výměna schválena. Dále je nutno získat pozemek parc.č. 135/2 za stejným účelem, avšak jednání s vlastníkem dosud nejsou ukončena. Projekt pro územní řízení musí být hotov v již prodlouženém termínu do 30.3.2020, tlačí nás čas.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje záměr výměny části pozemku parc.č. 133/22 za pozemky parc.č. 134/1, 134/2 ve vlastnictví M.Kubery, vše v k.ú. Bořetín. Záměr bude dle § 39 odst. 1 zákona o obcích zveřejněn.

 

Dále byl projednán záměr o zřízení internetové telefonie na pevnou linku na obci. Tozn., že spojení není přes operátora O2, ale přes internet, ale číslo zůstává stejné. Nemusel by se platit paušál 500,-Kč měsíčně a číslo by zůstalo stejné a nemuselo by se měnit v různých evidencích u různých osob. Stačí nadotovat účet pár set korunami. Telefonní číslo je nutné mít kvůli volbám, kdy musí být telefon do volební místnosti, jinak není téměř používáno.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje přechod u pevné linky na obecním úřadu na internetovou telefonii.

 

Dále bylo projednáno řešení nástupního prostoru k nově budovaným schodům mezi novou hasičárnou a hostincem. Vzhledem k tomu, že asfalt u betonové zídky, kde je zábradlí a kde bude nástup na schody je zborcený, vznikl by zde schod zvýšený ještě o tloušťku fošny na schodech 7 cm. Jediné rozumné řešení je vybourat starý asfalt a zřídit zde po zvýšení a zhutnění podkladu nějakou dlažbu aby nástup byl z roviny. Bylo rozhodnuto, že se zde zřídí betonová dlažba k základním nejlevnějším provedení, detaily ještě budou projednány. Dále byly poptávány stupnice na schodiště z borovice tlakově impregnované s drážkováním na nášlapné ploše o rozměrech 70x145x5000mm, 48 ks. Bylo rozhodováno mezi nabídkou L.Vichry 1.000,-Kč za 1 smrkovou stupnici a Impregnace Soběslav, kde vycházela levněji nabídka           900,-Kč za jednu takovou avšak borovou schodnici. Vybrána byla tedy tato nabídka. Návrh dlažby bude zveřejněn.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje záměr zřídit betonovou dlažbu v nástupním prostoru mezi novou has.zbrojnicí a novým hostincem v šíři těchto dvou budov.
 2. Zastupitelstvo schvaluje a vybírá nabídku Impregance Soběslav s.r.o. na dodání 48 ks stupnic na schodiště na náves.

 

Zastupitelstvo dále projednalo návrh a rozpočet sadových úprav kolem sběrného dvora za účelem jeho částečného zakrytí od silnice, aby nebyly vidět odpadky. Sběrný dvůr je to první co příchozí nebo přijíždějící návštěvník z obce uvidí a od silnice vidí velice dobře jeho obsah, který není nijak hezký. Návrh byl schválen s omezením výše nákladů do 20.000,-Kč. Návrh úprav bude zveřejněn.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje návrh sadových úprav kolem sběrného dvora s nákladovým omezením 20t. Kč.

 

Dále bylo projednáno vybourání staré podezdívky plotu u školní zahrady v části, kde byl kdysi plot, ale už není - u kanalizační šachty a dále obnova víka této kanalizační šachty, které je ve špatném stavu a mohlo by tam spadnout dítě.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje vybourání staré dozdívky v trávě na hřišti a obnovu víka kanalizační šachty u rohu školní zahrady na hřišti. Víko zajistí zastupitel Z.Danda.

 

Dále podal Z.Danda zprávu o kvalitě vody a přijatých opatřeních a podání potřebné dokumentace do konce roku příslušným kontrolním orgánům. Přetrvává i po odkalení vodovodu pouze problém s železem, kdy i po odkalení jsou překračovány hodnoty. Bude konzultováno s odborníkem, zda je problém vůbec nějak řešitelný, bude postupováno zřejmě dle bodu 32 přílohy č. 1 vyhl. 252/2004 Sb. a změněno rozhodnutí k odběru vody v tom smyslu, že zvýšená hodnota je způsobena geologickým podložím. Dále bude zkontrolován znovu vodovod, zda zde není nějaká dlouhodobě nevyužívaná přípojka, kde se hromadí kal. Dokumentaci příslušným orgánům podá VOKA Humpolec ve spolupráci s Z.Dandou.

 

Dále byl projednán záměr poskytnout účelově vázaný dar osobám, které se v obci přihlásí k trvalém pobytu. Pro obec to znamená zvýšení rozpočtu a je to pro ni životně důležité, protože rozpočet je malý a potencionálních výdajů je strašně moc. Navíc každoročně se nějaký mladý dosavadní občan obce přihlásí k trvalému pobytu mimo obec a obec tím s potížemi drží cca stejný počet obyvatel, kterých je nyní cca 103. Nejedná se samozřejmě o nějaké účelové přihlašování, ale pouze o lidi, kteří zde opravdu stejně fakticky bydlí a budou zde také nějakou dobu bydlet. Zastupitelstvo proto schválilo níže uvedenou dotaci ve výši 5.000,-Kč. 

 

 1. Zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 5.000,-Kč pro každou osobu, která se nově přihlásí v obci k trvalému pobytu a jako občan obce bude vedena minimálně po dobu 5 let a to na základě veřejnoprávní smlouvy. Zastupitel S.Zíka se zdržel hlasování.

 

Dále byl projednáván termín instalace a zdobení vánočního stromu obecním zastupitelstvem a další vánoční výzdoby. Zastupiteli Z.Dandnou a J.Vrzalem bude schválen strom vytipovaným M.Moravcem. Termín instalace stromu a vánoční výzdoby je stanoven na neděli 1.12.2019 v 10h. Zastupitel J.Cimbůrek se předem omluvil z důvodu nepřítomnosti.

 

 1. Termín instalace stromu a vánoční výzdoby je stanoven na neděli 1.12.2019 v 10h.

 

Dále bylo projednáváno provedení svátku sv. Mikuláše večer 5.12. a vánočního zpívání 20.12. a dále dětské akce dne 14.12.2019. Bylo dohodnuto, že nebude pořádána oslava na návsi, ale budou navštěvovány děti doma, tak jak je to tradiční. Balíčky pro děti zaplatí obec. Kdo by byl ochoten pomoci dělat čerty Mikuláše a anděly je vítán. Dále kulturní výbor navrhl konání akce 14.12.2019 v neděli v novém hostinci pro děti jako předvánoční tvoření. Obec by zaplatila materiál a občerstvení. Dále kulturní výbor navrhl konání předvánočního zpívání u vánočního stromu formou zpívání dospělých s punčem v pátek 20.12.2019 a dále konání vánočního večírku v novém hostinci potom s účastí kapely.

 

 1. Schvaluje se oslava svátku sv. Mikuláše návštěvou průvodu masek po domech. Balíčky pro děti uhradí obec do přiměřené výše. Obec souhlasí s konáním předvánočního tvoření dne 14.12.2019 v novém hostinci a uhradí náklady s tím spojené na materiál a občerstvení. Obec souhlasí s konáním vánočního večírku v novém hostinci potom s účastí kapely do nákladů cca 3.000,-Kč.

 

Dále bylo projednáno složení inventární komise a termín provedení fyzické inventury obecního majetku, kterou je nutno každoročně provést.

 1. Zastupitelstvo jmenuje inventární komisi ve složení zastupitelů Stanislava Štroufa a Pavla Koukala. Termín bude upřesněn na příštím zastupitelstvu.

 

Dále byla podána zpráva o přípravě změny územního plánu obce, příprava zprávy o uplatňování ÚP a Pokynů ke změně ÚP. Zpráva a pokyny jsou zveřejněny vyhláškou obce na úřední desce a k nahlédnutím na obecním úřadu. Jsou rozeslány dotčeným orgánům k vyjádření. Reakce budou známy cca v lednu 2020. Poté budou projednány tyto připomínky s MěÚ Pelhřimov a Zpráva a pokyny schváleny zastupitelstvem a předány Ing.Arch. Hudcové.

 

Dále bylo projednáno odstraňování kalamity v obecních lesích. L.Salaba stále nedotěžil a mezitím se objevily nové napadené stromy, které jsou průběžně ve spolupráci s M.Moravcem a OLH Dvořákem označovány. Současně se L.Salabou těží M.Moravec palivové dřevo do 25 cm průměr. L.Salaba vše ( tj. své vytěžené dřevo a dřevo M.Moravce ) vyveze na odvozní místo a kubatura kulatiny bude určena dle údajů J.Čamry, který dřevo odváží a kubatura zbylých částí stromů vytěžených L.Salabou dle jeho údajů  ( stromy jím vytěžené však nepopisuje ) a údajů M.Moravce, který dle jeho údajů vytěžil cca 30 m3 paliva. Cena je sjednána 400,-Kč za m3 vytěžené dřevní hmoty včetně dopravy na odvozní místo u silnice. Toto bylo dojednáno osobně s p.Salabou na schůzi zastupitelstva na místě V Mostkách. Nyní bude doprava obtížnější neboť je již mokro a nastává teplá zima. Dále vytěžil Na Losech samotěžbou dle dříve schválené nabídky a odsouhlasení J.Vrzalem a Z.Dandou palivo a kůrovcové dřevo J.Setnička 13 prm za celkem 1.300,-Kč a p.Matějíček 4 prm za 400,-Kč. Dále byla schválena samotěžba M.Moravce 47ks suchých nebo kůrovcových stromů v Bukovci J.Vrzalem a Z.Dandou po osobní prohlídce. J.Čamra dodal vyúčtování odvezené kulatiny kůrovcového dřeva z Mostek a to 96,26m3 x 600,-Kč a 31,54m3 x 680,-Kč. Bohužel cena nyní není možná vyšší.

 

 1. Zastupitelstvo schválilo:
  • Výše uvedený způsob cenového vypořádání a cenu 400,-Kč za prokazatelně vytěžený a k silnici na Hojovice dopravený m3 dřevní hmoty s L.Salabou za podmínky, že dokončí těžbu.
  • Samotěžbu J.Setničky a p.Matějíčka dle výše uvedených údajů.
  • Samotěžbu J.Setničky a p.Matějíčka dle výše uvedených údajů.
  • Cenu nabídnutou J.Čamrou za odebranou kulatinu a pověřuje starostu obce vystavením příslušné faktury.

 

Dále bylo projednáno umístění palivového dřeva z Mostek v obci k pozdějšímu zpracování. Půjde cca o 200 m3 dřeva. Nabízí se místo v parku vzadu, kde ale dojde k destrukci cesty a  mostku po vícenásobném dovozu a dále odvozu při odprodeji dřeva. Dále se nabízí parcela 893/3 nebo nejlépe 892/1, což jsou strany cesty ke koupališti, kde je dobrý přístup, ale vzdálenější zdroj elektřiny pro štípačku. Bude ještě rozhodnuto při dalším termínu zastupitelstva.

Dále bylo rozhodnuto o nákladech na setkání seniorů. Náklady budou stejné, jen bude přiměřeně zmenšen objem občerstvení, protože minule toho hodně zbylo.

 

 1. Schvalují se náklady na setkání seniorů dne 7.12.2019, kdy budou zhruba stejné jako minule a bude mírně a přiměřeně zredukováno množství občerstvení.

 

Dále byl projednán a schválen Strategický rozvojový plán obce, který byl zastupitelům při jednání k nahlédnutí, za účelem podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště vedle školní zahrady, když tento podklad je jednou z podmínek získání dotace. Plán může být kdykoliv později měněn. Je zveřejněn na úřední desce obce.

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje Strategický rozvojový plán obce v podobě zveřejněné na úřední desce.

 

Dále podal St. Štrouf zprávu o opravě kapličky, kdy správné tašky ( v počtu i do rezervy ) jsou snad již na cestě ke K.Janoušovi z Těmic. Opravu provede F.Stejskal.

 

Dále podal zprávu o opravách rigolů podél průtažné komunikace v obci zastupitel P.Koukal. Urguje to. Zastupitelstvem doporučena důrazná písemná urgence.

 

Dále byla podána krátká zpráva o probíhajících opravách a údržbě obecního majetku.

 

Dále bylo dohodnuto, že bude zastupitelkou P.Peterkovou kontaktován veterinář, zda by byl ochoten do obce zajet načipovat psy.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl zatím určen.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 téhož dne.

U každého usnesení provedl návrh usnesení předsedající. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i případně přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Výsledek hlasování u každého hlasování ke každému výše uvedenému usnesení zjištěný optickým pozorováním byl: Pro výše uvedený přítomný počet zastupitelů Proti 0 Zdrželi se 0 – pokud není uvedeno jinak. Všechna usnesení byla takto schválena.

Zápis bude vyvěšen do vyvěšení dalšího zápisu na úřední desce, je k nahlédnutí na obecním úřadu a je také vyvěšen na webu obce www.boretin.cz.

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 17.11.2019 ve 4 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 2 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 17.11.2019:………………………..

Stanislav Zíka dne 17.11.2019:……………………..

Starosta: Jan Cimbůrek dne 17.11.2019:……………………

Razítko obce:  

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT