Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den čtvrtek 6.12.2019 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce č. 5/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016
 4. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 6/2019 a související věci
 5. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z pobytu č. 7/2019 a související věci
 6. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů č. 8/2019 a související věci
 7. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech č. 9/2019 a související věci
 8. Projednání a rozhodnutí o uzavření směnné smlouvy o směně části pozemku parc.č. 133/22 za pozemky parc.č. 134/1, 134/2 dle zveřejněného záměru.
 9. Projednání a rozhodnutí o uzavření směnné smlouvy o směně části pozemku parc.č. 207 za pozemek parc.č. 133/11 dle zveřejněného záměru za účelem zvětšení plochy ČOV.
 10. Projednání a rozhodnutí o záměru směny části pozemku parc.č. 892/1 za pozemek parc.č. 135/2 za účelem zvětšení plochy ČOV.
 11. Projednání a rozhodnutí o uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu místního obchodu s H.Kamišovou dle zveřejněného záměru v souvislosti s přiznáním dotace z Fondu Vysočiny Venkovská prodejna.
 12. Projednání a rozhodnutí o konečné podobě sadových úprav kolem sběrného dvora za účelem jeho částečného zakrytí od silnice, aby nebyly vidět odpadky.
 13. Projednání a rozhodnutí o konečné podobě betonové dlažby mezi novou hasičárnu a nový hostinec jako nástupního prostoru ke schodům na náves.
 14. Dodatečné projednání a rozhodnutí o rozpočtovém opatření obce č.6.
 15. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště, odpočinkového prostoru vedle školní zahrady a souvisejících úprav z programu MMR Podpory rozvoje a obnovy venkova č. 1/2020/117D8210.
 16. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy s PL projekt s.r.o. Ing. Lenka Procházková v souvislosti podáním žádosti o výše uvedenou dotaci.
 17. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019.
 18. Zpráva o opravě silnice v obci.
 19. Zpráva o postupu zhotovení dřevěného přístřešku na kontejnery a příslušenství.
 20. Projednání a rozhodnutí o termínech revize vodoměrů odběratelů vody v obci.
 21. Projednání a rozhodnutí o termínu provedení fyzické inventury obecního majetku.
 22. Další projednání o způsobu provedení svátku sv. Mikuláše večer 5.12. a vánočního zpívání 20.12. a dále dětské akce dne 14.12.2019.
 23. Projednání a rozhodnutí o pořízení nové televize do místního hostince.
 24. Projednání a rozhodnutí o ponechání nebo zrušení místní úpravy provozu dle rozhodnutí čj. OD/952/2016-2/DZ/Ku MěÚ Pelhřimov.
 25. Zpráva P.Koukala o pořízení internetové telefonie na pevnou linku na obecní úřad a zrušení paušálu.
 26. Podání zprávy Z.Dandy o kvalitě vody a přijatých opatřeních a podání potřebné dokumentace do konce roku příslušným kontrolním orgánům a stanovení výše vodného a stočného.
 27. Zpráva J.Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích.
 28. Další projednání o umístění palivového dřeva v obci.
 29. Další projednání o průběhu těžby p.Salabou v obecních lesích.
 30. Zpráva St. Štroufa o opravě kapličky a opravě zvonění v obecní kapličce.
 31. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 32. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 33. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 34. Diskuse
 35. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 29.11.2019:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 29.11.2019 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT