Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 

                    Obec Bořetín

Zastupitelstvo obce Bořetín

 

Obecně závazná vyhláška

č. 8/2019

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Bořetín se na svém zasedání dne 7.12.2019 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 • Obec Bořetín touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 • Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[2]
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 • Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 • V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[6]

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa .........................................................................................100 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........................................200 Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ...............................................100 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ……………………….......................................................................................100 Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].

 

 • Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1. tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(3)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[8]

Čl. 7

Navýšení poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku[11]

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 • V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 • Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

                                                  Přechodné a zrušovací ustanovení

 • Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
 • Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku ze psů ze dne 8.12.2016.

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

 

 

                        Podpis                                                                                  Podpis

            ...................................                                                       ..........................................

                Zdeněk Danda                                                                       Jan Cimbůrek

                  místostarosta                                                                              starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 23.12.2019

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[11] § 12 zákona o místních poplatcích

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT